Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 4
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:
Słowa kluczowe combustion CFD emission boiler NOx

Abstrakt

The primary methods of reducing nitrogen oxides, despite the development of more advanced technologies, will continue to be the basis for NOx reduction. This paper presents the results of multivariate numerical studies on the impact of air staging on the flue gas temperature and composition, as well as on NOx emissions in a OP 230 boiler furnace. A numerical model of the furnace and the platen superheater was validated based on measurements using a 0-dimensional model of the boiler. Numerical simulations were performed using the ANSYS Workbench package. It is shown that changes in the distribution of air to OFA nozzles, the angle of the air outflow from the nozzles and the nozzle location involve a change in the flue gas temperature and in the volume of NOx and CO emissions at the furnace outlet.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Results of the study examining carbon monoxide and nitric oxide concentrations while burning different types of agricultural biomass: coffee husk pellets alone or in combination with wheat straw pellets and cherry stones, sewage sludge pellets, corn stover briquettes and a mixture of rye straw briquettes and miscanthus briquettes were presented. The combustion was performed in a 50 kW boiler type Biowarmer with a cast-iron moving step grate. The temperature in the combustion chamber did not exceed 800 ◦C. For all biomass types, only brittle slag was generated in the furnace, which was easily broken by a reciprocating movement of the grate. Carbon monoxide concentration in the flue gas except for the case of sewage sludge pellet firing did not exceed the permitted value of 3000 mg/m3 and nitric oxide concentration 515 mg/m3, both presented for 10% O2 concentration in the flue gas based in dry gas. Hydrocarbon concentrations for all test runs were close to zero.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Potraktowanie zużycia paliwa w kotłowni jako szeregu czasowego daje możliwość użycia do analizy tego zjawiska narzędzi odpowiednich do przetwarzania takich danych. Jednym z nich są modele ARIMA. W artykule zaproponowano wykorzystanie tego typu modeli do prognozowania miesięcznego zużycia gazu w kotłowni pracującej na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Kotłownia zasila w ciepło grupę budynków mieszkalnych. Na podstawie zebranych danych pomiarowych wytypowano trzy konkretne modele, dla których przeprowadzono ocenę trafności prognozy. Obliczenia i analizy zostały przeprowadzone w środowisku R przy zastosowaniu pakietów forecast oraz ggplot2. Wykazana została dobra jakość uzyskanych prognoz, potwierdzająca przydatność zaproponowanych narzędzi analitycznych. W podsumowaniu artykułu wskazano również, do jakich celów można wykorzystać uzyskane w ten sposób prognozy. Mogą one być przydatne do diagnostyki poprawności działania źródła ciepła. Zarejestrowanie zużycia paliwa na poziomie poważnie odbiegającym od prognozy powinno być jednoznaczną przesłanką do niezwłocznego przeprowadzenia diagnozy stanu pracy kotłowni i całego systemu zaopatrzenia w ciepło oraz wyjaśniania przyczyny tej różnicy. W ten sposób można doprowadzić do wykrycia nieprawidłowości w działaniu systemu zaopatrzenia w ciepło, na długo przed stwierdzeniem ich tradycyjnymi metodami. Prognoza zużycia gazu jest też przydatna do optymalizacji zarządzania finansami zarządcy nieruchomości odpowiedzialnego za eksploatację kotłowni. Na tej podstawie mogą być planowane opłaty eksploatacyjne lub też operacje finansowe z wykorzystaniem okresowej nadwyżki kapitału, pochodzącej z różnicy pomiędzy wydatkami na zakup paliwa a opłatami za ogrzewanie.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Zmiany, które dokonują się na krajowym rynku paliw stałych, w szczególności prognozy dotyczące wzrostu cen, a także rosnące wymagania związane z przestrzeganiem obowiązujących norm ochrony środowiska, powodują wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, zwłaszcza biomasą, wiatrem i promieniowaniem słonecznym. Źródła te umożliwiają osiągnięcie redukcji emisji CO2, a tym samym uniknięcie kosztów środowiskowych po 2020 roku. Dlatego też istotne znaczenie w tym zakresie będzie miał rozwój energetyki rozproszonej, która wyposażona w kotły biomasowe, kotły gazowe i wysokosprawne CHP, umożliwi spełnienie obowiązujących norm w zakresie efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Trzeba podkreślić, że podejmowane działania związane z ograniczeniem emisji (ustawa antysmogowa) będą przyczyniać się do zmniejszenia zużycia węgla w sektorze drobnych odbiorców (gospodarstwa domowe, rolnictwo oraz pozostali odbiorcy) na korzyść biomasy bądź innych źródeł odnawialnych. W artykule dokonano przeglądu wybranych technologii biomasowych: - kotły opalane biomasą rozdrobnioną (fluidalne, pyłowe oraz rusztowe), - kotły do spalania słomy, - układy kogeneracyjne zasilane biomasą, - toryfikacja i karbonizacja biomasy. W wymienionych technologiach biomasowych pokłada się nadzieję na ich dynamiczny rozwój i praktyczne zastosowanie w najbliższych latach, a tym samym na poprawę trudnej sytuacji w sektorze energetyki rozproszonej w zakresie mocy do 50 MW.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji