Szczegóły

Tytuł artykułu

Stela satrapy Ptolemeusza (przyszłego Ptolemeusza I Sotera)

Tytuł czasopisma

Meander

Wolumin

Vol. 75 (2020)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

81-101

Data

2020.12.02

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/meander.2020.135127 ; ISSN 0025-6285

Źródło

Meander; Vol. 75 (2020); 81-101

O czasopiśmie


„Meander” jest rocznikiem poświęconym kulturze świata starożytnego, wydawanym przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Czasopismo ukazuje się od 1946 roku, jego założycielami byli Kazimierz Kumaniecki i Kazimierz Michałowski.

Drukowane w „Meandrze” publikacje naukowe – artykuły i przekłady – są zaopatrzone w aparat naukowy (przypisy, wyczerpujące adresy bibliograficzne). Spektrum prezentowanych zagadnień jest zbieżne z tematyką kształtującą profil naukowy Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej i obejmuje szereg tematów związanych z kulturą świata starożytnego, w tym przede wszystkim wiedzę o literaturach klasycznych i językach greckim i łacińskim, historię starożytną, archeologię, wiedzę o sztuce, filozofię, recepcję antyku w kulturze europejskiej, studia starożytnicze w Polsce.

„Meander” publikuje prace badawcze zarówno uznanych już badaczy, jak i debiutujących autorów. Oprócz publikacji naukowych w czasopiśmie ukazują się także recenzje naukowe, eseje i wywiady poświęcone luminarzom nauki oraz wspomnienia o nich, sprawozdania z wydarzeń starożytniczych, a także utwory literackie inspirowane kulturą starożytną. Misją i głównym celem „Meandra” jest szerzenie wiedzy o kulturze antycznej wśród polskich czytelników – badaczy starożytności i niespecjalistów zainteresowanych antykiem – przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów naukowych. Staramy się, żeby zróżnicowanie tekstów zamieszczanych w „Meandrze” odzwierciedlało bogactwo studiów nad starożytnością w Polsce i różnorodność uprawiających je badaczy.

Wszystkie prace naukowe zamieszczane w „Meandrze” podlegają recenzji zewnętrznej, wszystkie materiały są publikowane po gruntownym opracowaniu redakcyjnym.

Polityka Open Access

Zgodnie z przyświecającym „Meandrowi” celem upowszechniania wiedzy i refleksji nad antykiem, poczynając od 2021 roku artykuły zamieszczane w „Meandrze” są ogólnodostępne na warunkach licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl).

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki


Zasady etyki publikacyjnej czasopisma „Meander” są zgodne z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE) (https://publicationethics.org/core-practices). Publikujemy wyłącznie oryginalne, niedrukowane wcześniej artykuły; ewentualną zależność zgłaszanej pracy od wcześniejszej publikacji własnego autorstwa należy starannie opisać w odpowiednim przypisie. Naszą szczególną troskę budzi rzetelność naukowa zamieszczanych prac i uszanowanie norm wypracowanych w wielowiekowej historii badań nad starożytnością. Usilnie zalecamy autorom dochowanie najwyższej staranności w cytowaniu i przytaczaniu cudzych prac oraz poglądów; zasięg tak dosłownych cytatów (umieszczanych w cudzysłowie), jak i omówień cudzych prac (wyraźnie wprowadzonych przez wyrażenia takie jak „Według X-a...”, „Jak pisze Y...”) musi być rzetelnie zaznaczony, a w każdym przypadku musi się pojawić przypis z dokładnym adresem bibliograficznym przywoływanej pracy. Poza wyjątkowymi, należycie zaznaczonymi przypadkami niedopuszczalne jest cytowanie „z drugiej ręki”; generalnie zakłada się, że autor bezpośrednio zapoznał się z wszystkimi przywoływanymi w swojej pracy publikacjami. Redakcja przywiązuje szczególną wagę do niedopuszczania do publikacji prac skażonych nieetycznymi praktykami, a wykrycie takich praktyk – w szczególności dopuszczenie się plagiatu – będzie skutkowało dyskwalifikacją tekstu i żądaniem złożenia wyjaśnień przez autora.

W procesie oceny zgłaszanych propozycji dokładamy starań, żeby nie dopuścić do powstania konfliktu interesów, wybierając recenzenta z innego ośrodka akademickiego niż autor oraz zapewniając w pełni anonimową recenzję (recenzent nie zna tożsamości autora, autor nie zna tożsamości recenzenta).

Redakcja traktuje poważnie wszystkie otrzymane wskazania uchybień standardom naukowym i etycznym.

Redakcję reprezentuje redaktor naczelny, powoływany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN i odpowiadający przed nim w zgodzie z regulaminem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej.

Procedura recenzowania

Proces recenzji

Wszystkie propozycje publikacji naukowych zgłaszane do druku w „Meandrze” podlegają procesowi recenzji wedle następujących zasad:

1. Redakcja podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu nadesłanego artykułu do recenzji lub odrzuceniu go bez wszczęcia procesu recenzyjnego (tzw. desk rejection). Oczekujemy, że proponowane artykuły będą przygotowane w zgodzie ze wskazówkami dla autorów zamieszczonymi na tej stronie internetowej oraz na trzeciej stronie okładki w każdym numerze „Meandra”. Niezastosowanie się do tych zasad może skutkować odesłaniem propozycji do poprawienia na najwcześniejszym etapie.

2. Każda praca zakwalifikowana do etapu recenzji zostaje wysłana do niezależnego recenzenta spoza ośrodka, z którym związany jest autor artykułu. Recenzentami są eksperci w swoich dziedzinach wybierani w zgodzie z tematyką przedkładanego tekstu. Redakcja informuje autora o posłaniu artykułu do recenzji zewnętrznej.

3. Proces recenzji jest anonimowy, recenzent oraz autor artykułu nie znają swoich tożsamości (tzw. double blind review).

4. Recenzent rekomenduje tekst do przyjęcia, sugeruje dokonanie poprawek lub opowiada się za odrzuceniem recenzowanego artykułu.

5. Na podstawie recenzji redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu do druku, odesłaniu do autora w celu naniesienia poprawek lub odrzuceniu artykułu. Redakcja umożliwia autorowi zapoznanie się z recenzją i przekazuje jasny komunikat o decyzji dotyczącej losów zaproponowanego tekstu, w razie potrzeby przekazując sugestie poprawek. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli konieczne jest dokonanie znacznych zmian, redakcja może ponownie skierować artykuł do recenzji – do drugiego recenzenta – po naniesieniu przez autora poprawek.

6. W przypadku nieotrzymania informacji o wyniku procesu recenzyjnego po upływie trzech miesięcy od uzyskania informacji o wysłaniu artykułu do recenzji – lecz nie wcześniej – zaleca się kontakt z redakcją.

7. Otrzymanie informacji o przyjęciu tekstu do druku nie oznacza, że zostanie on opublikowany w niezmienionej formie, ponieważ wszystkie materiały podlegają gruntownemu opracowaniu redakcyjnemu (w porozumieniu z autorem).

8. Materiały niemające charakteru naukowego – na przykład recenzje, wspomnienia, wywiady, sprawozdania, utwory literackie – z zasady nie podlegają ocenie zewnętrznych recenzentów, choć mogą zostać do nich skierowane.
×