Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 16
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Unikatowy układ urbanistyczny miasta Barcelona położonego w Hiszpanii stwarza możliwości nieustannej adaptacji obecnej tkanki miejskiej w taki sposób aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Ciągła ewolucja funkcjonalna przestrzeni zawartych pomiędzy modularnym układem kamienic mieszkalnych stwarza wyzwania dla projektantów. Na przykładzie jednego z powtarzających się skrzyżowań przeanalizowano przeznaczenie funkcjonalne oraz obecne jego zagospodarowanie włącznie z przestrzenią publiczną, ruchem samochodowym, pieszym oraz rowerowym. Pierwotny plan Ildefons’a Cerda’y jest systematycznie przekształcany w celu jeszcze lepszego zagospodarowania przestrzeni miejskich.
Go to article

Abstract

Dotychczasowe badania percepcji miast prowadzone były przy niskiej rozdzielczości przestrzennej, najczęściej przez uporządkowanie jednostek administracyjnych albo z wykorzystaniem mapy całego miasta, a następnie interpretowania umiejętności kartografi cznych respondentów. W niniejszej pracy przedstawiono podejście badawcze, w którym najpierw zostały wydzielone spójne wewnętrznie, wynikające z charakteru miejsca obszary badawcze, pokrywające całe miasto, a percepcję zbadano opierając się na bazie miejsc reprezentatywnych tych obszarów. Okazało się, że znaczną część percepcji determinuje struktura funkcjonalno-przestrzenna miejsca. Odmienne postrzeganie prawo- i lewobrzeżnej Warszawy okazało się jedynie stereotypem. Stymulacyjny charakter miasta dotyczył wyłącznie Śródmieścia, co sugeruje, że całościowy umysłowy obraz miasta powstaje na podstawie charakteru jego centrum. Zostało potwierdzone, że zieleń i woda jest niezbędnym elementem miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku oraz, że niezmiennie od ponad 35 lat najlepiej oceniany jest Trakt Królewski, od Starego Miasta do Wilanowa.
Go to article

Abstract

In this paper we discuss the test results for concretes containing various amounts of ggbs as compared to concretes made with Portland cement. The main objective of these tests is to evaluate the influence of varying air content in such mixtures on the structure and frost resistance of concrete. The authors suggest that the approach presented here allows for a safe design of concrete mixtures in terms of their frost resistance. The results indicate that concrete can be resistant to surface scaling even at the W/C ratio markedly higher than 0.45. Increased addition of ggbs leads to a decrease in concrete resistance to surface scaling. Proper air entrainment is the fundamental factor for frost-resistant concrete, and the air void system has to be assessed (micropore content A₃₀₀, spacing factor L). The addition of ggbs increases pore diameters, thus, to obtain the appropriate air pore spacing factor, micropore quantities introduced have to be increased.
Go to article

Abstract

In the 19th and in the first half of the 20th century numerous parks were built all over Europe, which, though different in many aspects, still show certain similarities in space structure and composition. The question is, whether late modern public parks, built in the second half on the 20th century follow the classical design and composition „rules”? How did the extremely functionalist design approach of the era after WW2 influence park design? The answer is the result of a detailed analysis on space structure and composition principles of the parks built in these times. In this research I analyzed according to specific criteria the Jubileum Park in Budapest, one of the most prominent work of the late modern period in Hungary. The 12 ha Jubileum Park (built in 1965) is located in the heart of Budapest, on the top of Gellért Hill, next to river Danube. Laying high above the city on an exposed hillside, the park offers a broad view of the whole city. The structure of the park is basically determined by the extreme topography, and one of the great value of the park is the natural looking grading, which determines the space structure and fits to the natural terrain very nicely, and the walkway system, which fits to the contour lines and explores the whole site. Fitting to the windy and exposed hilltop position, in space division the terrain in the most appealing, the plantation is only secondary. From formal point an interesting feature is the dominance of two dimensional elements with characteristic shape, like flowerbeds or ornamental pools and the curves of the walkway system. Though the main function of the park is to underline the fantastic visual potential with providing viewpoints, there are some playgrounds as well. For the visitor of today the specialty of the park celebrating the 50th anniversary this year, is, that – disregarding some minor changes – there were no alterations since it exists. As a first step I analyzed the space structure of the park, putting an extra emphasis on the existence or lack of any axis, on the accentuation of the park entrances, on the space organization inside the park and on the existence/lack of hierarchy. Important aspect of analysis was the connection of the park to connecting urban fabric and green surfaces nearby. The next step was to compare the results with other parks built in former times, but having similar natural setting. The goal of the research is to determine, how much the spatial composition of Jubileum Park is different from the spatial composition of classical parks. The results might help to realize, what kind of spatial composition and space structure is typical of late modern parks. It would be important to preserve these space structural specialties of the Jubileum Park during a more and more urgent renovation.
Go to article

