Szczegóły

Tytuł artykułu

Merely a threat? Worldwide transformation as a chance of development - psychological reflection

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2011

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10059-011-0030-x ; ISSN 0079-2993

Źródło

Polish Psychological Bulletin; 2011; No 4

Referencje

Albrow M. (1990), Globalization, knowledge and society, 9. ; Albrow M. (1993), The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought, 248. ; Arnett J. (2002), Psychology of globalization, American Psychologist, 57, 774, doi.org/10.1037/0003-066X.57.10.774 ; Arnett J. (2004), Emerging adult-hood: The winding road from the late teens through the twenties. ; (2005), Emerging adults in America: coming of age in the 21<sup>st</sup> century. ; Ash T. (2011), Oni i tak przyjdą [They will come anyway], Tygodnik Powszechny, 31, 22. ; Barber B. (2000), Dżihad kontra McŚwiat [Jihad vs. McWorld]. ; Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika? [Globalisation. The human consequences]. ; Błachnio A. (2011), Globalizacja a jednostka [Globalisation and the individual]. ; Bolter D. (1990), Człowiek Turinga: kultura Zachodu w wieku komputera [Turing's Man: Western culture in the computer age]. ; Brzezińska A. (2005), Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych [Upbringing and pedagogy in the age of cultural transformations]. ; A Brzezińska (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. University textbook], 3, 227. ; Buber M. (1993), Problem człowieka. [The problem of man]. ; Castells M. (1982), Kwestia miejska [The urban question]. ; Castells M. (1998), The end of millennium. ; Castells M. (2003), Galaktyka Internetu [The Internet galaxy]. ; Dąbrowska B. (2011), Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce [International tourism in a global economy]. ; Dyczewski L. (2000), Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie [Social and cultural identity in a world which is being globalised], Kultura i Społeczeństwo, 44, 27. ; Duvell F. (2004), Polish undocumented immigrants, regular high-skilled workers and entrepreneurs in the UK. A comparative analysis of migration patterns strategies and identity processes. ; Erikson E. (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo [Childhood and society]. ; Eytan A. (2004), Correspondence globalization and biculturalism, The British Journal of Psychiatry, 184, 362. ; Flynn J. (1987), Massive IQ gains in 14 nations: what IQ tests really measure, Psychological Bulletin, 101, 171, doi.org/10.1037/0033-2909.101.2.171 ; Flynn J. (2007), What is intelligence? Beyond the Flynn effect. ; Friedman T. (2001), Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację [The Lexus and the Olive Tree: Understanding globalization]. ; Fukuyama F. (1996), Koniec historii [The end of history]. ; Fukuyama F. (2000), Wielki Wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego [The great disruption: human nature and the reconstitution of social order]. ; Fukuyama F. (2000a), Początek nowej historii [The beginning of a new history], Rzeczpospolita. ; Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość [Modernity and identity]. ; Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej [Europe in the global age]. ; Goban-Klas T. (2001), Zarys historii i rozwoju mediów [A brief history and development of the media]. ; Godzic W. (2001), Blaustein. Koncepcja odbioru mediów [The concept of how media is received], 142. ; Golka M. (1999), Cywilizacja. Europa. Globalizacja [Civilisation. Europe. Globalisation]. ; Hardt M. (2005), Imperium [Empire]. ; Heidegger M. (2000), Co zwie się myśleniem? [What is called thinking?]. ; Held D. (2007), Globalization theory: Approaches and controversies. ; Huntington S. (1997), Zderzenie cywilizacji i przekształcanie ładu światowego [The crash of civilisation and transforming world order]. ; Iglicka K. (2008), Kontrasty migracyjne Polski [Polish migration contrasts]. ; Iglicka K. (2000), Migration movements from and into Poland in the light of the East-West European migration. ; (2006), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka [New challenges in human development]. ; Katra G. (2009), Globalizacja a jednostka [Globalisation and the individual], 43. ; Kielar-Turska M. