Szczegóły

Tytuł artykułu

Idea boskości władcy w ikonografii monet hellenistycznych

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2017

Wolumin

Rok LXI

Numer

Zeszyt 1–2 (203–204)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0043-5155

Źródło

Wiadomości Numizmatyczne; 2017; Rok LXI; Zeszyt 1–2 (203–204)

O czasopiśmie

Podstawową rolą „Wiadomości Numizmatycznych” jest wyznaczanie naukowego poziomu badań numizmatycznych w Polsce i wprowadzanie ich wyników do szeroko pojętej refleksji humanistycznej w wymiarze międzynarodowym. I chociaż w „Wiadomościach Numizmatycznych” od samego początku pojawiały się artykuły w językach kongresowych, co zapewniło czasopismu dobrą rozpoznawalność poza granicami Polski, to aby wzmocnić oddziaływania międzynarodowe, począwszy od tomu za 2020 rok, teksty w dziale „Artykuły” są publikowane w całości w języku angielskim (lub innym kongresowym), z obszernym polskim streszczeniem. Teksty w dziale „Materiały”, mające charakter źródłoznawczy, pozostaną w języku polskim, z obszernym streszczeniem angielskim. Co sześć lat, na Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny, wydawany jest zeszyt w językach kongresowych pt. „Polish Numismatic News".

Autorami artykułów są przede wszystkim badacze z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz muzealnych. „Wiadomości Numizmatyczne” są czasopismem recenzowanym. Nazwiska recenzentów publikowane są zbiorczo w każdym numerze. Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu leży każdorazowo w gestii Redakcji „Wiadomości Numizmatycznych”.

Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne. Redakcja czasopisma hołduje zasadom rzetelności i przejrzystości naukowej, wobec czego nie akceptujemy jakichkolwiek form plagiatu i widmowego pisarstwa ( ghostwriting, honorary authorship). W celu przeciwdziałania im, stosowne zapisy zostały wprowadzone do umów autorskich.

Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji na łamach czasopisma są skanowane w celu wykrycia ewentualnego plagiatu przy użyciu programu iThenticate.

Rada naukowa

Rada Naukowa

• dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, ORCID 0000-0002-4272-4117

• prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ORCID 0000-0002-6698-1396

• dr Peter Ilisch, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

• prof. Kenneth Jonsson, Instytut Archeologii i Kultury Antycznej, Uniwersytet Sztokholmski (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholm University), ORCID 0000-0002-7112-3206

• prof. Mykolas Michelbertas, Uniwersytet w Wilnie (emeritus)

• prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ORCID 0000-0001-9148-2751

• prof. Petr Vorel, Wydział Sztuki i Filozofii, Uniwersytet w Pardubicach (Faculty of Arts and Philosophy and the University of Pardubice), ORCID 0000-0002-6452-479X

• prof. Roman Zaoral, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Karola w Pradze (Faculty of Humanities, Charles University, Prague), ORCID 0000-0001-7432-0929

 

Polityka Open Access

Począwszy od 2021 roku czasopismo „Wiadomości Numizmatyczne” jest udostępniane na zasadach Open Access zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 Międzynarodowa ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl) na stronie https://journals.pan.pl/wn.Ponadto pod podanym adresem, w otwartym dostępie zamieszczono także starsze numery czasopisma (od 2008 roku). Sukcesywnie udostępniane będą również starsze zeszyty.


×