Szczegóły

Tytuł artykułu

Znalezisko połowy złotej monety osmańskiej z miejscowości Kopce (pow. janowski, woj. lubelskie). Przyczynek do okoliczności napływu monet osmańskich na ziemie polskie do początku XX wieku

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2018

Wolumin

Rok LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

289-306

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2019.01.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/wn.2018.125050 ; ISSN 0043-5155

Źródło

Wiadomości Numizmatyczne; 2018; Rok LXII; 289-306

O czasopiśmie

Podstawową rolą „Wiadomości Numizmatycznych” jest wyznaczanie naukowego poziomu badań numizmatycznych w Polsce i wprowadzanie ich wyników do szeroko pojętej refleksji humanistycznej w wymiarze międzynarodowym. I chociaż w „Wiadomościach Numizmatycznych” od samego początku pojawiały się artykuły w językach kongresowych, co zapewniło czasopismu dobrą rozpoznawalność poza granicami Polski, to aby wzmocnić oddziaływania międzynarodowe, począwszy od tomu za 2020 rok, teksty w dziale „Artykuły” są publikowane w całości w języku angielskim (lub innym kongresowym), z obszernym polskim streszczeniem. Teksty w dziale „Materiały”, mające charakter źródłoznawczy, pozostaną w języku polskim, z obszernym streszczeniem angielskim. Co sześć lat, na Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny, wydawany jest zeszyt w językach kongresowych pt. „Polish Numismatic News".

Autorami artykułów są przede wszystkim badacze z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz muzealnych. „Wiadomości Numizmatyczne” są czasopismem recenzowanym. Nazwiska recenzentów publikowane są zbiorczo w każdym numerze. Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu leży każdorazowo w gestii Redakcji „Wiadomości Numizmatycznych”.

Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne. Redakcja czasopisma hołduje zasadom rzetelności i przejrzystości naukowej, wobec czego nie akceptujemy jakichkolwiek form plagiatu i widmowego pisarstwa ( ghostwriting, honorary authorship). W celu przeciwdziałania im, stosowne zapisy zostały wprowadzone do umów autorskich.

Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji na łamach czasopisma są skanowane w celu wykrycia ewentualnego plagiatu przy użyciu programu iThenticate.

Rada naukowa

Rada Naukowa

• dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, ORCID 0000-0002-4272-4117

• prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ORCID 0000-0002-6698-1396

• dr Peter Ilisch, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

• prof. Kenneth Jonsson, Instytut Archeologii i Kultury Antycznej, Uniwersytet Sztokholmski (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholm University), ORCID 0000-0002-7112-3206

• prof. Mykolas Michelbertas, Uniwersytet w Wilnie (emeritus)

• prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ORCID 0000-0001-9148-2751

• prof. Petr Vorel, Wydział Sztuki i Filozofii, Uniwersytet w Pardubicach (Faculty of Arts and Philosophy and the University of Pardubice), ORCID 0000-0002-6452-479X

• prof. Roman Zaoral, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Karola w Pradze (Faculty of Humanities, Charles University, Prague), ORCID 0000-0001-7432-0929

 

Polityka Open Access

Począwszy od 2021 roku czasopismo „Wiadomości Numizmatyczne” jest udostępniane na zasadach Open Access zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 Międzynarodowa ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl) na stronie https://journals.pan.pl/wn.Ponadto pod podanym adresem, w otwartym dostępie zamieszczono także starsze numery czasopisma (od 2008 roku). Sukcesywnie udostępniane będą również starsze zeszyty.


×