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. University textbook], 1, 285. ; Kozielecki J. (1986), A transgressive model a man, New Idea in Psychology, 4, 89, doi.org/10.1016/0732-118X(86)90062-0 ; Kozielecki J. (1987), Koncepcja transgresyjna człowieka [A transgressive model of man]. ; Kozielecki J. (1997), Humanistyka przełomu wieków [Humanism at the turn of the centuries], 241. ; Kozielecki J. (2001), Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii [Psychotransgressionism. A new direction in psychology]. ; Kozielecki J. (2002), Transgresja i kultura [Transgression and culture]. ; Kozielecki J. (2004), Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko [Transgressional socjety. Chances and risks]. ; Krugman P. (2002), Międzynarodowe stosunki gospodarcze [International economic relations]. ; (2003), Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci [Individual experience. A special type of cognizance and distinguished form of memory]. ; Ledzińska M. (2002), Stres informacyjny jako zagrożenie dla rozwoju [Informational stress as a threat to development], Roczniki Psychologiczny, 5, 77. ; Ledzińska M. (2009), Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego [Contemporary man in the face of informational stress]. ; Lipska A. (2011), Stająca się dorosłość w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia ["Becoming adulthood" in the approach of Jeffrey J. Arnett as a developed liminal phase of the rite of passage], Psychologia Rozwojowa, 16, 9. ; Majcherek J. (2001), Edukacyjne konteksty procesów globalizacji [Educational contexts for globalisation processes], 73. ; McGrew A. (2007), The Blackwell companion to globalization, 29. ; McLuhan H. (2004), Zrozumieć media. Przedłużenie Człowieka [Understanding the media. An extension of Man]. ; McLuhan H. (2001), Wybór tekstów [Selection of texts]. ; Miluska J. (2001), Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej [Traditional cultures and global culture. Intercultural education contexts]. ; Morbitzer J. (2007), Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki [Computer supported education and the humanistic values of pedagogy]. ; Nęcka E. (2003), Inteligencja. Geneza. Struktura. Funkcje [Intelligence. Genesis. Structure. Functions]. ; Nisbett R. (2010), Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ [Intelligence. Ways of influencing IQ]. ; (2003), Problemy i kontrowersje wokół globalizacji. ; (2002), Oblicza procesów globalizacji [The faces of globalisation processes]. ; Pięciak W. (2011), Oni (też) rządzą światem, Tygodnik Powszechny, 30, 14. ; Postman N. (1995/2004), Technopol: triumf techniki nad kulturą [Technopoly. The surrender of culture to technology]. ; Porębska M. (1985), Środowisko społeczne a rozwój psychiczny Człowieka [The social environment and the psychological development of a person]. ; Rada Europy i Komisja Europejska (2003). W budowie… Obywatelstwo - Młodzież-Europa. [Council of Europe and European Commission <i>Under construction…. Citizenship - Youth - Europe].</i> Strasbourg: Council of Europe Publishing House. ; Ritzer G. (1999/2008), Mcdonaldyzacja społeczeństwa [The McDonaldisation of Society]. ; Roguska B. (2004), Społeczne rozumienie i oceny globalizacji [The social understanding and evalutation of globalisation]. ; Siciński A. (1999), W drodze do społeczeństwa informacyjnego [On the way to an informational society], 11. ; (2006), Globalisation and its impact to society, regions and states. ; Staniszkis J. (2003), Władza globalizacji [The authority of globalisation]. ; Stiglitz J. (2006), Un autre monde. ; Stiglitz J. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji [The vision of a just globalisation]. ; Szacki J. (2002), Rozmowy na nowy wiek [Discussions for a new age], 1, 23. ; Szkudlarek T. (1999), Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu [Media. A sketch from the philosophy and pedagogy of distance]. ; Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa [Sociology. An analysis of socjety]. ; Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych [Sociology of social changes]. ; Tadeusiewicz R. (2002), Społeczność Internetu [Internet society]. ; Tobera P. (2000), Niepokojąca nowoczesność [Alarming modernity], Kultura i Społeczeństwo, 44, 3. ; Toffler A. (1986), Trzecia fala [The third wave]. ; Toffler A. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali [The construction of a new civilisation. The politics of the third wave]. ; Trempała J. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. University textbook], 1, 256. ; Walesa C. (2011), Szanse i zagrożenia człowieka XXI wieku (zarys problematyki psychologicznej) [The chances and threats of 21<sup>st</sup> century man (a sketch of psychological issues)], Horyzonty Psychologii, 1, 23. ; Ward C. (2003), The psychology of culture shock. ; Wittgenstein L. (1997), Tractatus logico-philosophicus. ; Wosińska W. (2008), Oblicza globalizacji [The faces of globalisation]. ; Zagajewski A. (2011), Przeciw obcości. Wywiad z autorem przeprowadzony przez Jerzego Franczaka i Grzegorza Jankowicza [Against alienation. An interview with the Author conducted by Jerzy Franczak and Grzegorz Jankowicz], Magazyn Literacki Tygodnika Powszechnego, 39, 2. ; Zagórska W. (2004), Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo [Participation of young adults in a culturally created reality].
×