Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 22
items per page: 25 50 75
Sort by:
Keywords nauka w Polsce

Abstract

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics. Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points. Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.
Go to article
Keywords kobiety w nauce

Abstract

Żeby wyrównać szanse kobiet i mężczyzn, potrzebne są głębokie zmiany skutkujące innym podejściem do humanistyki i odwróceniem procesu deprecjacji jej osiągnięć.
Go to article
Keywords kobiety w nauce

Abstract

Tekst powstał na podstawie webinarium „Gender Bias in Academic Publishing” zorganizowanego przez Elsevier Publishing Campus, podczas którego o nieświadomym podtrzymywaniu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w nauce rozmawiały Joanne Kamens (dyrektor firmy Addgene), Nicole Neuman (redaktor czasopisma „Trends in Biochemical Sciences”, IF 12.8) i Kate Hibbert (wydawca, Elsevier). Raport „Wpływ płci na globalne środowisko badawcze” jest dostępny na stronie www.elsevier.com Webinarium dostępne na platformie www.publishingcampus.elsevier.com/
Go to article
Keywords kobiety w nauce

Abstract

O swoich badaniach nad białkami mitochondrialnymi, ich związkach z chorobami neurodegeneracyjnymi i zaburzeniami metabolicznymi mówi prof. dr hab. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.
Go to article

Abstract

O obecności kobiet w nauce, tym, co mogłoby wspomóc ich kariery naukowe, oraz planach Akademii Młodych Uczonych mówią przewodnicząca AMU w IV kadencji dr Anna Ajduk z Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprzewodniczące dr Nicole Dołowy- -Rybińska z Instytutu Slawistyki PAN, dr hab. Monika Kędra, prof. Instytutu Oceanologii PAN, i dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. Politechniki Śląskiej.
Go to article

Abstract

O winie Wojciecha Pszoniaka, szacunku dla prawniczek i pozycji bizantyńskiej księżniczki mówi prof. Krystyna Chojnicka z Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Go to article

Abstract

O tym, jak negatywne stereotypy wpływają na zdolności kobiet i ich wybory edukacyjne, mówi dr Sylwia Bedyńska z Instytutu Podstaw Psychologii Uniwersytetu SWPS.
Go to article

Abstract

W 2014 r. Uniwersytet Jagielloński hucznie obchodził 650-lecie istnienia. Na jubileuszowej stronie internetowej w opisie historii uczelni nie ma jednak ani słowa o pierwszych studentkach. A przecież UJ to pierwsza polska uczelnia, na której pojawiły się kobiety.
Go to article

Abstract

O badaniu mechanizmu spliceosomu, potrzebie rozwijania nauk podstawowych i znaczeniu różnorodności w nauce mówi prof. Magda Konarska z Centrum Nowych Technologii UW.
Go to article

Abstract

O tym, w jaki sposób traktowane są kobiety pracujące naukowo, mówią prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko i dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz z Wydziału Biologii UW.
Go to article

Abstract

O niepotrzebnych kompleksach, przydatności mikrofonu i połączeniu ludzi i urządzeń mówi prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka, Kierownik Katedry Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej.
Go to article

Abstract

O docenianiu i niedocenianiu kobiet, znaczeniu otwarcia i tolerancji oraz cechach terrorystów mówi prof. dr hab. Małgorzata Kossowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Go to article

Abstract

The aim of the article is to analyze literary images of women who had an impact on the history of Poland in the historical novel Gambit hetmański (2014), written by Robert Foryś. This type of fiction is a popular variety of the genre, its main theme is the conflict between political factions fighting for power. The leaders of the factions are women. The article focus on the answer to the question: whether Foryś creating scandalous portraits of women who reach for power is a threat or a chance for them to recall and preserve their presence in history.
Go to article

Abstract

O leczeniu raka, spodziewanych i niemożliwych odkryciach oraz naukowej odwadze i sile mówi prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.
Go to article

Abstract

This article looks at the record of the activities of Poland’s Women’s League, first registered in 1945 under the name Social and Civic League of Women, presented in its two magazines, Kobieta Dzisiejsza [Today’s Woman] and Kobieta [Woman] published in 1946–1947 and 1947–1949 respectively. Their approach and choice of stories were to demonstrate the new organization’s concern with the lives of their readers. The magazines offered advice on how to cope with problems of everyday life, both at home and in the workplace. The broad range of themes was intended to appeal to a broad audience from all walks of life, including those that were not members of the new organization.
Go to article

