Details

Title

Aglomeracja Wałbrzyska jako obszar kształtowania sięwspółpracy międzygminnej w świetle dokumentów strategicznych i wstępnychbadań opinii publicznej/
The Wałbrzych Agglomeration as a Region of Interdistrict Co-operationin the Light of Strategic Documnets and Pilot Social Opinion Research

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 161
×