Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 11
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

In the 21th century we can observe a return to Marx, particularly in the circles of New Left. A critical approach to the legacy of Karl Marx implies a readiness to revise or even reject the false or no longer valid propositions of Marx in order to be able to confront his legacy with the current state of contemporary science. Some of his views have already been definitely rejected (particularly the theory of revolution and of the dictatorship of proletariat). But a part of his contribution remains valid: (1) the philosophy of praxis, i.e. a theory oriented toward a social change, and (2) the sociological theory that interprets politics in terms of class interests.
Go to article

Abstract

The article presents the academic activities and methodological approaches of Russian historians Mikhail Pokrovsky (1868–1932) and David Riazanov (1870–1938) who worked in a difficult political climate. They both had their own criteria of objectivity in history and held their own political views. They shared the reality of Bolshevism, although their concepts of interpreting his- tory clashed with Bolshevist ways of thinking. Bolshevism practices and beliefs required drastic adjustments in academic studies, in particular in the social sciences. The article focuses on the interactions between the governing party and Pokrovsky Riazanov.
Go to article

Abstract

Decydujący impuls do nowej katolickiej teologii judaizmu dała soborowa deklaracja Nostra aetate, kładąc nacisk na „szczególną więź, którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama”. Jednak w recepcji deklaracji uwypuklano dwa inne aspekty, a mianowicie Shoah i państwo Izrael, na skutek czego na daleki plan schodzi perspektywa teologiczna. Prawidłowe spojrzenie powinno uwzględniać najważniejsze drogowskazy teologiczne obecne w nauczaniu kard. Józefa Ratzingera/Benedykta XVI: (1) wartość Starego Testamentu dla chrześcijaństwa; (2) uniwersalną misję i posłannictwo Izraela; (3) problem odpowiedzialności Żydów za śmierć Jezusa; (4) odmowę, z jaką Jezus spotkał się ze strony większości Żydów; (5) miejsce i status Izraela w nowej sytuacji zbawczej urzeczywistnionej przez Jezusa Chrystusa.
Go to article

Abstract

The meaning and scope of the concept of security in extenso, as well as its special type, i.e. maritime safety and security, has been the subject of many considerations and discussions for decades, and perhaps for centuries. Security is most often understood as one of the basic functions of the State implying counteracting all threats. In axiological terms, as a risk-free state, maritime safety is a value, and in functional terms, as a desirable state, it is expressed in the protective function of law. The law must be structured in such a way as to constantly realize this function. Achieving maritime safety can therefore be seen as the capacity of law and institutions, for example, to protect a ship against loss, protect health and life of people employed on a ship, and protect the environment from pollution.
Go to article

Abstract

W końcu XIX wieku nabrał na sile dyskurs o inżynierii społecznej jako narzędziu kształtowania nowoczesnych społeczeństw. W dalszych rozważaniach interesować będzie nas pytanie, jak powiązanie między polityką i nauką – zawężone do relacji między geopolityką a biopolityką i czystkami etnicznymi – funkcjonowało po pierwszej i drugiej wojnie światowej, a szczególnie w jaki sposób wpływało stabilizująco albo destabilizująco na ład międzynarodowy.
Go to article

Abstract

This paper presents the results of research on high performance concretes (HPC) modified by theaddition of polypropylene fibres (PP fibres). The scope of the research was the measurement of theresidual transport properties of heated and recooled concretes: gas permeability and surface waterabsorption. Seven types of concrete modified with fibrillated PP fibres were tested. Three lengths: 6,12 and 19 mm and three amounts of fibres: 0, 0.9 and 1.8 kg/m3 were used. The research programmewas designed to determine which length of fibres, used in which minimum amount, will, after thefibres melt, permit the development of a connected network and pathway for gases and liquids.
Go to article

