Humanities and Social Sciences

Studia Demograficzne

Editorial office

Redaktor:
Jolanta Kurkiewicz


Komitet Redakcyjny:
Elżbieta Gołata - zastępca redaktor naczelnej
Jakub Bijak
Agnieszka Fihel
Irena E. Kotowska
Ireneusz Kuropka
Anna Matysiak
Beata Nowok
Marcin Stonawski


Administracja Redakcji:
Beata Osiewalska

 

Contact

E-mail: demograficzne@pan.pl 

Sekretarz redakcji:

Beata Osiewalska: beata.osiewalska@uek.krakow.pl

Instructions for authors

INFORMACJA  DLA  AUTORÓW  NADSYŁAJĄCYCH  MATERIAŁY  DO  DRUKU  W  „STUDIACH DEMOGRAFICZNYCH”

Artykuły, recenzje, noty oraz materiały informacyjne przeznaczone do druku w „Studiach Demograficznych” prosimy przesyłać na adres:
Wydział I Nauk Społecznych PAN,
Redakcja „Studiów Demograficznych”,
Pałac Kultury i Nauki, pok. 2119
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa.

Otrzymane teksty są recenzowane anonimowo przez członków Komitetu Redakcyjnego oraz przez niezależnych ekspertów. Ewentualne uwagi są przekazywane autorom, którym w terminie ustalonym przez redakcję przysługuje prawo: podjęcia polemiki z recenzentami, udzielania wyjaśnień redakcji lub wprowadzenia zmian w tekście. W ramach pracy edytorskiej Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek w tekstach przyjętych do druku.
Do nadsyłanego tekstu należy dołączyć:
• informację o miejscu pracy autora (w języku polskim i angielskim),
• adres e-mail,
• streszczenie w języku angielskim o objętości około 15 wierszy.

Jeżeli składane w redakcji teksty są efektem prac w projektach badawczych, grantach, itp., prosimy o dołączenie informacji o programie, którego są one częścią.

Komitet Redakcyjny dopuszcza możliwość publikowania artykułów w języku angielskim.

Materiał powinien odpowiadać następującym warunkom:
1. Tekst należy przysłać w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej.
2. Zalecanym edytorem jest Word. Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman z 1,5-krotnym odstępem, wielkość – 12 punktów. Nie może on przekraczać 30 stron (po 30 wierszy na stronie) razem z tablicami, wykresami i streszczeniem.
3. Tekst powinien być zapisany bez przenoszenia wyrazów.
4. Tablice i rysunki powinny być załączone na końcu tekstu na oddzielnych stronach i numerowane za pomocą cyfr arabskich. W tekście należy zaznaczyć miejsca, gdzie powinny one się znaleźć po wydrukowaniu. Tablice i rysunki powinny mieć tytuł i źródło w języku polskim i angielskim. Opisy rubryk tablic i legend rysunków powinny być także przetłumaczone na język angielski.
5. Wzory matematyczne należy numerować według kolejności z prawej strony tekstu.
6. Części tekstu powinny być wyróżnione śródtytułami, bez numeracji.
7. Odsyłacze do literatury powinny mieć następującą formę: (Becker 1991), lub w przypadku dwojga autorów: (Kotowska i Kuszewski 1999). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, w notce należy umieścić nazwisko pierwszego autora oraz sformułowanie „i in.”. Jeżeli w notce bibliograficznej podawane są numery stron, należy to zrobić po dwukropku: (Holzer 2003: 55-78). Dwie lub więcej przywoływane pozycje należy rozdzielić przecinkiem (Becker 1993, Holzer 2003).
8. W spisie literatury należy uwzględnić jedynie te pozycje, do których są odwołania w tekście, w porządku alfabetycznym, bez numerowania. Pozycje literatury należy zamieścić na końcu tekstu według wzorca: van de Kaa D., 1988, Europe’s second demographic transition, „Population Bulletin”, vol. 42, no. 1, 1-59.

Szczegółowe wskazówki dotyczące zapisu w spisie literatury

Książki
nazwiska i inicjały autorów lub redaktorów
rok publikacji
tytuł kursywą
opcjonalnie: nazwa serii lub wydanie
wydawca
miejsce wydania
Przykłady:
Holzer J.Z., 2003, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Becker G.S., 1991, A Treatise on the Family, Enlarged Edition, Harvard University Press, Cambridge.

Rozdziały w książce
nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów
rok publikacji
tytuł kursywą
[w:]
inicjały i nazwiska wszystkich redaktorów
(red.)
tytuł książki kursywą
numery pierwszej i ostatniej strony rozdziału
opcjonalnie: nazwa serii, lub wydanie
wydawca
miejsce wydania
Przykłady:
Kotowska I.E., Kuszewski P., 1999, Tendencje rozwoju demograficznego w latach 1950- 1997, [w:] I.E. Kotowska (red.), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego (s. 85-98), Monografie i Opracowania 461, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Poulain M., 1996, Migration flows between the countries of the European Union: current trends, [w:] P. Rees, J. Stillwell, A. Convey, M. Kupiszewski (red.), Population Migration in the European Union (s. 51-66), John Wiley and Sons, Chichester.

Artykuły w czasopismach
nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów
rok publikacji
tytuł artykułu kursywą
tytuł czasopisma w cudzysłowiu
tom i numer cyfrą arabską
numery pierwszej i ostatniej strony artykułu
Przykłady:
Kupiszewski M., Bijak J., 2006, Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej, „Studia Demograficzne”, nr 1/149, 68-81.
van de Kaa D., 1988, Europe’s second demographic transition, „Population Bulletin”, vol. 42, no. 1, 1-59.

Materiały niepublikowane (raporty, Working Papers)
Przykład:
Rogers A., Willekens F., 1978, Migration and Settlement: Measurement and Analysis, IIASA Research Report RR-78-013, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg.

Zasoby internetowe
Przykłady:
The Human Life-Table Database, 2008, zasób internetowy, www.lifetable.de (data dostępu: 10.05.2008).
Shkolnikov V.M., bez daty, Methodology Note on the Human Life-Table Database (HLD), www.lifetable.de/methodology.pdf (data dostępu: 10.05.2008).

This page uses 'cookies'. Learn more