Abstract

Od początku XIX w. ewolucja stosunków ekonomicznych i skomplikowane uwarunkowania polityczne na ziemiach polskich zmuszały, a jednocześnie umożliwiały części ziemianek podejmowanie aktywności gospodarczej. Co prawda, już w okresie staropolskim zdarzało się, że kobiety zarządzały dobrami ziemskimi i prowadzeniem tzw. żeńskiego gospodarstwa, ale przełom wieków XIX i XX wraz z industrialno-cywilizacyjnymi przemianami nadawał ich obecności w majątkach nową jakość. Ziemianki stawały się oficjalnymi współgospodarzami dóbr, odpowiedzialnymi za ich finansową kondycję. W artykule podjęte zostały zagadnienia związane z udziałem i wkładem ziemianek zarówno w rozwój własnych majątków, jak i życie gospodarcze Królestwa Polskiego w okresie przełomu stuleci. Postawione w tekście pytania, m.in. o preferowane przez ziemianki branże rolniczej wytwórczości, nie tylko tradycyjne, lecz także mniej typowe, pozwalają zauważyć wzrost aspiracji kobiet wypowiadających się w prasie i czasopismach fachowych na tematy gospodarcze, jak i nie zawsze udane zmagania z twardymi prawami rynku. Specyfika ziemianek – przedstawicielek elit – kierowała je w stronę poszukiwania europejskich inspiracji czy wzorców, znajdowanych w gospodarczych podróżach. Zdobytą wiedzę i umiejętności przekładały na własną działalność i na społecznym forum dzieliły się doświadczeniami. Coraz częściej też pojawiały się obok mężczyzn jako równoprawne działaczki gospodarcze, podejmujące mniej lub bardziej udane próby samodzielnej aktywności, warunkowanej finansową niezależnością. Zdobywały ją na drodze ewolucji i raczej powolnymi przemianami mentalności charakterystycznej dla środowiska, z którego się wywodziły.
Go to article

Abstract

This article aims to present several gender theories related to linguistics which could be useful for contemporary onomastics. The author would also like to demonstrate their applicability (especially the theory by R. Connell) in particular onomastic and textological analyses. In the first part of the article, the author explains that there are numerous ways to define gender within the discipline of gender studies. The author focuses on constructivist and performative approaches, especially on those which understand gender as a discursive and normative category. In the second part, the author presents four gender theories by: J. Butler, R. Connell, J. Scott, and by French feminists (J. Kristeva, H. Cixous), paying attention to their methodological value: understanding gender as a linguistic/performative/semiotic/symbolic/discursive category, as a group of textual practices (games) existing in the dominant culture, and the maintenance or defiance of gender. All of those notions can be related to different groups of onyms and their associated communicative practices. In the third part, the author presents the directions of research conducted in post-1945 Polish anthroponomastics in the field of feminine names (she is particularly interested in lexical, systemic, and contextual (social, historical etc.) mechanisms). In the empirical section, the author formulates her most important assumption concerning research of gender onomastics in the media (Polish women’s magazines): femininities are constructs, primarily of a normative, model-creating function, they produce hierarchy and difference; proper names are important “notional nodes” in those constructs. The analysis claims that there are at least three different femininities: dominant (celebrity), banal (anonymous) and defiant (rebellious). Female proper names are an important part of each construct as their arrangement (name and surname, name alone, diminutive of the name or culturally-loaded name), along with the appropriate description of their bearers, can give an impression of the popularity and familiarity of certain people and of their high social status or of their anonymity, closeness or unreality.This article aims to present several gender theories related to linguistics which could be useful for contemporary onomastics. The author would also like to demonstrate their applicability (especially the theory by R. Connell) in particular onomastic and textological analyses. In the first part of the article, the author explains that there are numerous ways to define gender within the discipline of gender studies. The author focuses on constructivist and performative approaches, especially on those which understand gender as a discursive and normative category. In the second part, the author presents four gender theories by: J. Butler, R. Connell, J. Scott, and by French feminists (J. Kristeva, H. Cixous), paying attention to their methodological value: understanding gender as a linguistic/performative/semiotic/symbolic/discursive category, as a group of textual practices (games) existing in the dominant culture, and the maintenance or defiance of gender. All of those notions can be related to different groups of onyms and their associated communicative practices. In the third part, the author presents the directions of research conducted in post-1945 Polish anthroponomastics in the field of feminine names (she is particularly interested in lexical, systemic, and contextual (social, historical etc.) mechanisms). In the empirical section, the author formulates her most important assumption concerning research of gender onomastics in the media (Polish women’s magazines): femininities are constructs, primarily of a normative, model-creating function, they produce hierarchy and difference; proper names are important “notional nodes” in those constructs. The analysis claims that there are at least three different femininities: dominant (celebrity), banal (anonymous) and defiant (rebellious). Female proper names are an important part of each construct as their arrangement (name and surname, name alone, diminutive of the name or culturally-loaded name), along with the appropriate description of their bearers, can give an impression of the popularity and familiarity of certain people and of their high social status or of their anonymity, closeness or unreality.
Go to article

Abstract

“A school of virtues, kindness, love”: Salani series of romances as modelling text for “New Italy” women – The woman, seen as a children /citizens educator, in United Italy’s nation-building becomes target of an educational action entrusted to publishing industry. The Salani Collection, which is here pragmatically and linguistically analyzed, represents an emblematic example of serial narrative: the author hides himself in the texts as well that the publishing house is the addresser; the novel becomes a model with a unique moral and behavioral message, spread by an accessible language shaped on Tuscan.
Go to article

Abstract

Twentieth-century historians of Polish literature (e.g. Henryk Markiewicz and Grażyna Borkowska) unanimously agree that Waleria Marrené-Morzkowska was at best a second-rank writer. It seems that such negative opinions are founded, fi rst of all, on the critics’ low view of her favourite genre, the popular romance; and secondly on a critical survey of her work written in 1966 by Irena Wyczańska for a multivolume Guide to Polish Literature of the 19th and 20th Century (Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku). This article attempts to revise the established view of her fiction by analyzing some of works, i.e. two novels, Leonora’s Husband (Mąż Leonory, 1883) and The Little Blue Book (Błękitna książeczka, 1876), and the short story A Duplex Woman (Dwoista, 1889). This reappraisal draws on the favourable assessments of her work of the first generation of her readers, among them writer Teodor Jeske-Choiński, literary historian Henryk Galle and Piotr Chmielowski, a leading literary scholar of the late 19th century. In their view her work rose above the level of run-of-the-mill romances and didactic fi ction thanks to her skill in combining the conventions of the realist novel with plots of popular romance.
Go to article

Abstract

Ewa, Anna, Maryla, Agata, Maria, Wanda. To one są odpowiedzialne za wszystko, co dzieje się w Świerku. Być może niedługo do tej listy zostanie dopisane kolejne imię.
Go to article

Abstract

This article confronts the text of A Literary Prize, a comedy by Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, with its contemporary reviews. Staged by the experimental theatre Reduta (directed by Zofia Modrzewska) in April 1937 at Teatr Nowy in Warsaw (under the directorship of Jerzy Leszczyński), it fell into complete oblivion which lasted until the recent discovery of the director’s copy buried at the Academy of Theatre Library in Warsaw. While contemporary reviewers found A Literary Prize to be one of the weaker works of an outstanding poet, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska in her letters contrasted the ‘violent attacks’ of the critics with a fairly warm reception of the general audience. The play was performed to capacity audiences until 19 May, and revived for a single occasion a year later in Poznań. A Literary Prize juxtaposes two plots. One, with elements of comedy of manners, follows the fortunes of a young girl, Taida Serebrzycka, who tries to navigate between two men with literary ambitions, Klemens Niedzicki and Albin Niekawski, while the other explores the challenges faced by prospective writers, especially the role of prize-winning competitions in the discovery of talent and the building of reputation. This article is focused primarily on the character of Taida, who makes the impression of being somewhat scatterbrained and snobbish, but is in fact a strong-minded, independent young woman conscious of her sexuality. She wants an honest, equal relationship, and is ready to fi ght hard for her happiness, which does include sexual satisfaction. The analysis of the reception of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska’s play, and especially the characterization of Taida, the female protagonist, is complemented with an examination of the mechanisms of the critical discourse.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more