Abstract

The aim of the article is to bring closer a part of the world’s image that is characteristic for the rural community and the richness and variety of the folk culture inscribed in the proprial structures. As a result, this subject requires an integration of different research methods elaborated within the fields of onomastics and dialectology, including linguistic methods of researching a lingual image of the world. The onymic material is as follows: appellative surnames, originating from nicknames formed from dialectal lexemes, surnames motivated by nominal, dialectal hypocorisms, and finally, surnames formed from matronymic phrases (female names), which are an example of an aberrance of the patriarchal family model. Phonetic and formative phenomena should also be focused upon. These are crucial for certain social micro-communities, and are inscribed in the dialectal inflexions of anthroponyms (which function as separate surnames) and marginally in the female surnames with dialectal formants. Onyms with dialectal motivation refer to, and indirectly point, to the contemporary user, the past realities of living in the village community and the lingual and cultural background.
Go to article

Abstract

Żyjemy w czasach, w których wzrasta znaczenie sztucznej inteligencji oraz oczekiwanie na coraz bardziej inteligentne systemy. W miarę jak sztuczna inteligencja i inteligentne roboty przejmują od człowieka różne funkcje, pojawiają się pytania o rodzaj i zakres ich działania w stosunku do możliwości człowieka. Proces ten rodzi pytanie, czy można wskazać takie sfery ludzkiej aktywności, które nie mogą być powielone przez inteligentne programy lub roboty? Na pierwszy rzut oka takimi własnościami człowieka jest emocjonalność, uczuciowość i twórczość. W niniejszym artykule analizuję, czy inteligentne roboty mogłyby być twórcze artystycznie i zastępować w tym procesie człowieka. Zakładam, że choć trudno jest w dzisiejszych czasach wskazaćnowatorsko twórcze roboty, to równie trudno podawać w wątpliwość fakt, że roboty w jakimś sensie tworzą sztukę. Wprawdzie z dzisiejszej perspektywy natura ludzka jest jeszcze pod tym względem niepowielalna przez roboty i sztuczną inteligencję, ale równocześnie wykracza się w niej coraz bardziej poza postawę antropocentryczną, przyjmując, że twórczość nie jest wyłącznąwłasnością, lecz jedynie właściwością człowieka, i że mówiąc o sztucznej inteligencji, można dopuścić myśl o uprawianej przez nią twórczości.
Go to article

Abstract

Moim zamiarem jest próba zmierzenia się ze standardową koncepcją roli prawnika, która rozstrzyga kwestię potencjalnego konfliktu między tym, co intersubiektywne (moralność instytucjonalna), a jednostkowe (moralność indywidualna), poprzez kształtowanie tożsamości prawnika w oparciu o całkowitą separację życia zawodowego od życia społecznego. Realizując ten cel badawczy, za kluczowe uznałem przedstawienie standardowej koncepcji roli zawodowej prawnika jako dominującej w amerykańskim systemie prawnym, opartym na kontradyktoryjnym modelu procesu karnego.
Go to article

Abstract

There is estrimated more than 750 (public and privat) hospitals active In Poland. In spite that there is legal regulation concerning hospital projects, realization and equipment – permanent financial problems concerning a public health service, results in standards of hospitals, much worse then represented in hospitals in highly developed countries. A long – term practice of authors, concerning both, design and implementation of hospitals, let them to formulate a set of remarks about disfunction, influalcing growth of a danger, risks and mistakes in medical practice, also unexpected accidents.
Go to article

