Details

Title

Assessment of Teachers' Exposure to Noise in Selected Primary Schools

Journal title

Archives of Acoustics

Yearbook

2010

Volume

vol. 35

Issue

No 4

Authors

Keywords

primary school ; noise ; annoyance ; harmfulness ; questionnaire study ; survey ; acoustical measurements

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

521-542

Publisher

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Date

2010

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10168-010-0040-2

Source

Archives of Acoustics; 2010; vol. 35; No 4; 521-542

References

Astolfi A. (2008), Subjective and objective assessment of acoustical and overall environmental quality in secondary school classrooms, Journal of the Acoustical Society of America, 123, 1, 163. ; Augustyńska D. (2009a), Noise at schools (1) - a review of researches, 9, 16. ; Augustyńska D. (2009b), Noise at schools (2) - the effect of school noise on learners and teachers and prevention, [in Polish: Hałas w szkołach (2) - wpływ hałasu szkolnego na uczniów i nauczycieli oraz jego profilaktyka], Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 10, 8. ; Bradley J. (2008), The intelligibility of speech in elementary school classrooms, Journal of Acoustical Society of America, 123, 4, 2078. ; Bronder A. (2003), <i>Study of phenomenon of voice disorders in the population of teachers and the prevention rules. Doctor's thesis</i>, [in Polish: <i>Badanie przyczyn zaburzeń narządu głosu nauczycieli i opracowanie zasad profilaktyki. Rozprawa doktorska</i>], Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec, Sosnowiec, Poland. ; EN 60268-16:2003, <i>Sound system equipment. Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index</i>, European Committee for Standardization. ; EN ISO 3382-2:2008, <i>Acoustics. Measurements of room acoustics parameters. Part 2: Reverberation time in ordinary rooms</i>, European Committee for Standardization. ; EN ISO 9921:2003, <i>Ergonomics - Assessment of Speech Communications</i>, European Committee for Standardization. ; Hanke W. (2009), Plan dotyczący środowiska i zdrowia dzieci. ; Koszarny Z. (1992), Evaluation of school noise by teachers and assessment of its effect on health and general feeling, [in Polish: <i>Ocena hałasu szkolnego przez nauczycieli oraz jego wpływu na stan zdrowia i samopoczucie</i>], Rocznik PZH, 43, 2. ; Koszarny Z. (2003), School rooms' acoustic characteristics, 54, 311. ; Koszarny Z. (1990), Pupils's and teachers's exposure to noise in school, 41, 5. ; Lundquist P. (2000), Annoyance and effects on work from environmental noise at school, Noise & Health, 2, 8, 39. ; Occupational diseases in Poland in 1999-2008 (1999-2008) [in Polish: <i>Choroby zawodowe w Polsce w latach 1999-2008</i>], Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland. ; <i>Ordinance of the Council of Ministers of June 30<sup>th</sup>, 2009 on the occupational diseases</i>, (2009), [in Polish: <i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych</i>], Dz. U. Nr 105, poz. 869. ; <i>Ordinance of the Minister of Environment of June 14th, 2007 on the admissible noise levels in the environment</i>, (2007), [in Polish: <i>Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku</i>], Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826. ; <i>Ordinance of the Minister of Infrastructure of April 12th, 2002 on the technical requirements to be met by buildings and their location</i>, (2002) [in Polish: <i>Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie</i>], Dz. U., Nr 75, poz. 690, ost. zm. 2008, Nr 201, poz. 1238. ; <i>Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy of November 29th, 2002 on the maximum admissible values concentration ant intensities for agents harmful to health in the working environment</i>, (2002), [in Polish: <i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyż0szych dopuszczalnych stężzeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy</i>], Dz. U. Nr 217, poz. 1833, zm. Dz. U. 2005, nr 212, poz. 1769; Dz. U. 2007, nr 161, poz. 1142, Dz. U. 2009, Nr 105, poz. 873. ; <i>OSH in the school curriculum: requirements and activities in the EU Members States. Working Environment Information</i> (2009), European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg. ; PN-B-02151-02:1987, <i>Building acoustics. Noise protection of apartments in buildings. Permissible values of sound level</i>, [in Polish: <i>Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach</i>], Polish Committee for Standardization. ; PN-B-02151-03:1999, <i>Building acoustics. Noise protection in buildings - sound insulation in buildings and of building elements. Requirements</i>, [in Polish: <i>Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania</i>], Polish Committee for Standardization. ; PN-ISO 9612:2004, <i>Acoustics. Determination of occupational noise exposure - requirements</i>, [in Polish: <i>Akustyka. Wytyczne do pomiarów i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy</i>], Polish Committee for Standardization. ; PN-N-01307:1994, <i>Noise. Permissible values of noise in the workplace. Requirement relating to measurements</i>, [in Polish: <i>Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.</i> Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów], Polish Committee for Standardization. ; Sato H. (2008), Evaluation of acoustical conditions for speech communication in working elementary school classrooms, Journal of the Acoustical Society of America, 123, 4, 2064. ; Shield B. (2004), External and internal noise surveys of London primary schools, Journal of the Acoustical Society of America, 115, 2, 730. ; Smith E. (1998), Frequency of Voice Problems Among Teachers and Other Occupations, Journal of Voice, 12, 4, 480. ; <i>Technical requirements to be met by buildings and their location</i> (2009), [in Polish: <i>Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Tekst ujednolicony po nowelizacji z komentarzem</i>], Building Research Institute, Warszawa, Poland. ; Vallet M. (2002), Some European policies regarding acoustical comfort in educational buildings, Noise Control Engineering Journal, 50, 2, 58. ; Vilkman E. (2004), Occupational Safety and Health Aspects of Voice and Speech Professions, Folia Phoniatrica et Logopaedica, 56, 4, 220. ; Walinder R. (2007), Physiological and psychological stress reactions in relation to classroom noise, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 33, 4, 260, doi.org/10.5271/sjweh.1141
×