Szczegóły

Tytuł artykułu

Walidacja kwalifi kacjizawodowych nabywanych w ramach edukacji pozaformalnej na przykładzie certyfi kacji VCC

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×