Nauki Humanistyczne i Społeczne

Ekonomista

Zawartość

Ekonomista | 2012 | No 6 |

Redakcja

Rada Programowa

Marek Belka, Adam Budnikowski, Krzysztof Jajuga,

Wacław Jarmołowicz, Mieczysław Kabaj, Eugeniusz Kwiatkowski,

Jan Lipiński, Aleksander Łukaszewicz, Wojciech Maciejewski,

Jerzy Osiatyński, Stanisław Owsiak, Emil Panek,

Krzysztof Porwit, Antoni Rajkiewicz, Andrzej Sławiński, Andrzej Wernik,

Jerzy Wilkin (przewodniczący Rady), Michał G. Woźniak

Komitet Redakcyjny

Marek Bednarski, Bogusław Fiedor, Marian Gorynia,

Brunon Górecki, Joanna Kotowicz-Jawor, Barbara Liberska,

Adam Lipowski (zastępca redaktora naczelnego),

Zbigniew Matkowski (sekretarz redakcji), Elżbieta Mączyńska,

Adam Noga, Marek Ratajczak, Eugeniusz Rychlewski,

Zdzisław Sadowski (redaktor naczelny),

Tadeusz Smuga, Jan Solarz, Jan Toporowski, Andrzej Wojtyna

Kontakt

00-042 Warszawa,

Nowy Świat 49,

tel. 22 55 15 416 oraz 417

http://www.ekonomista.info.pl,

redakcja@ekonomista.info.pl

Instrukcje dla autorów

 

Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej.
Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych w innych wydawnictwach.
Redakcja prosi o składanie opracowań w formie elektronicznej (dyskietka lub e-mail) oraz 2 egzemplarzy wydruku komputerowego. Wydruk powinien być wykonany na papierze A4 z podwójnym odstępem między wierszami, zawierającymi nie więcej niż 60 znaków w wierszu oraz 30 wierszy na stronie, w objętości (łącznie z tabelami statystycznymi, rysunkami i literaturą) do 30 stron. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły.
Wraz z tekstem należy złożyć jego streszczenie (w 2 egz.). Powinno ono zawierać główne tezy opracowania i być zrozumiałe bez czytania artykułu.
Symbole, znaki specjalne i in. powinny być objaśnione na marginesie w wposób bardzo czytelny z zaznaczeniem, które oznaczenia literowe mają być złożone pismem prostym, a które pochyłym lub półgrubym. Symbole algebraincze macierzy i wektorów należy podkreślić grubą linią. Konieczne jest rozróżnienie litery „l” od 1 i litery „O” od 0.
Przypisy wyjaśniające tekst należy zamieszczać na dole strony, a dane bibliograficzne w tekście - przez podawanie autorów i roku wydania dzieła, na końcu zdania w nawiasie. W bibliografii zamieszczonej na końcu tekstu (ułożonej w porządku alfabetycznym) należy podawać:
- w odniesieniu do pozycji książkowych - imię (lub inicjały imion) autora, nazwisko, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania;
- w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora naukowego podaje się po tytule dzieła;
- w odniesieniu do artykułów z czasopism - imię (lub inicjały imion) autora, nazwisko, tytuł artykułu, nazwę czasopisma ujętą w cudzysłów, rok wydania i kolejny numer czasopisma;
Powołując dane liczbowe należy podawać ich źródło pochodzenia (łącznie z numerem strony).
Opracowanie zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny do opublikowania na łamach „Ekonomisty”, lecz przygotowane przez autora w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań Redakcji.
Materiały zamieszczone w „Ekonomiście” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.
Autorzy nadsyłający do Redakcji teksty są proszeni o podawanie adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu i faxu) oraz o podanie danych do notatki afiliacyjnej: tytuł naukowy, nazwa szkoły wyższej lub innej jednostki (z którą autor się identyfikuje). Nazwa jednostki będzie umieszczona, wraz z imieniem i nazwiskiem autora, w publikowanym tekście.
Wraz z tekstem należy dostarczyć do Redakcji Oświadczenie Autora:

Niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem autorem/współautorem tekstu pt. ...
2. Tekst jest wolny od wad prawnych.
3. Tekst nieodpłatnie przekazuję do publikacji i rozpowszechniania, na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w dwumiesięczniku „Ekonomista”.
4. podpis ...
Teksty prosimy przysyłać na adres redakcji, lub e-mailem: redakcja@ekonomista.info.pl

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji