Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 17
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:
Słowa kluczowe Antarctic plants fungi

Abstrakt

This paper recapitulates Polish botanical and mycological research on terrestrial and freshwater Antarctic ecosystems carried out between 1977 and 2009. The main results are briefly summarized. The references encompass nearly 200 papers on floristics, taxonomy, biogeography, ecology, cytology, bioc hemistry, physiology and genetics of lichens, mosses, fungi, algae and vascular plants inhabiting soils, rocks and inland waters in the Antarctic.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę kierunków zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Sformułowano kryteria zrównoważonego rozwoju systemu elektroenergetycznego. Opracowano bilans mocy jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD), wymagany dla bezpiecznej pracy KSE do 2035 roku. Zdefiniowano 19 perspektywicznych technologii wytwarzania energii elektrycznej, podzielonych na trzy następujące grupy: elektrownie systemowe, elektrociepłownie dużej i średniej mocy oraz elektrownie i elektrociepłownie małej mocy (źródła rozproszone). Wyznaczono wielkości charakteryzujące efektywność energetyczną wybranych do analizy technologii wytwórczych oraz ich emisyjność CO2. Dla poszczególnych technologii wyznaczono również jednostkowe, zdyskontowane na 2018 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji CO2. Opracowano mapę drogową zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych w KSE w latach 2020–2035. Wyniki obliczeń i analiz przedstawiono w tabelach i na rysunku.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The author highly appreciates the fi rst issue of the third volume of the fundamental “Dictionary of folk stereotypes and symbols” (ed. prof. E. Bartminsky), dedicated to the symbolism of plants. This issue presents rich materials (language, folklore, ethnographic) related to cereals, which in the popular perception have a mythological interpretation, the daily bread is God’s gift, endowed with sacred significance.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Przez bardzo długi okres czasu polska gospodarka odpadami opierała się głównie na składowaniu odpadów na składowiskach, co negatywnie wpływało na otaczające środowisko. Wymagania unijne wobec państw członkowskich sprawiły, że w polskim prawodawstwie dotyczącym gospodarki odpadami nastąpiła rewolucja, a samorządy stały się odpowiedzialne za stworzenie lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, które wpłyną na osiągnięcie unijnych celów. Jednym z rozwiązań, którego podjęło się kilka gmin, jest wybudowanie i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, które nie tylko wpłynęły na zmniejszenie ilości odpadów składowanych, ale wsparły lokalną energetykę poprzez wytworzenie energii elektrycznej i ciepła. Standardy emisyjne wobec instalacji produkujących energię z odpadów, podobnie jak w przypadku konwencjonalnych elektrowni i elektrociepłowni są bardzo rygorystyczne, w związku z czym prowadzony jest ciągły monitoring emitowanych zanieczyszczeń, a systemy oczyszczania gazów odlotowych opracowane są w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT). W artykule przedstawiono standardy emisyjne obowiązujące spalarnie odpadów, wraz z obowiązkami w zakresie środowiska, a także kwestie związane z instalacją jako źródłem energii. Ponadto krótko scharakteryzowane zostały aktualnie funkcjonujące spalarnie odpadów komunalnych w Polsce, jak również opisano plany rozwojowe w tym zakresie w kraju.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Zarówno problem ochrony złóż, jak i proces likwidacji zakładu górniczego nie doczekały się skutecznych rozwiązań w prawie krajowym, pomimo że są to zagadnienia bardzo aktualne. Sytuacja taka skłoniła autorów artykułu do szczegółowej analizy tych zagadnień. Ilość złóż porzuconych, o zaniechanej eksploatacji, które ujawnia Bilans zasobów złóż kopalin, powinna wpłynąć, zdaniem autorów, na tworzoną od lat politykę surowcową państwa, a w szczególności racjonalną gospodarkę surowcami, w tym również na cały system koncesjonowania, zabezpieczania złóż i procedurę likwidacji zakładów górniczych. Jako dobry gospodarz surowców, które dała nam Matka Ziemia, nie możemy pozwolić, by system koncesjonowania złóż, a takż procedury likwidacji zakładów górniczych bez właściwej staranności, powodowały brak zabezpieczenia tych złóż. Racjonalna gospodarka surowcowa, w tym zagwarantowanie możliwości eksploatacji przez przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym braku skutecznego egzekwowania procesu likwidacji zakładu, powoduje, zdaniem autorów, konieczność podjęcia działań. Działania te nie powinny utrudniać przyszłej eksploatacji złóż z powodu źle przeprowadzonej likwidacji. Przeprowadzona analiza wskazuje na właściwe działania w tym zakresie. Autorzy szczegółowo prześledzili regulacje prawne na