Popularnonaukowe

Nauka

Zawartość

Nauka | 2014 | No 4 |

Redakcja

Komitet Redakcyjny:


JERZY BRZEZIŃSKI – redaktor naczelny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Psychologii – Poznań
e-mail: brzezuam@amu.edu.pl


ANDRZEJ B. LEGOCKI
Polska Akademia Nauk
Instytut Chemii Bioorganicznej – Poznań
e-mail: legocki@ibch.poznan.pl


ELŻBIETA SARNOWSKA-TEMERIUSZ
Polska Akademia Nauk
Instytut Badań Literackich – Warszawa
e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl


JAN WĘGLARZ
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN – Poznań
e-mail: weglarz@man.poznan.pl


ANDRZEJ WÓJTOWICZ – sekretarz redakcji
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ośrodek Wydawnictw Naukowych – Poznań
e-mail: wojtow@man.poznan.pl

 

Kontakt

Redakcja kwartalnika NAUKA
61-713 Poznań, ul. Wieniawskiego 17/19
tel.: (+48-61) 8528503, faks: (+48-61) 8520532
e-mail: wojtow@man.poznan.pl

Instrukcje dla autorów

   NAUKA jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji.

   Nadsyłane prace prosimy przygotowywać za pomocą typowego edytora tekstu zgodnie z podanymi poniżej zaleceniami. Prosimy o dostarczenie dwóch egzemplarzy wydruku pracy na papierze formatu A-4 z szerokim marginesem po lewej stronie, po około 30 wierszy na stronie.

  Wydruk nie powinien zawierać poprawek, podkreśleń i spacjowań. Praca powinna zawierać streszczenie (maksymalnie 200 słów) oraz słowa kluczowe (trzy do sześciu). Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem. Jeśli praca napisana jest w języku polskim, to wówczas tytuł pracy, słowa kluczowe oraz streszczenie należy dostarczyć również w języku angielskim.

  Do przesyłanego wydruku tekstu pracy i kompletu ponumerowanych rycin (po 2 egzemplarze) prosimy dołączyć:

a)   pismo, w którym pierwszy autor zwraca się do redakcji o wydrukowanie pracy w czasopiśmie (jest to formalna zgoda autora na publikację pracy), podaje swój dokładny adres, zatrudnienie, numer telefonu, adres e-mailowy oraz podpis wraz z podaniem tytułu naukowego oraz stanowiska;

b)  pisemne oświadczenie, że praca nie była dotąd ogłoszona drukiem i nie została złożona w innej redakcji. W przypadku wykorzystywania rycin uprzednio opublikowanych lub pochodzących od innych autorów należy dołączyć pisemną zgodę autorów i wydawnictwa na ich wykorzystanie;

c)  opisaną dyskietkę lub CD z tekstem całej pracy; w przypadku stosowania nietypowego edytora tekstu należy dołączyć również plik w formacie RTF lub ASCII. Zawartość wersji elektronicznej powinna być identyczna z przesłanym wydrukiem. W przypadku przesyłania elektronicznej wersji ilustracji należy umieszczać poszczególne ilustracje w oddzielnych plikach, podając nazwę programu, za pomocą którego zostały wykonane.

   Jakość ilustracji powinna pozwalać na ich bezpośrednią reprodukcję. Ilustracje w formie map bitowych muszą mieć rozdzielcz, ość wynoszącą co najmniej 300 dpi i być zapisane w typowym formacie graficznym. Zamieszczanie ilustracji barwnych wymaga uzgodnienia z redakcją.

  Literatura przedmiotu powinna być umieszczona na końcu pracy w układzie sekwencyjnym (odwołanie w tekście, np. [1]) lub alfabetycznym typu „autor-rok” (odwołanie w tekście, np. (Ziman J., 1978)).

Artykuł:

Watson J.D., Crick F.H.C., Molecular structure of nucleic acids. „Nature” 1953, nr 171, s. 737-738.

Książka:

Ziman J., Reliable knowledge. Cambridge University Press, Cambridge 1978, s. 124-157.

Rozdział w książce:

Klemensiewicz Z. Przekład jako zagadnienie językoznawstwa, [w:] O sztuce tłumaczenia, pod redakcją M. Rusinka, Wrocław 1955, Zakład im. Ossolińskich, s. 85-97.

     Tytuły artykułów w literaturze przedmiotu powinny być podane w oryginalnym brzmieniu, a skróty tytułów czasopism według listy filadelfijskiej (Journal Coverage, Institute for Scientific Information, Philadelphia). Spis literatury nie powinien zawierać niepublikowanych danych, informacji prywatnych lub prac w przygotowaniu. Odwoływanie się do takich źródeł może występować jedynie w tekście.

   Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek i skrótów. Jeśli redakcja dokonuje istotnych zmian w treści pracy, to wówczas autor zawsze otrzymuje do wglądu i akceptacji wydruk składu pracy wraz z proponowanymi zmianami.

    Przed wydrukowaniem praca przesyłana jest do korekty pierwszemu autorowi (jeśli nie uzgodniono inaczej). Korekta autorska powinna być wykonana na przesłanej odbitce za pomocą ogólnie przyjętych znaków korektorskich i bezzwłocznie odesłana do redakcji. Dokonywanie istotnych zmian oraz dopisywanie tekstu podczas korekty wymaga uzgodnienia z redakcją.

  Wszelkie zmiany i odstępstwa od podanych powyżej zasad należy uzgadniać z Redaktorem Naczelnym lub członkami Komitetu Redakcyjnego.

prof. dr hab. J, ERZY BRZEZIŃSKI – redaktor naczelny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii
60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89
tel.: (+48-61) 8292307, faks: (+48-61) 8292107
e-mail: brzezuam@amu.edu.pl

prof. dr hab. ELŻBIETA SARNOWSKA-TEMERIUSZ
Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
tel.: (+48-22) 6572895, faks: (+48-22) 8269945
e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl

prof. dr hab. JAN WĘGLARZ
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a
tel.: (+48-61) 8790790, faks: (+48-22) 8771525
e-mail: weglarz@man.poznan.pl

prof. dr hab. MACIEJ ŻYLICZ
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN
02-109 Warszawa, ul. księcia Trojdena 4
tel.: (+48-22) 6685220, faks: (+48-22) 6685288
e-mail: zylicz@iimcb.gov.pl

dr ANDRZEJ WÓJTOWICZ – sekretarz redakcji
Redakcja kwartalnika NAUKA
61-713 Poznań, ul. Wieniawskiego 17
tel.: (+48-61) 8528503, faks: (+48-61) 8520532
e-mail: wojtow@man.poznan.pl

Prace i materiały do publikacji prosimy przesyłać do redakcji kwartalnika NAUKA.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji