Szczegóły

Tytuł artykułu

Rolnicy z regionów Polski Wschodniej jako benefi cjenci wspólnej polityki rolnej w latach 2004-2006 (wielkość i struktura pozyskanych środków na tle kraju)
Farmers from Eastern Poland as Benefi ciaries of the Common Agricultural Policy in the Years 2004-2006 (Level and Structure of the Means Obtained)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 133

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×