przestrzeni minionego wieku, zestawiając je z aktualnie obowiązującymi przepisami i wskazując słabe punkty systemu w zakresie zabezpieczenia złóż, w szczególności części złóż niewyeksploatowanych. Krytyka objęła zarówno regulacje ustawowe – Prawo geologiczne i górnicze, jak i akty wykonawcze w zakresie zabezpieczenia złóż. Odrębnej analizie została poddana procedura likwidacji zakładu górniczego w aspekcie zabezpieczenia złóż dla zakładów górniczych działających na podstawie koncesji marszałkowskich. Przedstawiony w układzie schematu blokowego proces, jasno uwidacznia słabe punkty obecnie działającego systemu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The rapidly changing Arctic provides excellent opportunities for investigating primary succession on freshly deglaciated areas. Research on the Gåsbreen foreland (S Spitsbergen) traced the succession of particular groups of organisms and species, particularly lichens and bryophytes, and determined the effect of selected abiotic factors on this succession. Fieldwork in 2008, employed a continuous linear transect of phytosociological relevés (1 m2) along the foreland. Data analysis allowed to distinguish five different succession stages and three types of colonisers. Canonical correspondence analysis and a permutation test showed that distance from the front of the glacier and fine grain material in the substrate mostly influenced the distribution and abundance of vegetation, and the steepness of the moraine hills affected the colonisation process, mainly in the older part of the marginal zone.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The ability to grow clonally is generally considered important for plants in Arctic regions but analyses of clonal characteristics are lacking for entire plant communities. To fill this gap, we assessed the clonal growth of 78 plant species in the Petuniabukta region, central Spitsbergen (Svalbard), and analyzed the clonal and other life−history traits in the regional flora and plant communities with respect to environmental gradients. We distinguished five categories of clonal growth organs: perennial main roots produced by non− clonal plants, epigeogenous rhizomes, hypogeogenous rhizomes, bulbils, and stolons. Clonal growth differed among communities of the Petuniabukta region: non−clonal plants prevailed in open, early−successional communities, but clonal plants prevailed in wetlands. While the occurrence of plants with epigeogenous rhizomes was unrelated to stoniness or slope, the occurrence of plants with hypogeogenous rhizomes diminished with increasing stoniness of the substratum. Although the overall proportion of clonal plants in the flora of the Petuniabukta region was comparable to that of central Europe, the flora of the Petuniabukta region had fewer types of clonal growth organs, a slower rate of lateral spread, and a different proportion of the two types of rhizomes.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Największym dobrem człowieka jest jego środowisko. Każdy chce oddychać powietrzem o jak najlepszych walorach niezależnie czy w centrum dużej aglomeracji, czy poza nią. Zanieczyszczone bardzo drobnymi pyłami powietrze niesie ze sobą niekorzystne skutki zdrowotne dla człowieka i jego otoczenia. Istotna część zanieczyszczeń pyłowych powietrza pochodzi z tzw. niskiej emisji powodowanej stosowaniem jako źródeł ciepła nienormowanych pieców i kominków oraz przestarzałych kotłów i instalacji cieplnych (lokalnych kotłowni). PGG SA od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy i wspiera wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu powietrza, dbając o jakość produkowanego i dostarczanego węgla opałowego dla sektora komunalno- bytowego. Spółka podjęła szeroko zakrojone działania proekologiczne w kierunku tworzenia nowej, proekologicznej strategii i oferty produktowej. Systematycznie rozwijana jest produkcja ekologicznych sortymentów węgla oraz wprowadzane są do sprzedaży nowe paliwa węglowe. Produkcja węgla handlowego dla obiorców rynku komunalno-bytowego jest jednym z głównych priorytetów Spółki. W tym zakresie dokonano wielu zmian organizacyjnych (m.in. powołano do życia Zakład Produkcji Ekopaliw) i technologicznych mających na celu zapewnienie produkcji węgla opałowego o najwyższej jakości.