Humanities and Social Sciences

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Content

Przegląd Statystyczny/Statistical Review | 2015 | No 1 |

Editorial office

RADA REDAKCYJNA
Andrzej S. Barczak, Marek Gruszczyński, Krzysztof Jajuga,
Stanisław M. Kot, Tadeusz Kufel,
Władysław Milo (Przewodniczący), Jacek Osiewalski,
Aleksander Welfe, Janusz Wywiał


KOMITET REDAKCYJNY
Magdalena Osińska (Redaktor Naczelny)
Marek Walesiak (Zastępca Redaktora Naczelnego)
Piotr Fiszeder (Sekretarz Naukowy)
Michał Majsterek (Redaktor)
Anna Pajor (Redaktor)

 

 

Contact

Katedra Ekonometrii i Statystyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 13 A
87-100 Toruń
piotr.fiszeder@umk.pl

Instructions for authors

1. Przegląd Statystyczny publikuje artykuły naukowe z zakresu statystyki, ekonometrii i innych dys­cyplin stosujących metody ilościowe do badania zjawisk ekonomicznych. Nadsyłane prace powinny zawierać istotne przyczynki teoretyczne lub ciekawe zastosowania empiryczne. Szczególnie oczeki­wane są artykuły związane z badaniami prowadzonymi w ramach realizacji projektów badawczych. Publikowane są ponadto recenzje książek, sprawozdania z życia naukowego środowiska statysty­ków i ekonometryków, a także opracowania zawierające oryginalne propozycje z zakresu dydakty­ki statystyki i ekonometrii.

2. Na życzenie Autora artykuł może być opublikowany w języku angielskim. W takim przypadku Autor powinien nadesłać tekst angielski starannie opracowany pod względem językowym.

3. Maszynopis o objętości nie przekraczającej 20 stron (wraz z tabelami i wykresami), napisany z użyciem czcionki Times New Roman o wielkości 12, z odstępami 1,5 wiersza, z zachowaniem marginesów o wielkości 2,5 cm powinien być przesłany do Sekretarza Redakcji wyłącznie pocztą elektroniczną z podaniem adresu elektronicznego do korespondencji. Cytowana literatura powinna być uporządkowana alfabetycznie i zestawiona poza tekstem na oddzielnej stronie (w tym samym pliku), np.

Brockwell P. J., Davis R. A., (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York.

Granger C. W. J., (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods, Econometrica, 37 (3), 424–438.

W tekście należy stosować przypisy harwardzkie. Na przykład:

Problem ten został omówiony w pracach Grangera (1969) oraz Brockwella, Davisa (1996).

Zagadnienie to zostało przedstawione w wielu pracach (por. np. Granger, 1969; Brockwell, Davis, 1996).

4. Tabele, wykresy zaopatrzone w arabską numerację ciągłą (oznaczone jako Tabela 1, Tabela 2, itd. Rysunek 1, Rysunek 2, itd.), powinny być załączone poza tekstem, na oddzielnych stronicach (za li­teraturą), a w tekście należy zaznaczyć tylko miejsce, gdzie mają być one umieszczone. Jeżeli praca jest podzielona na części, powinny być one ponumerowane cyframi arabskimi.

5. Do nadsyłanych artykułów należy dołączyć na końcu artykułu tytuł, streszczenie pracy (nie przekra­czające 1/2 strony maszynopisu) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

6. Prosimy też o podanie na końcu artykułu (przed literaturą) informacji o afiliacji Autora (nazwy insty­tucji, którą Autor reprezentuje). Jeżeli artykuł jest efektem realizacji projektu badawczego, to o fak­cie tym należy poinformować w odsyłaczu do tytułu opracowania, podając numer i tytuł projektu.

7. Informujemy, że w procesie recenzowania nadsyłanych opracowań będzie zachowana podwójna anonimowość. W związku z tym, artykuł w wersji elektronicznej powinien być przesłany w dwóch plikach. Pierwszy plik standardowy, w drugim natomiast wszelkie informacje identyfikacyjne po­winny zostać usunięte. Dotyczy to także spisu literatury i odnośników do wcześniejszych prac wła­snych. W miejsce nazwiska autora i tytułu pracy należy wpisać: [autor].

8. Autorzy zobowiązani są nadesłać oświadczenie o oryginalności artykułu oraz w przypadku prac współautorskich o wkładzie poszczególnych autorów w opracowanie publikacji.

9. Opracowania nie odpowiadające podanym wymogom nie będą rozpatrywane.

Wersję elektroniczną prac należy przesyłać na adres:

 piotr.fiszeder@umk.pl

This page uses 'cookies'. Learn more