Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 16
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

This paper brings up elementary problems related to the creation of friendly public spaces in residential complexes as the main places of social integration. Contemporary social transformations are reflected in a new, intensified usage of public spaces which – offering more and more possibilities of satisfying human needs in the field of social contact, knowledge, recreation, stimulation etc. – provoke people and their activities to transfer “life” from a private space to a public space.
Go to article

Abstract

The article contains reflections on the role of reflexivity in contemporary education. The most important is to emphasize the importance of a pragmatic reflexivity in constructing the cultural identity of a young man. The majority of the text consists of references to the thoughts of Hans Georg Gadamer in the context of pragmatics of reflexivity. In conclusion, the author proposes a pedagogical definition of reflexivity.
Go to article

Abstract

Autor definiuje pojęcie kultury przez odniesienie do szczególnej kategorii znaczeń normatywnych, czyli wartości. System wartości zorganizowany jest wokół trzech wartości najbardziej ogólnych i fundamentalnych: prawdy, dobra i piękna. Odpowiednio mówić można o trzech domenach kultury: kulturze poznawczej, kulturze moralnej i kulturze estetycznej. Desygnatami kultury poznawczej są przekonania, poglądy, opinie podzielane przez członków społeczeństwa. Desygnatami kultury moralnej są relacje łączące jednostki w przestrzeni międzyludzkiej. Desygnatami kultury estetycznej są szczególnego typu wytwory należące do sztuki artystycznej lub użytkowej. Podobieństwo wartości w każdym z tych trzech obszarów stanowi silny czynnik wytwarzający więzi społeczne i wspólnoty, a także tożsamości społeczne. Kultura jest fundamentem żywej i bogatej tkanki społecznej, społeczeństwa obywatelskiego.
Go to article

Abstract

Identity in a housing environment is one of its resources as valuable as its water, air, flora and fauna. The readability of identity should be the basic factor of the quality of architecture and landscape architecture recognizable as a significant resource. It is an important factor which influences the living standard of people who inhabit a given space from a psychological, social and cultural point of view. In order to care for identity, we must be aware of it, of its role and significance in our lives and residence in a given environment. Man must understand the phenomenon of the meaning of life with respect to its space as his place in the world. When we understand the all-embracing rhythm and taste of the life of a place of residence, we will comprehend life itself.
Go to article

Abstract

Formation the local identity in the “thematic” Rural Renewal, The article aims to determine the main conditions for the development of rural thematic areas in the context of Rural Renewal. Against this background, the authors attempt to explain the mechanisms governing the discussed process and their effects. In view of the above, the focus was on presenting mechanisms for the development of processes that lead to the flowering of this idea (an anatomy of success – the case of the village of Sierakowo Sławieńskie) and those that slow down or completely limit this development (anatomy of failure – the case of the village of Lubcza).
Go to article

Abstract

The author presents the search for the identity of individuals and families displaced after World War II from Vilnius to Gdańsk in the context of the urban community integration. Gdańsk being a city where the population after the war was almost fully replaced, becomes in this sense a kind of laboratory of social integration processes. The text serves as an introduction to the topic and is based on the results of the pilot qualitative research conducted within the The Common Room Gdańsk” (2013–2015) project coordinated by prof. M. Mendel. The analyses are a contribution to the reflection on identity determinants of integration processes within the urban community, also in relation to contemporary times. When discussing the issues of identity, the author points to the importance of the turning point which was the end of World War II, and the experience of expatriation in the spatial and socio-cultural context.
Go to article

Abstract

The shifting attitudes to sources and traditional paradigms of social history and history of the early modern period culture, and to problems of individuals and groups, are considered here. The author indicates discussion fi elds and specifi c results of work carried out by research groups (mainly French and German ones). He indicates trends and tendencies in discovering individuals in presenting historical events from the perspective of a collective hero
Go to article

Abstract

Artykuł dotyczy migrantów z podlaskich wsi wyjeżdżających do dużych miast polskich w poszukiwaniu wykształcenia i pracy zwanych potocznie mianem „Słoiki”. Ta mobilność wywołuje również przemieszczanie się przedmiotów-jedzenia, które stają się mobilnym medium tożsamości lokalnej, reprodukując więzi z ludźmi pozostałymi w domu. Podtrzymują one również w sposób symboliczny więź i poczucie wspólnoty z rodziną i społecznością lokalną. Celem artykułu jest pokazanie roli jedzenia w określaniu tożsamości: jej idiomem jest jedzenie „swoje”: ze wsi, lokalne, rodzinne. Pytania badawcze dotyczą ich ambiwalentnej tożsamości jednostkowej, ale również regionalnej (lokalnej) badanej grupy, i tego jak jest ona konstruowana: z jednej strony budowana jest na różnicy w stosunku do ludzi z miasta, z drugiej zaś bazuje ona na silnym związku z wsią. Analiza opiera się na badaniach etnograficznych (obserwacji uczestniczącej, ok. 300 wywiadach pogłębionych) prowadzonych w społeczności Dąbrowy Białostockiej i jej okolicach w latach 2008–2013.
Go to article

Abstract

Applying the commonly accepted definitions of identity to landscape as our field of research, in particular landscape in protected areas, we assume that identity is the deepest relationship with the landscape (surroundings) perceived by man, with its historical layers of content (the culture and tradition of a place) and form (the canon of a place). An evaluation of change in time should be the keynote of deliberations on place identity. Basing on the current status of research, a review of specialist literature and the author’s experience to date, the above definitions and terms may be referenced to talk about “former” and “new” place identity, especially if we acquiesce to what is termed “the culture of a place” that originates in love for it and willingness to participate in the act of creation that has been launched upon the site. Author tries to explain this fenomenom on example of revitalization, on scale of conntry or even the Europe – the cultural – strategic landscape od Zamość Fortress.
Go to article

Abstract

In the early 21st century, the concepts and theories which constitute the theoretical and methodological foundation of the traditional 20th century resocialization pedagogy (divided into three basic groups characterized by different theoretical and methodological approaches) got largely outdated. Therefore, contemporary resocialization pedagogy searches for new inspirations. What can become one of the new theoretical- methodological concepts is creative resocialization. The presented study concerns the assumptions of both the traditional resocialization pedagogy and its new varieties, with special focus on traditional and current theoretical and methodological contexts.
Go to article

Abstract

„Polonia” była dziennikiem Górnego Śląska założonym przez Wojciecha Korfantego. Wychodziła od 1926 roku i ukazywała się do końca okresu międzywojennego. Dziennik jest skarbnicą wiedzy na temat stosunków lokalnych na Górnym Śląsku, ale także źródłem na temat ważnych dla całego kraju problemów politycznych. Relacje na temat krajowych wydarzeń politycznych „Polonii” są istotne nie tylko ze względu na to, że obrazują regionalny punkt widzenia, ale także są skarbnicą informacji na temat konfliktu pomiędzy Korfantym a Piłsudskim.
Go to article

Abstract

In education, information and Communications Technologies mostly play the role of a medium of communication, as well as a means of imparting knowledge. ICT, however, is used less as a subject for student activity, i.e. a subject for students to learn, where they can operate the technology, as in robotics or mechantronics. Information technologies are also very rarely implemented in education as a way for students to build their identity and shape their attitudes towards their outside and inside worlds. In spite of this, in the history of educational technology there have been a number of researchers and educators who have promoted interesting ideas for implementing technologies as tools for human cognitive, affective, psychomotor and moral empowerment. Today such people are also present in education, however, they play unimportant roles on the periphery of formal education. This paper is a reminder of a number of ideas by theorists and researchers concerning the implementation of ICT, but mainly highlights the empowerment it gives students and its humanizing/humanitarian role.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more