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Plants adapt to extremely low temperatures in polar regions by maximizing their photosynthetic efficiency and accumulating cryoprotective and osmoprotective compounds. Flowering plants of the family Poaceae growing in the Arctic and in the Antarctic were investigated. Their responses to cold stress were analyzed under laboratory conditions. Samples were collected after 24 h and 48 h of cold treatment. Quantitative and qualitative changes of sugars are found among different species, but they can differ within a genus of the family Poaceae. The values of the investigated parameters in Poa annua differed considerably depending to the biogeographic origin of plants. At the beginning of the experiment, Antarctic plants were acclimatized in greenhouse characterized by significantly higher content of sugars, including storage reserves, sucrose and starch, but lower total protein content. After 24 h of exposure to cold stress, much smaller changes in the examined parameters were noted in Antarctic plants than in locally grown specimens. Total sugar content and sucrose, starch and glucose levels were nearly constant in P. annua, but they varied significantly. Those changes are responsible for the high adaptability of P. annua to survive and develop in highly unsupportive environments and colonize new regions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Vegetation was described in various spatial scales in the area of 37.8 km 2 including distinguishing vegetation units, vegetation mapping, recording phytosociological relevés (53), and completing species lists of vascular plants (86), mosses (124) and lichens (40). Phytosociological relevés were elaborated using ordination methods DCA and CCA. The relevés formed clusters corresponding well to a priori assigned vegetation units. Slope and stoniness significantly influenced the vegetation pattern. Despite the high latitude (nearly 80 ° N), the vegetation is rather rich in species. Non−native species do not expand. The moss Bryum dichotomum is reported for the first time from Svalbard archipelago.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Diurnal measurements of photosynthetic pr ocesses, effective quantum yield of photosystem II ( F PSII ), photosynthetic electron transport rate (ETR) were done in three domi− nant species of Arctic tundra ( Silene acaulis , Dryas octopetala , Salix polaris ) in Petunia− bukta, Spitsbergen. Daily courses of net photosynthesis (P N ) were calculated from chloro− phyll fluorescence data and daily photosynthesi s evaluated. The short−term field measure− ments were carried out in summer 2009, and 2010. Fluorometric parameters ( F PSII and ETR) were measured each 5 minutes as well as microc limate characteristics of the site for 10 (2009) and 8 days (2010), respectively. In all species photosynthetic ETR was well related to incident photosynthetically active radiation a nd leaf temperature. In general, D. octopetala exhibited slightly lower ETR than the other two speci es. Estimated maximu m photosynthetic rate (P Nmax ) reached 17.6, 21.4, and 22.9 μmol CO 2 m −2 s −1 for S. polaris , S. acaulis ,and D. octopetala , respectively. Daily photosynthesis reach ed comparable values in all species, D. otopetala , however, exhibited slightly lower values than the other two species both for overcast and fully sunny days (3.9 and 13.4 mmol CO 2 m −2 d −1 , respectively). The range of daily photosynthesis for S. polaris and S. acaulis studied, reached the ranges of 4.6–6.9 and 14.6–15.2 mmol CO 2 m −2 d −1 for overcast and fully sunny day, respectively.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the results of laboratory tests concerning the cutting process of basket willow by means of disc cutting unit. A disc for cutting wood with diameter of 600mm was used in the tests. The influence of plant’s moisture and the rotary speed of the disc of cutting unit on the unitary energy were determined. The most favorable values of the operating parameters of the cutting unit were selected according to the minimum energy requirement in the cutting process of the tested plant.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The main aim of this study was to examine the compression-induced state of stress arising in castings of the guide grates during operation in pusher-type furnaces for heat treatment. The effect of grate compression is caused by its forced movement in the furnace. The introduction of flexible segments to the grate structure changes in a significant way the stress distribution, mainly by decreasing its value, and consequently considerably extends the lifetime of the grates. The stress distribution was examined in the grates with flexible segments arranged crosswise (normal to the direction of the grate compression) and lengthwise (following the direction of force). A regression equation was derived to describe the relationship between the stress level in a row of ribs in the grate and the number of flexible segments of a lengthwise orientation placed in this row. It was found that, regardless of the distribution of the flexible segments in a row, the stress values were similar in all the ribs included in this row, and in a given row of the ribs/flexible segments a similar state of stress prevailed, irrespective of the position of this row in the whole structure of the grate and of the number of the ribs/flexible segments introduced therein. Parts of the grate responsible for the stress transfer were indicated and also parts which play the role of an element bonding the structure.