Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacja o prasie polskiej w „Wiarusie” Hieronima Derdowskiego (Winona 1886–1893)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Afiliacje

Gzella, Grażyna : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Autorzy

Słowa kluczowe

Hieronim Derdowski ; prasa w USA ; redaktorzy ; prasa polska ; „Wiarus” ; 1886–1893 ; Winona

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

59-69

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliografia

1. Bałabuch H., Kontrowersje w łonie władz carskich na tle konfliktu wokół „Gazety Lubelskiej” w latach 1887–1888, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1999, z. 1. s. 27–35. 2. Bukowski A., Derdowski Hieronim, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, Gdańsk 1992, s. 320–322. 3. Bukowski A., Działalność literacka i społeczna H. Derdowskiego w Ameryce (1885–1902), Gdańsk 1961. 4. Bukowski A., Regionalizm kaszubski, Poznań 1950. 5. Cieślak T., Sylwetki mazurskie i kaszubskie, Warszawa 1967. 6. Frycie S., „Tydzień” piotrkowski jako czasopismo społeczno‑literackie, „Rocznik Naukowo‑Dydaktyczny Studium Terenowego Krakowskiej WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne” 1964, z. 1, s. 37–141. 7. Janke S., Derdowski, Gdańsk 2002. 8. Mańkowski A., Piśmiennictwo polskie na Warmii, „Gazeta Olsztyńska” 1923, nr 97 (5 V). 9. Ramułt S., Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków 1899. 10. Szulist W., Kaszubi w Ameryce. Szkice i materiały, Wejherowo 2005.

Data

2021.04.23

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rhpp.2021.136669 ; ISSN 1509-1074
×