Details

Title

Susceptibility of Some Field Pea (Pisum Arvense L.) Cultivars to Pod Damage Caused by Pea Moth (Laspeyresia Nigricana Steph.)

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2010

Volume

vol. 50

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2010

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-010-0033-1 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2010; vol. 50; No 2

References

Bournoville R. (1991), Des resultats recent sur les insectes nuisibles, Perspect. Agric, 164, 73. ; Chodulska L. (1977), Badania podatności różnych odmian grochu siewnego (<i>Pisum sativum</i>) na porażenie przez pachówkę strąkóweczke (<i>Lasperesia nigricana</i> Steph.) (<i>Tortricidae, Lepidoptera</i>) na tle zróżnicowanego nawożenia mineralnego, Rocz. Nauk Roln. Ser. E — Ochrona Roślin, 7, 1, 171. ; Chodulska-Filipowicz L. (1992), Mat. XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, 15. ; Dąbrowski Z. (1988), Podstawy Odporności Roślin na Szkodniki, 260. ; Kagan F. (1962), Wyniki wstępnych badań nad pachówką strąkóweczką (<i>Laspeyresia nigricana</i> Steph.) i pļynące z nich wnioski dla praktyki, Ochrona Roślin nr, 3, 15. ; Kagan F. (1969a), Badania nad biologią i ekologią pachówki strękóweczki — <i>Lasperesia nigricana</i> Steph. = <i>Grapholita (Cydia) nigricana</i> Steph. (<i>Lep., Tortricidae</i>), Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 11, 1, 87. ; Kagan F. (1969b), Badania nad podatnością odmian grochu (<i>Pisum sativum</i> L.) i peluszki (<i>Pisum arvense</i> L.) oraz wpļywem terminu siewu na porażenie przez pachówkę strąkóweczkę (<i>Laspeyresia nigricana</i> Steph.) (<i>Lep., Tortricidae</i>), Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 11, 2, 91. ; Kotecki A. (1990), Wpļyw warunków wilgotnościowych i termicznych na rozwój i plonowanie grochu siewnego odmiany Kaliski, 125. ; Księżak J. (2004), Plonowanie odmian grochu w zależności od sposobu zwalczania oprzędzików i poziomu nawożenia azotem, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 44, 1, 184. ; Nalborczyk E. (1993), Biologiczne uwarunkowania produktywności roślin strączkowych, Fragm. Agron, 4, 147. ; Niezgodziński P. (1986), Z badań nad zwalczaniem niektórych agrofagów grochu i bobiku, Ochrona Roślin nr, 11-12, 19. ; Painter R. (1968), Insect Resistance in Crop Plants, 520. ; Podsiadļo C. (2002), Zmiany w zdrowotności i rozwoju oraz plonowania ļubinu biaļego i grochu siewnego pod wpļywem deszczowania i nawożenia mineralnego, Acta Agrobot, 55, 1, 271. ; Rajs T. (1994), Wpļyw ilości opadów na efekty uprawy roślin w wieloletnich monokulturach. Cz. II. Groch pastewny, Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo, 35, 15. ; Smith C. (1989), Plant Resistance to Insects. A Fundamental Approach, 286. ; Sypniewski J. (1986), Problemy uprawy roślin strączkowych w Polsce, Fragm. Agron, 1, 9, 29. ; Walczak F. (2001), Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 2000 roku i stan zachwaszczenia upraw roślin rolniczych, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 41, 1, 330. ; Wiatr K. (1989), Uszkodzenie nowych odmian grochu siewnego powodowane przez pachówkę strąkóweczke (<i>Laspeyresia nigricana</i> Steph.), Materiaļy 29. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz, 2, 95. ; Wiatr K. (1999), Rola odmian w nowoczesnej uprawie i ochronie roślin strączkowych, null, 3. ; Williams L. (1995), Pea lear weevil herbivore on pea seedlings: effects on growth response and yield, Entomol. Exp. Appl, 76, 255. ; Wnuk A. (2003), The occurrence of thrips (<i>Thripidae, Thysanoptera</i>) on different cultivars of pea (<i>Pisum sativum</i> L.), J. Plant Protection Res, 43, 2, 77.
×