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Creep-resistant parts of heat treatment furnaces are in most cases made from high-alloyed chromium-nickel and nickel-chromium iron alloys, both cast and wrought. This paper presents the types of casting alloys used for this particular purpose, since the majority of furnace components are made by the casting process. Standards were cited which give symbols of alloy grades used in technical specifications by the domestic industry. It has been indicated that castings made currently are based on a wider spectrum of the creep-resistant alloy grades than the number of alloys covered by the standards. Alloy grades recommended by the technical literature for individual parts of the furnace equipment were given. The recommendations reflect both the type of the technological process used and the technical tasks performed by individual parts of the furnace equipment. Comments were also made on the role of individual alloying elements in shaping the performance properties of castings.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The lifetime of guide grates in pusher furnaces for heat treatment could be increased by raising the flexibility of their structure through, for example, the replacement of straight ribs, parallel to the direction of grate movement, with more flexible segments. The deformability of grates with flexible segments arranged in two orientations, i.e. crosswise (perpendicular to the direction of compression) and lengthwise (parallel to the direction of compression), was examined. The compression process was simulated using SolidWorks Simulation program. Relevant regression equations were also derived describing the dependence of force inducing the grate deformation by 0.25 mm ‒ modulus of grate elasticity ‒ on the number of flexible segments in established orientations. These calculations were made in Statistica and Scilab programs. It has been demonstrated that, with the same number of segments, the crosswise orientation of flexible segments increases the grate structure flexibility in a more efficient way than the lengthwise orientation. It has also been proved that a crucial effect on the grate flexibility has only the quantity and orientation of segments (crosswise / lengthwise), while the exact position of segments changes the grate flexibility by less than 1%.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Various examples of the design of cast elements of the equipment used in furnaces for the heat treatment of machine parts are given. Shortcomings in their performance are indicated. Reasons for required stability of equipment are briefly discussed. Elements of equipment illustrate the possibilities of using a charge-carrying pallet with dimensions of 900×600×45 mm as a basis for multi-component technological equipment. Introducing additional elements, such as metal baskets, intermediate pallets or crossbars to the main pallet, it becomes possible to create different configurations of this equipment. The technological equipment presented and discussed here is offered to different plants which heat-treat a wide variety of produced parts. It was found that the reliability and durability of new designed equipment can be checked only during practical use. For large plants dealing with the heat treatment of bulk quantities of parts homogeneous or similar in shape is recommended to use the dedicated tooling.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Holoparasitic genera within the family Orobanchaceae are characterized by greatly reduced vegetative organs; therefore, molecular analysis has proved to be a useful tool in solving taxonomic problems in this family. For this purpose, we studied all species of the genera Orobanche and Phelipanche occurring in Central Europe, specifically in Poland, the Czech Republic, Slovakia, and Austria, supplemented by samples mainly from Spain, France, Germany, and Ukraine. They were investigated using nuclear sequences (ITS region) and a plastid trnLtrnF region. The aim of this study was to examine phylogenetic relationships within Orobanche and Phelipanche from Central Europe; we focused on problematic species and aggregates, recent taxonomic changes in these (rank and secondary ranks), and host ranges. The most interesting results concern the exlusion of O. mayeri from O. alsatica aggr. Additionally, following the rules of traditional taxonomy, the correct names and types of some secondary ranks are given and, as a result of this, a new combination below the Phelipanche genus is made (P. sect. Trionychon). The host ranges of the investigated species in Central Europe include 102 species from 12 families, most often from Asteraceae. For this purpose, ca. 400 localities were examined in the field. Moreover, data acquired from the literature and European and Asian herbaria were used.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji