Details

Title

Czy można mówić o specyfi ce przestrzeni publicznych małego miasta?
Is it Possible to Talk about the Specifi cs of Public Spaces in Small Towns?

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 144
×