Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zagadnienia Naukoznawstwa

Zawartość

Zagadnienia Naukoznawstwa | 2018 | No 1-4 |

Abstrakt

W artykule dokonuje się analizy porównawczej różnych klasyfi kacji paradygmatów nauki i nauk o zarządzaniu w aspekcie ich pragmatyczności i odpowiedniości odnośnie do badań organizacji oraz uzasadnia tezę o wysokiej użyteczności modelu badawczego zaproponowanego przez Kenetha D. Stranga. Model Stranga, oparty na koncepcji ideologii badawczych, pozwala na pokonanie teoretycznej niewspółmierności i współpracę przedstawicieli różnych paradygmatów. Artykuł zawiera ponadto refl eksje odnośnie do paradygmatu jako kluczowego czynnika wpływającego zarówno na rozwój nauk o zarządzaniu, jak i na działania praktyczne w organizacjach. Wybór określonego paradygmatu, tj. ideologii badawczej, ma decydujący wpływ na wyniki badań, a także uogólnienia praktyki. Paradygmat określa strategię badawczą, dobór metod badawczych i reguł wnioskowania. Ma on też wpływ na proces edukacji, a co za tym idzie ma swój udział w kształtowaniu światopoglądu naukowców, przedsiębiorców i menedżerów.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bronisław Bombała

Abstrakt

Wzmocnienie potencjału badawczego i transferu wiedzy z instytutów badawczych do przedsiębiorstw jest jednym z celów utworzenia Sieci Badawczej: Łukasiewicz. W artykule przedstawiono wyniki analizy potencjału badawczego 38 instytutów badawczych, które mają znaleźć się w SBŁ w oparciu o dane dotyczące publikacji naukowych z lat 2013–2016. Liczba publikacji instytutów SBŁ była zbliżona do liczby publikacji instytutów TNO i VTT, ale mniejsza niż instytutów Fraunhofer. Publikacje instytutów SBŁ miały niższe wartości wskaźników współpracy międzynarodowej oraz współpracy z biznesem, a także wskaźników cytowalności. Współautorzy publikacji SBŁ pochodzili głównie z krajowych jednostek naukowych, zaś współautorstwo z instytutami Fraunhofera, TNO i VTT miało charakter marginalny. W artykule przedstawiono także ograniczenia i wyzwania przyjętej metody badawczej oraz przyszłe kierunki badań w tym zakresie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marcin Kardas

Abstrakt

W artykule poddano dyskusji epistemologiczne i metodologiczne aspekty bayesowskiego podejścia w praktyce badawczej astrofizyki i kosmologii. Dokonano najpierw ogólnego wprowadzenia do metodologii bayesowskiej, by następnie odnieść przedstawione narzędzia pojęciowe do fizyki. Przedstawiono wzajemne oddziaływanie między współczesną kosmologią, stystystyką bayesowską i filozofią nauki. W szczególności rozważono paradoksy konfirmacji, jak paradoks Goodmana, mające swoje odzwierciedlenie w bayesowskiej teorii konfirmacji. Podano kosmologiczną wersję paradoksu Goodmana i propozycję jego rozwiązania, biorąc pod uwagę specyfikę kosmologii (jej ewolucyjny charakter i jednostkowość przedmiotową – Wszechświat, który jest obiektem badania). Zaprezentowano argumenty za tym, że metodologia bayesowska jest użyteczna w kontekście problemu falsyfikowalności kwantowych modeli kosmologicznych oraz współczesnej dyskusji nad problemem ciemnej energii i ciemnej materii.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jakub Mielczarek
Marek Szydłowski
Adam Krawiec
Paweł Tambor

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie i porównanie niektórych aspektów referencyjnej teorii znaczenia Hilarego Putnama i inferencyjnej teorii znaczenia Roberta B. Brandoma. Ma to służyć pokazaniu podobieństw i różnic tych teorii, a dzięki temu ich głębszemu zrozumieniu i trafniejszej ocenie jak te teorie opisują i wyjaśniają proces nabywania znaczenia przez wyrażenia językowe. W swej teorii znaczenia Putnam akcentuje referencję pojętą jako relacja łącząca wyrażenia językowe z rzeczywistością pozajęzykową (empiryczną). Natomiast Brandom podkreśla doniosłość inferencji, dzięki której dookreślane jest znaczenie wyrażeń użytych w przesłankach i wniosku wnioskowania. Jednak wobec jego teorii znaczenia stawiany jest zarzut, że minimalizuje ona rolę elementu empirycznego (wyrażeń wskazujących itp.). Próbuje on bronić swojego stanowiska w anaforycznej teorii referencji. Putnam podobnie jak i Brandom twierdzili, że – jako podmioty poznające rzeczywistość pozajęzykową – nie jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywistość dociera do nas w sposób bezpośredni. W poznaniu rzeczywistości odgrywa rolę sama rzeczywistość, ale i to jaka jest nasza aparatura poznawcza.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Robert Kublikowski

Abstrakt

Rozpowszechnienie maszynowego rozpoznawania wzorców zachęca filozofów do systematycznego namysłu nad tą dziedziną wiedzy. Jednym z pionierów badań w tym obszarze był Satosi Watanabe, często komentowany w literaturze tematu. Artykuł omawia zasady zmniejszenia entropii i prostoty w kontekście maszynowego rozpoznawania wzorców. Choć pojęcie entropii używane było pierwotnie w dziedzinie termodynamiki, jednak po odpowiednim przekształceniu, omówionym w artykule, może być stosowane w opisie zasad rozpoznawania wzorców. Artykuł przedstawia przykłady takiego zastosowania oraz powiązanie pojęcia entropii z prostotą. W ujęciu Watanabego, prostota jest przekładana głównie na prostotę krzywej wielomianowej, artykuł omawia jednak zagadnienie prostoty, umieszczając je w nieco szerszym kontekście.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jakub S. Płonka

Redakcja

RADA REDAKCYJNA:
Urszula Żegleń — przewodnicząca
Lidia Białoń-Soczyńska,
Wojciech Gasparski,
Piotr Bołtuc (USA),
Małgorzata Dąbrowa-Szefler,
ks. Michał Heller (Watykan),
Ewa Okoń-Horodyńska
Tadeusz Krauze (USA),
Mirosław Skibniewski (USA),
Włodek Rabinowicz (Szwecja),
Slavo Radošević (UK)


Paweł Kawalec (Redaktor naczelny)


Członkowie redakcji:
Wojciech J. Bober,
Julita Jabłecka-Prysłopska,
Marta Skalska-Zlat,
Grażyna Woroniecka,
Rafał Wodzisz (sekretarz redakcji)

 

Kontakt

"Zagadnienia Naukoznawstwa"
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
e-mail: naukoznawstwo@pan.pl

Instrukcje dla autorów

Informacje dla autorów zgłaszających teksty do „Zagadnień Naukoznawstwa”

W „Zagadnieniach Naukoznawstwa” publikowane są wyłącznie prace oryginalne. Przesłanie artykułu do recenzji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca nie była dotychczas publikowana i nie jest równocześnie rozpatrywana do publikacji gdzie indziej. Redakcja przyjmuje teksty polskojęzyczne i anglojęzyczne. Prace powinny być przygotowane do anonimowej recenzji, tzn. z teksu oraz pliku, w którym tekst będzie przesłany (także z nazwy pliku!), powinny być usunięte wszelkie informacje umożliwiające identyfikację autora/ów. Dane autora/ów mają być podane wyłącznie w osobnym pliku. Zgłoszenie powinno zatem zawierać dwa pliki tekstowe:

1. Plik zawierający tekst artykułu. UWAGA. Nazwa pliku powinna być tożsama z tytułem artykułu lub początkowym fragmentem tytułu (w przypadku tytułów długich). W pliku należy umieścić następujące materiały w następującym porządku:

a) Tytuł (w języku artykułu)

b) Streszczenie (w języku artykułu)

c) Słowa kluczowe (w języku artykułu)

d) Tytuł w tłumaczeniu (jeśli artykuł jest napisany po polsku należy podać tłumaczenie angielskie, jeśli po angielsku – polskie)

e) Streszczenie w tłumaczeniu (patrz uwaga w nawiasie w punkcie d)

f) Słowa kluczowe w tłumaczeniu (patrz uwaga w nawiasie w punkcie d)

g) Tekst artykułu wraz z bibliografią (odpowiednią do stylu przypisów – patrz punkt h)

h) Przypisy bibliograficzne w artykule powinny być sporządzone wg stylu Harvardzkiego, np. (Miller 2010, 212).

Przykład Bibliografii:

Miller S. (2010) The Moral Foundations of Social Institutions, Cambridge: Cambridge University Press.

Eccles R., Perkins K. M., Serafeim G. (2012) „How to Become a Sustainable Company”, MIT Sloan Management Review, vol. 53, s. 43-50.

Heideg, ger M. (1977) „Pytanie o technikę”, Tłum. K. Wolicki [w:] Heidegger M. Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa: Czytelnik, s. 224-255.

Hale B. (2009) „Technology, the Environment and the Moral considerability of Artefacts” [w:] Olsen J. K. B., Selinger E., Riis S. (red.) New Waves in Philosophy of Technology, Basingstoke: Palgrave-Macmillan, s. 216-240.

ONZ (2012) The Future We Want, Dokument internetowy: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E. [Dostęp: 14 lipca 2014].

Teksty nie posiadające ww. elementów będą odsyłane do autorów.

2. Plik z danymi autora/ów [wg formularza znajdującego się na stronie]. Należy podać imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliacje, a także wskazać autora do korespondencji (z podaniem pełnego adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail).

W przypadku zgłoszeń tekstów innych, niż artykuły (np. recenzji, sprawozdań itp.) nie należy zamieszczać streszczeń oraz słów kluczowych.

Pliki tekstowe należy przygotować w formacie Word (doc lub docx).

Jeżeli w tekście znajdują się elementy graficzne (zdjęcia, rysunki, wykresy itp.) należy je przesłać w osobnych plikach graficznych. Pliki te należy nazwać zgodnie z ich podpisem w tekście (np.: „rys 1.tiff”, „wykres 2.tiff” itp.). W samym tekście należy wyraźnie wskazać miejsce, w którym dana grafika ma się znaleźć (przykładowo poprzez umieszczenie w kwadratowych nawiasach napisu typu „Tutaj należy umieścić grafikę z pliku …”). UWAGA. Grafiki mogą być wklejone do pliku tekstowego, ale nawet w takich przypadkach należy je ponadto przesłać w oddzielnych plikach graficznych.

Pliki należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

naukoznawstwo@pan.pl

Inne formy zgłoszenia (w tym zgłoszenia dokonane tradycyjną pocztą) nie będą przyjmowane.

Zakwalifikowanie tekstu do druku następuje w oparciu o recenzje z zachowaniem zasady dwustronnej anonimowości (autorzy tekstów i recenzenci nie znają wzajemnie swoich nazwisk). W przypadku uwag zgłoszonych przez recenzentów są one przesyłane do autora, który jest proszony o przesłanie poprawionej wersji tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych poprawek stylistycznych i terminologicznych w nadesłanych tekstach bez uzgodnienia z autorem.

Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia tekstu bez skierowania go do recenzji, jeżeli jego treść nie koresponduje z problematyką czasopisma lub nie spełnia wytycznych czasopisma, dotyczących przygotowania tekstu do publikacji.,

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

Redakcja nie płaci honorarium za opublikowane teksty. Prawa wydawnicze wydrukowanych prac przechodzą na Wydawcę.

Informacje

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji