Szczegóły

Tytuł artykułu

Child visual discourse: The use of language, gestures, and vocalizations by deaf preschoolers1

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2008

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2008

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10059-008-0004-9 ; ISSN 0079-2993

Referencje

Baker C. (1977), On the other hand: New perspectives on American Sign Language, 215. ; Caprici O. (2002), Gestural, signed and spoken modalities in early language development: The role of linguistic input, Bilingualism: Language and Cognition, 1, 25. ; Cocci S. (1998), The use of conversational repair strategies by children who are deaf, American Annals of the Deaf, 143, 235. ; Coulter G. (1980), Proceeding of the First National Symposium on Sign Language Research and Teaching, 247. ; Goldin-Meadow S. (2003), The resilience of language. ; Goldin-Meadow S. (1975), The creation of a communication system: A study of deaf children of hearing parents, Sign Language Studies, 8, 225, doi.org/10.1353/sls.1975.0011 ; Goldin-Meadow S. (1984), Gestural communication in deaf children: The effects and noneffects of parental input on early language development, Monographs of the Society for Research in Child Development, 3-4. ; Gregory S. (1982), The language development of deaf children during their first term at school, null. ; Harris R. (1978), The relationship of impulse control to parent hearing status, manual communication, and academic achievement in deaf children, American Annals of the Deaf, 120, 52. ; Hoffmeister R. (1980), Recent perspectives on American Sign Language, 61. ; Klima E. (1979), The signs of language. ; Kretschmer R. (1978), Language development and intervention with the hearing impaired. ; Lederberg A. (1998), Communication between deaf children and their hearing mothers: The role of language, gesture, and vocalizations, Journal of Speech and Hearing Research, 41, 887, doi.org/10.1044/jslhr.4104.887 ; Liddell S. (1980), American Sign Language syntax. ; Liddell S. (1990), Theoretical issues in sign language research, 37. ; Liddell S. (1989), American Sign Language: The Phonological Base, Sign Language Studies, 64, 195. ; Lillo-Martin D. (1990), Sign language research: theoretical issues, 211. ; Livingston S. (1985), SLR'83: Sign Language Research, 23. ; Łukaszewicz, A. (1999). <i>Interakcje społeczne dzieci gluchych wychowywanych w przedszkolu według modelu dwujęzykowego</i> [Social interactions of deaf preschoolers exposed to a bilingual model]. Unpublished master's thesis. Faculty of Psychology, University of Warsaw. ; Mather S. (1987), Eye gaze and communication in a deaf classroom, Sign Language Studies, 54, 11. ; McKirdy L. (1982), Dialogue in deaf and hearing preschoolers, Journal of Speech and Hearing Research, 25, 487. ; Meadow K. (1968), Early manual communication in relation to the deaf child's intellectual, social, and communicative functioning, American Annals of the Deaf, 113, 29. ; Meadow-Orlans K. (1996), Understanding deafness socially, 71. ; Meadow K. (1981), Interactions of deaf mother and deaf preschool children: Comparisons with three other groups of deaf and hearing dyads, American Annals of the Deaf, 126, 454, doi.org/10.1353/aad.2012.1463 ; Mikulska D. (2003), Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących [Studies on linguistic competence and communication in deaf people], 79. ; Morford M. (1998), The nature and functions of gesture in children's communication, 101. ; Mylander C. (1991), Theoretical issues in sign language research, vol 2: Psychology, 41. ; Newport E. (1985), The cross-linguistic study of language acquisition, 881. ; Prinz P. (1985), If only you could hear what I see: Discourse development in sign language, Discourse Processes, 8, 1. ; Reilly J. (1991), Theoretical issues in sign language research, vol 2: Psychology, 9. ; Schlesinger H. (1978), Sign language of the deaf: Psychological, linguistic, and sociological perspectives, 57, doi.org/10.1016/B978-0-12-625150-0.50008-3 ; Schlesinger H. (1972), Sound and sign: Childhood deafness and mental health. ; Stokoe W. (1960), Sign language structure: An outline of the visual communication system of the American deaf. ; Swisher M. (1991), Theoretical issues in sign language research, vol 2: Psychology, 111. ; Sutton-Spence R. (2001), The hands are the head of the mouth: The mouth as articulator in sign language, 1. ; Supalla S. (1991), Theoretical issues in sign language research, vol 2: Psychology, 85. ; Tomaszewski P. (2003), Przyswajanie języka migowego przez dziecko głuche rodziców głuchych [The acquisition of sign language by deaf children of deaf parents], Przegląd Psychologiczny, 1, 101. ; Tomaszewski P. (2004), Polski Język Migowy - mity i fakty [Polish Sign Language - myths and facts], Poradnik Językowy, 6, 59. ; Tomaszewski P. (2005a), O niektórych elementach morfologii polskiego języka migowego: złożenia (cz.1) [On certain morphological elements in Polish Sign Language: compounds - part 1], Poradnik Językowy, 2, 59. ; Tomaszewski P. (2005b), O niektórych elementach morfologii polskiego języka migowego: zapożyczenia (cz.2) [On certain morphological elements in Polish Sign Language: borrowings - part 2], Poradnik Językowy, 3, 44. ; Tomaszewski P. (2005c), Rola wychowania dwujęzycznego w procesie depatologizacji głuchoty [The role of bilingual education in the process of depathologizing deafness], Polskie Forum Psychologiczne, 2, 174. ; Tomaszewski P. (2006a), Psychologia rehabilitacyjna - wybrane zagadnienia [Rehabilitation psychology - selected issues], 83. ; Tomaszewski P. (2006b), Dialog versus monolog: Jak podtrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym? [Dialogue versus monologue: How do held visual contact with deaf child?], Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 43. ; Tomaszewski P. (2000), Rola gestów i znaków migowych w rozwoju twórczości językowej dziecka głuchego [The role of gestures and signs in linguistic creativity development in the deaf child], Audiofonologia, 17, 75. ; Tomaszewski P. (2002), Człowiek wobec ograniczeń [The human being toward limitations], 133. ; Tomaszewski P. (2007a), Sygnały niemanualne a zdania pojedyncze w Polskim Języku Migowym: Gramatyka twarzy [Nonmanual signals and single sentences in Polish Sign Language: Grammar on face], Poradnik Językowy, 1, 33. ; Tomaszewski P. (2007b), Sygnały niemanualne a zdania złożone w Polskim Języku Migowym: Gramatyka twarzy [Nonmanual signals and complex sentences in Polish Sign Language: Grammar on face], Poradnik Językowy, 2, 64. ; B. Van den Bogaerde (2000), Input and interaction in deaf families. ; B. Van den Bogaerde (2001), Directions in sign language acquisition, 183. ; Vernon M. (1970), Early manual communication and deaf children's achievement, American Annals of the Deaf, 115, 527. ; Woodward J. (1989), American deaf culture. An anthology, 163. ; Wool B. (2003), Deaf studies, language, and education, 151. ; Dively V. (2001), Signed languages: Discoveries from international research, 62. ; Emmorey K. (1999), Gesture, speech, and sign, 133, doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198524519.003.0008 ; Farris M. (1994), Sign language research and Polish Sign Language, Lingua Posnaniensis, 36, 13. ; Gardner L. (1983), From sign to speech: The language development of a hearing-impaired child, American Annals of the Deaf, 128, 20. ; Świdziński M. (1998), Bardzo wstępne uwagi o opisie gramatycznym polskiego języka migowego [Introductory remarks on the grammatical description of Polish Sign Language], Audiofonologia, 12, 69. ; Świdziński M. (2005), Podstawy Neurologopedii [The bases of neurologopedy], 679. ; Tomaszewski P. (2001), Sign language development in young deaf children, Psychology of Language and Communication, 1, 67. ; Tomaszewski P. (2002), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka [Selected issues concerning clinical psychology], 76.
×