Abstract

The development of both the town and the administrative commune of Zielona Góra is characterised by a progressive process of uncontrolled linear urban development, so called urban sprawl. This phenomenon has existed in the town for a long time, but because of the fast development in the 21st century it is now even stronger and has an unfavourable impact on the dwellers’ comfort, communication and accessibility. The directions of changes adopted for spatial development in the current strategic documents of the new town (since 1 January 2015), which came into being as a result of the merger between the town and the rural commune of Zielona Góra, do not guarantee that the unfavourable processes will be stopped. The process of uncontrolled urban development results in the growth of dense urban structures along the roads and communication routes. This prevents an optimum use of areas located further away or behind the existing infrastructure and causes dead zones to appear, where there are no communications or infrastructure. With each new investment (a plot of land with access to a public road, as specified by the regulations) the distance between recreational areas (green spaces) and the town centre increases. The deteriorating dwelling conditions are a direct result of the unfavourable phenomenon of urban sprawl.
Go to article

Abstract

Struktury architektoniczne powstają na podstawie warunków odczytywanych przez autora jako determinanty jego projektu. W przypadku Centrum Chopinowskiego i Muzeum Chopina w Żelazowej Woli, były to warunki kontekstu przyrodniczo-kulturowego, warunki konserwatorskie, funkcje. Istotne były także zmiany projektu w trakcie realizacji.
Go to article

Abstract

The authors discuss the main premises of the project “The most popular surnames in Poland — past and present. E-dictionary” which has been in development since July 2014 in IJP PAN in Krakow. They also present its basic aims and functions, progress already made and they compare it with other dictionaries of surnames. The authors describe several aspects of the dictionary related to IT and computers but also those concerned with onomastics and lexicography. Additionally, they pay particular attention to the information contained in specific parts of each entry.
Go to article

Abstract

W transcendentalnej dedukcji kategorii, w drugim wydaniu Krytyki czystego rozumu, Kant wprowadza termin „formalna naoczność” (formale Anschauung), ukazując w ten sposób, że określenie to zawiera bogatszą treść niż „forma naoczności” (Form der Anschauung). Wiąże się to z określaniem, tj. determinowaniem czystej formy naoczności, które dokonuje się za sprawą syntezy postaciowej, będącej wytworem wyobraźni, ale przy współudziale kategorii. Rozważam m.in. kwestię, jak należy rozumieć jedność przestrzeni i co jest źródłem owej jedności. Przy okazji analizuję ważne i trudne pojęcie różnorodności (Mannigfaltigkeit), które – jak się wydaje – leży u podstaw różnicy między dwoma sposobami ujęcia przestrzeni jako czystej naoczności.
Go to article

Abstract

Considering concrete nonlinearity, the wave height limit between small and large amplitude sloshing is defined based on the Bernoulli equation. Based on Navier-Stokes equations, the mathematical model of large amplitude sloshing is established for a Concrete Rectangle Liquid-Storage Structure (CRLSS). The results show that the seismic response of a CRLSS increases with the increase of seismic intensity. Under different seismic fortification intensities, the change in trend of wave height, wallboard displacement, and stress are the same, but the amplitudes are not. The areas of stress concentration appear mainly at the connections between the wallboards, and the connections between the wallboard and the bottom.
Go to article

Abstract

The metropolis of Barcelona is one of the first ten Europe's urban agglomerations. The geographic and natural conditions of the city - located in area between the sea and the forested mountain ranges running parallel to the coast and divided by broad river valleys - have considerably influenced the formation of its hybrid urban structure. The heart of the agglomeration is still Barcelona, established by the Phoenicians in a natural port at the foot of the Montjiuc hill, growing together with its neighbouring towns for more than two thousand years now, incessantly filling one fragment of natural landscape after another with urban fabric. Monumental edifices and high-rise buildings erected in all historic periods have been inorming visitors of the power of teh city and the same time defining places which are important for its urban composition and status. Recent decades have brought no revolutionary changes in this trend. What was changed, though, are the architectural forms of those most emblematic structures in the scale of the metropolis.
Go to article

Abstract

Most of the medieval Italian cities are civitas born of the ruins of the ancient Roman civilization. Their beauty ist the origin for deep esthetical experiences, to which Sławomir Gzell gave the name bellezza. There are a few characteristic features composing the "picturesqueness", painterliness and harmony of those cities, which lead the observer to strong emotions and constant, sensual exploration. The author contemplates the aspects creating the phenomrnon of beauty of Italian cities and towns - which are the metapfor of human desires and deepest cravings.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more