Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 11
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Łazienki królewskie w Warszawie wyróżnia mnogość form małej architektury. Stanowią one umieszczony w sercu miasta zakątek historii polskiej kultury i sztuki wpleciony w scenerię krajobrazowego ogrodu. Przejrzysty, inspirowany przyrodą układ przestrzenny ogrodu silnie akcentowany jest przedstawieniami rzeźbiarskimi i formami małej architektury – mosty. Zarówno przedstawienia rzeźbiarskie, jak i formy mostów stanowią uzupełnienie kompozycyjne całości założenia. Czerpiący natchnienie ze sztuki antycznej, chińskiej najznamienitsi artyści tworzyli tu dzieła, które harmonizując z otoczeniem przemieniły park w miejsce posiadające niemożliwą do wydzielenia na poszczególne elementy całość o symbolicznym i duchowym wymiarze.
Go to article

Abstract

The analysis of provisions of Local Spatial Management Plans and selected cases of practical implementation of such provisions showed, that the provisions of spatial law practically stay without any relation to rules of urban composition and spatial order. The research was limited to analysis of urban composition, without considering all the conditions for planning process and its results. The town planning is treated in this article as planned space resulted from clear urban concept based on general urban composition rules. Town planning does not refer in this case to spatial chaos which can be a result of implementation of Local Spatial Management Plan.
Go to article

Abstract

The article presents the urban layout, which is a best-preserved example of industrial estates in northern Italy. The subject of the research is a public space of the Crespi d’Adda settlement in the Province of Bergamo in Lombardy. Particular attention is paid to green areas occurring there, and their current use. Program of the public areas was very varied. The main role, besides the factory, held the public park, which is an important compositional and ideological. element of the layout. Research task was to show on example of Crespi, the current situation of former settlements in northern Italy, which are for the author reference material for settlements analyzed in Poland.
Go to article

Abstract

This paper is dedicated to Voivodship Park of Culture and Recreation in Chorzów (Silesia Park) – one of the biggest of its kind in Poland and in Europe (ca. 600 ha of total area). Construction of the Park had begun in 1954 according to the design under the direction of prof. Władysław Niemirski. After many years it became an example of successful land remediation and re-naturalization of anthropogenic landscape. The whole facility though formally created in socrealism style, actually represents classical modernism’s features inspired probably by American parks with a rich recreation program.
Go to article

Abstract

Artykuł jest prezentacją programu nauczania przedmiotu „Podstawy projektowania architektonicznego – kompozycje” studentów pierwszego roku kierunku architektura Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Przykładowe prace studenckie zamieszczone w tekście są ilustracją wyników procesu dydaktycznego
Go to article

Abstract

Applying the commonly accepted definitions of identity to landscape as our field of research, in particular landscape in protected areas, we assume that identity is the deepest relationship with the landscape (surroundings) perceived by man, with its historical layers of content (the culture and tradition of a place) and form (the canon of a place). An evaluation of change in time should be the keynote of deliberations on place identity. Basing on the current status of research, a review of specialist literature and the author’s experience to date, the above definitions and terms may be referenced to talk about “former” and “new” place identity, especially if we acquiesce to what is termed “the culture of a place” that originates in love for it and willingness to participate in the act of creation that has been launched upon the site. Author tries to explain this fenomenom on example of revitalization, on scale of conntry or even the Europe – the cultural – strategic landscape od Zamość Fortress.
Go to article

Abstract

Architektura XIX wieku była odzwierciedleniem epoki mistycyzmu, a zarazem sekularyzacji sztuki, dążenia do ideału jedności sztuk, a jednocześnie relatywizmu i indywidualizmu. Wyrosła na podłożu romantyzmu, może być ona postrzegana, jako wypadkowa postawy duchowej, światopoglądu i ruchu naukowego określanego mianem historyzmu. Rozwój historii sztuki i fascynacja przeszłością, wraz z bogactwem i różnorodnością stylów wpływały na polifonię ówczesnej architektury, w przestrzeni której istniał przede wszystkim historyzm, a także eklektyzm. Architekci historyzmu tworzyli dzieła inspirowane jednym stylem. Eklektyzm posiłkuje się stylami historycznymi w ówczesnym pojęciu romantycznymi, mieszając ich formy i motywy w jednej budowli. Wątki znaczeniowe architektury XIX wieku wiążą się z symboliką i wartościami niesionymi przez style minionych epok, reinterpretując ich formy i znaczenia.
Go to article

Abstract

The metropolis of Barcelona is one of the first ten Europe's urban agglomerations. The geographic and natural conditions of the city - located in area between the sea and the forested mountain ranges running parallel to the coast and divided by broad river valleys - have considerably influenced the formation of its hybrid urban structure. The heart of the agglomeration is still Barcelona, established by the Phoenicians in a natural port at the foot of the Montjiuc hill, growing together with its neighbouring towns for more than two thousand years now, incessantly filling one fragment of natural landscape after another with urban fabric. Monumental edifices and high-rise buildings erected in all historic periods have been inorming visitors of the power of teh city and the same time defining places which are important for its urban composition and status. Recent decades have brought no revolutionary changes in this trend. What was changed, though, are the architectural forms of those most emblematic structures in the scale of the metropolis.
Go to article

Abstract

Most of the medieval Italian cities are civitas born of the ruins of the ancient Roman civilization. Their beauty ist the origin for deep esthetical experiences, to which Sławomir Gzell gave the name bellezza. There are a few characteristic features composing the "picturesqueness", painterliness and harmony of those cities, which lead the observer to strong emotions and constant, sensual exploration. The author contemplates the aspects creating the phenomrnon of beauty of Italian cities and towns - which are the metapfor of human desires and deepest cravings.
Go to article

Abstract

Architektura modernistyczna w ślad za rozwojem sztuki (malarstwo) wprowadziła dynamikę do kompozycji przestrzennej: neoplastycyzm oparty na rytmie jednostajnym i kompozycji otwartej; funkcjonalizm oparty na komunikacji, czyli sposobie w jaki poruszając się postrzegamy geometrię przestrzeni. W latach 30. XX w. model percepcji przestrzeni zgodny z zasadami fi zjologii (rytm jednostajny) zastąpił model percepcji zgodny z zasadami psychologii (teoria bodźców) i bazujący na tworzeniu subiektywnej narracji psychologicznej. Subiektywne wrażenie, niedookreślone, aby umożliwić zróżnicowaną interpretację stworzyło nowy kanon podstawowych elementów kompozycji architektonicznej (Norberg-Schulz): centrum, kierunek, obszar – tym charakterystycznych, że nie defi niują granicy formy. Wieloznaczność, czyli swoboda interpretacji przestrzeni dopuszcza (jako opcję zaproponowaną, a nie narzuconą przez architekta) przekaz wartości. Przykładem jest pawilon na światową wystawę w Paryżu w 1937 roku projektu Romualda Gutta, gdzie narracja psychologiczna mimo „formy otwartej” kulminuje się w geometrii konkretnej – czaszy muszli koncertowej. To przekaz architekta, który w 1936 roku uznał, że największą wartością ówczesnej Polski na forum światowym jest jej wartość kulturowa – tu symbolicznie reprezentowana przez koncerty muzyki Chopina.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more