Abstract

W latach 1648–1653 Hohenzollernowie brandenburscy osiągnęli wielowiekowy cel swej polityki zagranicznej – uzyskali bezpośredni dostęp do morza, ale korzyści handlowe z tego płynące, bez ujścia Odry i Szczecina, były symboliczne. Kontynuowali więc walkę aż do całkowitego opanowania ujścia Odry i Szczecina w 1720 r. Stworzyło to zupełnie nowe możliwości rozwoju handlu morskiego. Selektywny merkantylizm, jego specyficzne pruskie zabarwienie, miał łagodzić rozczłonkowanie państwa, stanowiącego faktycznie trzy organizmy gospodarcze. Priorytety pierwszego sektora gospodarczego i handlu wewnętrznego powodowały, że w tym historycznym momencie Prusy nie były zdolne włączyć się w nurt bałtyckiego handlu morskiego z uwagi na słabość kapitałową kupiectwa i niekonkurencyjność pruskich wyrobów rzemieślniczo-manufakturowych, zbywanych z tego powodu na wschodzie. Do 1740 r. Prusy posiadały ujemny bilans handlu zagranicznego, z eksportem, w którym dominowały nieprzetworzone produkty rolno-leśne. Kupiectwo pruskich ośrodków portowych ograniczało się do pośrednictwa między europejskimi armatorami a zapleczem portowym, poza którym pozostawał Śląsk, ponieważ problemy handlu odrzańskiego były wówczas dalekie od konkurencyjnego względem Łaby rozwiązania. Armia i finanse pozostawały priorytetami politycznymi Fryderyka II – jak za czasów jego ojca. Cele gospodarcze realizował on jednak, wykorzystując szerszy wachlarz metod i środków. Dodatni bilans handlu zagranicznego, w którym wymiana morska odgrywała nieporównywalnie większą niż dotąd rolę, uczynił on naczelną zasadą swojej polityki handlowej, aktualnej aż do 1806 r., chociaż po 1786 r. realizowanej z mniejszą konsekwencją. Z tej doktryny wypływała doktryna handlowego szkodzenia sąsiadom na wszystkie możliwe sposoby, co doprowadziło do handlowo-celnych wojen z Saksonią, Austrią i Polską. Z tą ostatnią, zwłaszcza po 1772 r., kiedy to Fryderyk II uczynił z Rzeczpospolitej kolonialny rynek zbytu. Osiągnięciu dodatniego bilansu handlowego służyły: protekcjonizm, zamorski handel kolonialny, wzrastający udział portów pruskich w handlu bałtyckim i europejskim. Łącznie sprawiło to, że pod koniec panowania Fryderyka II nadwyżka w handlu zagranicznym Prus wynosiła 5 mln talarów. W wymianie coraz większy udział miał handel morski. Na przełomie wieków XVIII i XIX największymi pruskimi portami były: Gdański i Szczecin, a następnie Królewiec, któremu ustępowały Elbląg i Kłajpeda.
Go to article

Abstract

This article is a contribution to the history of underground Polish press in 1939–1945. It is concerned with the main problems discussed in the periodical Jutro Polski. Biuletyn Informacyjny [ Poland’s Tomorrow: Information Bulletin] issued by the Democratic Party — The Rectangle. Published two-three times a week over the period 1940–1942, it informed its readers about the situation at the battle fronts, the latest in international politics and current events in Poland; it also featured articles debating the problem of Poland’s post-war political system.
Go to article

Abstract

Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks came into force on 14th April 2015 and has been ratified by now by over 40 states across the world (among them Australia, China, India, South Africa and most of the EU countries). The convention provides legal framework for action taken by the Coastal States aiming at removal of wrecks posing danger or impediment to navigation, as well as to the marine environment, or damage to the coastline or related interests of one or more States. The Convention fills the existing legal gap by enabling the States to remove wrecks beyond their territories (as well as within if States decide so). Beside the existing international regulations like Intervention Convention or UNCLOS, the Nairobi Convention clarifies the Costal State’s rights to remove wrecks from its EEZ if they pose a danger for safe navigation or marine environment. The Convention corresponds with mentioned conventions but also equips Coastal States with new legal instruments to deal with hazardous wrecks beyond their territory. The aim of the paper is to analyse the new rights and duties of states, as well as scope of the notion of navigational and environmental threats causes by wrecks. It will refer also to regulatory problems faced by the states implementing the Convention. Even if the Convention is to be applied to territorial sea, its multiple provisions are not. Moreover, the Convention leaves many important aspects unregulated. Those issues will be analysed from the perspective of a country which has not yet ratified the Convention, and will be confronted with the experience from other jurisdictions.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more