Szczegóły

Tytuł artykułu

Report of the 7th Maritime Law Conference “Marine Spatial Planning”

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2018

Numer

No XXXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

243-245

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2018

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0860-7338

Źródło

Prawo Morskie; 2018; No XXXIV; 243-245

O czasopiśmie

„Prawo Morskie” to wydawane od 1986 r. polskie czasopismo naukowe poświęcone upowszechnianiu wyników badań naukowych w dziedzinie prawa morskiego, prawa morza i prawa środowiska morskiego. Zawiera systematycznie prezentowane wyniki badań i analiz, które mają istotne znaczenie dla teoretyków i praktyków zajmujących się naukowo oraz zawodowo prawem morskim, a także dla administracji morskiej i innych podmiotów związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską. Czasopismo naukowe „Prawo Morskie” jest również przydatnym źródłem zdobywania i pogłębiania wiedzy dla doktorantów i studentów.

Kolegia Redakcyjne:
- Janusz Gilas, Jan Hołowiński, Jan Sandorski (1986-1989)
- Janusz Gilas, Kazimierz Kruczalak, Jan Sandorski (1990)
- Janusz Gilas, Zdzisław Brodecki, Jan Sandorski (1991-1998)
- Zdzisław Brodecki, Janusz Gilas, Mirosław H. Koziński (1999-2000)
- Zdzisław Brodecki, Mirosław H. Koziński, Andrzej Makowski (2000-2001)
- Zdzisław Brodecki, Mirosław H. Koziński, Andrzej Straburzyński (2002)
- Mirosław H. Koziński, Wojciech Adamczak, Zdzisław Brodecki, Andrzej Straburzyński (2003)
- Mirosław H. Koziński, Zdzisław Brodecki, Janina Ciechanowicz-McLean, Andrzej Straburzyński (2003)
- Mirosław H. Koziński, Zdzisław Brodecki, Andrzej Straburzyński (2004)
- Mirosław H. Koziński, Leonard Łukaszuk, Andrzej Straburzyński (2005-2006)

Redaktorzy naczelni:
- Mirosław H. Koziński (2007-2015)
- Dorota Pyć od 2016 r.


W 1986 r. został wydany pierwszy tom „Prawa Morskiego”, który jest zbiorem prac poświęconych prawu morskiemu opartych na referatach wygłaszanych w Komisji Prawa Morskiego PAN w Oddziale Gdańskim w latach 1981-1984. Komisja Prawa Morskiego rozpoczęła działalność w 1981 r. i należy do najstarszych komisji tego oddziału. W 2021 r. Komisja obchodziła 40-lecie. W ramach Komisji badania prowadzą specjaliści prawa prywatnego i publicznego podejmujący tematy istotne dla teorii i praktyki prawa morskiego, w tym wychodzące naprzeciw potrzebom polskiej legislacji morskiej. Pierwszy tom „Prawa Morskiego”, jak i każdy następny, stanowią wyraz ugruntowanego przekonania, że prawo morskie to kompleksowa gałąź prawa, w obrębie której należy prowadzić studia m.in. nad: problemami prawa morza, zagadnieniami cywilistycznymi i administracyjnymi przewozów morskich i ochrony środowiska morskiego, problemami pracy na morzu, a także zagadnieniami karnistycznymi działalności ludzkiej na morzu. Drugi tom „Prawa Morskiego” pod redakcją naukową Jana Łopuskiego zatytułowany „Maritime Law and New International Economic Deal” ukazał się w 1988 r. i zawiera artykuły opublikowane w całości w języku angielskim. Kolejne tomy „Prawa Morskiego” często zawierają artykuły naukowe oparte na tekstach wykładów i referatów wygłaszanych w Komisji Prawa Morskiego PAN, która w 1987 r. rozpoczęła współpracę z powołaną wówczas Komisją Kodyfikacyjną Prawa Morskiego. Od początku, od kiedy „Prawo Morskie” zaczęło być wydawane jako jedyne czasopismo naukowe w Polsce poświęcone prawu morskiemu, rozwijało się ono skupiając wybitnych prawników morskich, którzy na jego łamach ukazywali wszelkie zawiłości prawa morskiego oraz zachodzące w nim zmiany. W ciągu ponad trzydziestu pięciu lat wydano czterdzieści jeden tomów „Prawa Morskiego”, a czasopismo to znalazło swoje stałe poczytne miejsce w katalogu prawniczej literatury naukowej.

„Prawo Morskie” jest czasopismem recenzowanym. Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne.

Rada naukowa

Rada naukowa

• kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ORCID 0000-0002-9056-3602


• prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Gdański, ORCID 0000-0001-5576-9763

• dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

• prof. Malgosia Fitzmaurice, Queen Mary University of London

• prof. Alina Kaczorowska-Ireland, International & European Union Law, The University of the West Indies, Barbados

• dr Dorota Lost-Siemińska, International Maritime Organization, London

• prof. dr hab. Cezary Mik, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ORCID 0000-0002-6758-1909

• prof. dr hab. Stanisław Pawlak, sędzia Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza w Hamburgu


Kontakt

Editorial Office Address

ul. Jana Bażyńskiego 6 80-309 Gdańsk
Poland
dorota.pyc@prawo.ug.edu.pl


×