Details

Title

Przemiany przestrzeni publicznej małych miast w dobie rewolucji cyfrowej - próba opisu zjawiska i refl eksji nad jego urbanistycznymi konsekwencjami
Transformation of Public Space in Small Towns in the Age of Digital Revolution - an Attempt to Describe the Phenomenon and Consider Its Urban Consequences

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 144
×