Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2019 | t.22 | No 4 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article outlines the history of Polish automotive magazines and, additionally, the results of the author’s latest research. The accumulation of hitherto unknown facts and new findings have made it necessary to revise the received view of the subject. So, for instance, the first Polish automotive magazine to be published was Gazeta Automobilowa. It was launched in Lwów in February 1911, five months earlier than Lotnik i Automobilista, until recently believed to be the first Polish car magazine. The article contains an updated, most comprehensive list of Polish automotive periodicals that appeared in print until 1939.

Go to article

Authors and Affiliations

Adam Bańdo
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The illustrated weekly Wędrowiec (The Wanderer), published in 1863–1906, certainly lived up to its programmatic title and published a great deal of material on geography, history of culture and travels abroad. This article discusses the texts that dealt with the ancient history of the Middle East.

Go to article

Authors and Affiliations

Leszek Zinkow
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The first part of this article focuses on one strand in the history of the weekly magazine Przyjaciel Dzieci (The Children’s Friend) under the editorship of Jan Skiwski (1892–1911), i.e. the gradual revision of the rules concerning the selection of its literary content, laid down by his predecessor Jan Kanty Gregorowicz (1867–1890). Skiwski modified them without abandoning the principles and artistic models of 19th century realism.

Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Woźniakowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The ‘incriminated (suppressed) text’ and its removal remains the key object on the conceptual map of censorship studies. In this approach to censor ship the analysis focuses on demonstrable facts of official intervention in the media, the documentation of the process as well as the reconstruction of the effects of individual gagging orders for the author, the publisher and the editor in charge. An alternative, historical approach to censorship takes a much broader view of the subject. It looks at the institutions involved, their competences, procedures and aims (ranging from prevention to repression) as well as the tools at their disposal. The latter approach, systemic and comparative in scope, requires ‘digging up’ considerably more information than establishing the fact of a censor’s intervention.

Go to article

Authors and Affiliations

Grażyna Wrona
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article presents a profile of the satirical weekly Szopka (A Puppet Show) published in Warsaw between 1922 and 1925 under the auspices of the National Democracy (ND). Committed to a nationalist ideology, Szopka published cartoons and satirical texts lampooning the alleged enemies of Poland and the Poles. Its favoured technique was to caricature and ridicule its targets, both individuals and institutions. Among them were Józef Piłsudski, his policies and his political associates, the Bolsheviks, the Germans and the Jews. To propagate their nationalist worldview the editors made use of a broad range of persuasion techniques.

Go to article

Authors and Affiliations

Ewa Maj
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Under the pretext of a discovery of a newspaper allegedly published in 1974 this article discusses reception selection research conducted at the Cracow Press Research Center in the second half of the 20th century.

Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka J. Cieślikowa
Ryszard Filas
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Galicia’s autonomous status was in fact a doubletrack affair. On the one hand Galicia became a shining example of freedom and autonomy, embedded in the new constitutional order of the Austro-Hungarian Empire, while on the other hand it was tied down to a monarchical absolutism which offered only limited protection of individual rights. The press in particular was caught in the dilemmas produced by this situation, especially in the sensitive areas of political loyalty and religion.

Go to article

Authors and Affiliations

Elżbieta A. Maj
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W dniach 19–20 września 2019 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Lubuskim Centrum Winiarstwa odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa Winiarstwo lubuskie a media. Perspektywa trzydziestolecia 1989–2019. Partnerami wydarzenia zorganizowanego przez zielonogórską Bibliotekę Wojewódzką byli: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk, Odział w Krakowie. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Patronat medialny sprawowały czasopisma „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” oraz ogólnopolski portal bibliotekarski sbp.pl.

(ze wstępu).

Go to article

Authors and Affiliations

Monika Simonjetz

Editorial office

Kolegium redakcyjne Jerzy Jarowiecki Krzysztof Woźniakowski Grażyna Wrona Władysław Marek Kolasa

Rada naukowa
Mieczysław Adamczyk
Sylwester Dziki
Andrzej Jaeschke
Halina Kosętka
Tomasz Mielczarek
Jerzy Myśliński
Irena Socha

Redaktor naczelny
Jerzy Jarowiecki

Redaktor odpowiedzialny i sekretarz redakcji
Krzysztof Woźniakowski

Sekretarz techniczny rady naukowej
Ewa Wójcik

Contact

30-084 Kraków ul. Podchorążych 2/355 tel. (012) 638-66-86 e-mail: rocznikp@up.krakow.pl

Instructions for authors

  1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem re¬dakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor¬macji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorą¬żych 2, 30-084 Kraków.
  2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.
  3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczel¬nia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail.
  4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytu¬łem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.
  5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standar¬dzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysło¬wy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wy¬jątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku bez spacjowania).
  6. Nadesłane prace podlegają recenzji.
  7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.
  8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

 

This page uses 'cookies'. Learn more