Details

Title

Oblicza filozofii hermeneutycznej

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Błaszczyk, Marek : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Literaturoznawstwa, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

201-209

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliography

1. Abel G. (2014), Świat jako znak i interpretacja, przeł. W. Małecki, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
2. Albert H. (1994), Kritik der reinen Hermeneutik. Der Antirealismus und das Problem des Verstehens, Tübingen: Mohr Siebeck.
3. Angehrn E. (2003), Interpretation und Dekonstruktion. Untersuchungen zur Hermeneutik, Weilerswist: Velbrück.
4. Brejdak J. (2004), Słowo i czas. Problem rozumienia innego w hermeneutyce i w teorii systemu, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5. Bronk A. (1988), Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.G. Gadamera, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
6. Chmielowski F. (1993), Sztuka, sen, hermeneutyka. Filozofia sztuki H.G. Gadamera, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7. Czajka Ł. (2014), Święta anarchia. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
8. Detel W. (2011), Geist und Verstehen. Historische Grundlagen einer modernen Hermeneutik, Frankfurt am Main: Klostermann.
9. Detel W. (2015), Hermeneutik der Literatur und Theorie des Geistes, Frankfurt am Main: Klostermann.
10. Dilthey W. (1987), O istocie filozofii i inne pisma, przeł. E. Paczkowska‑Łagowska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
11. Dilthey W. (2004), Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Paczkowska‑Łagowska, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
12. Dybel P. (2004), Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa‑Georga Gadamera, Kraków: Universitas.
13. Dybel P. (2012), Oblicza hermeneutyki, Kraków: Universitas.
14. Fellmann F. (1991), Symbolischer Pragmatismus. Hermeneutik nach Dilthey, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
15. Ferraris M. (2012), Manifesto del nuovo realismo, Roma: Laterza.
16. Gabriel M., Krüger M. (2018), Was ist Wirklichkeit? Neuer Realismus und Hermeneutische Theologie, Tübingen: Mohr Siebeck.
17. Gadamer H.G. (1992), Dziedzictwo Europy, przeł. A. Przyłębski, Warszawa: Fundacja Aletheia.
18.Gadamer H.G. (2004), Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19. Gadamer H.G. (2006), Wybór pism, przeł. A. Przyłębski, w: A. Przyłębski, Gadamer, Warszawa: Wiedza Powszechna.
20. Gadamer H.G. (2011), O skrytości zdrowia, przeł. A. Przyłębski, Poznań: Media Rodzina.
21. Heidegger M. (2010), Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22. Hörisch J. (1988), Die Wut des Verstehens. Zur Kritik der Hermeneutik, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
23. Januszkiewicz M. (2007), W‑koło hermeneutyki literackiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24. Januszkiewicz M. (2012), Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
25. Januszkiewicz M. (2016), W poszukiwaniu sensu. „Phronesis” i hermeneutyka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
26. Januszkiewicz M. (2017), Być i rozumieć. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.
27. Kleszcz L. (2004), Boczne drogi. Z genealogii filozofii hermeneutycznej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
28. Kleszcz L. (2007), Przełom hermeneutyczny w filozofii niemieckiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
29. Leśniewski N. (1998), O hermeneutyce radykalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
30. Leśniewski N. (2010), Hermeneutyczny kontekst „wiedzy źródłowej”. Studium wczesnej filozofii Martina Heideggera (1916–1929), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
31. Lorenc W. (2003), Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji Heideggerowskich, Warszawa: Scholar.
32. Lorenc W. (2008), Hermeneutyczne koncepcje człowieka. Dilthey, Misch, Bollnow, Warszawa: Scholar.
33. Lorenc W. (2019), Filozofia hermeneutyczna. Inspiracje, klasycy, radykalizacje, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
34. Michalski K. (1978), Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
35. Paczkowska‑Łagowska E. (2000), Logos życia. Filozofia hermeneutyczna w kręgu Wilhelma Diltheya, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
36. Potępa M. (1992), Dialektyka i hermeneutyka w filozofii Friedricha Daniela Schleiermachera, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
37. Potępa M. (2003), Spór o podmiot w filozofii współczesnej, Warszawa: Warsgraf.
38. Potępa M. (2004), Fenomenologia faktycznego życia. Martin Heidegger, Warszawa: Genessis.
39. Przyłębski A. (1990), Emila Laska logika filozofii, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
40. Przyłębski A. (1993), W poszukiwaniu królestwa filozofii. Z dziejów neokantyzmu badeńskiego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
41. Przyłębski A. (2005), Hermeneutyczny zwrot filozofii, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
42. Przyłębski A. (2006), Gadamer, Warszawa: Wiedza Powszechna.
43. Przyłębski A. (2010), Etyka w świetle hermeneutyki, Warszawa: Oficyna Naukowa.
44. Przyłębski A. (2011), Duch czy życie? Studia i szkice z filozofii niemieckiej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
45. Przyłębski A. (2013a), Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
46. Przyłębski A. (2013b), Sense, Meaning and Understanding. Towards a Systematic Hermeneutical Philosophy, Berlin: LIT Verlag.
47. Przyłębski A. (2016), Krytyka hermeneutycznego rozumu. Preliminaria, Kraków: Universitas.
48. Przyłębski A. (2019), Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia, Poznań: Zysk i S‑ka.
49. Przyłębski A. (red.) (1995), Oblicza hermeneutyki, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
50. Przyłębski A. (red.) (1997), Uniwersalny wymiar hermeneutyki, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
51. Przyłębski A. (red.) (2004), Dziedzictwo Gadamera, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
52. Przyłębski A. (red.) (2007), Język, świat, rozumienie. Szkice (nie tylko) hermeneutyczne, Włocławek: Wydawnictwo Expol.
53. Ricoeur P. (1985), Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, przeł. E. Bieńkowska i in., Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
54. Ricoeur P. (1989), Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
55. Ricoeur P. (2003), O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
56. Rorty R. (1994), Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
57. Rosner K. (1991), Hermeneutyka jako krytyka kultury, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
58. Simmel G. (1997), Filozofia pieniądza, przeł. A. Przyłębski, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
59. Szulakiewicz M. (2004), Filozofia jako hermeneutyka, Toruń: Wydawnictwo UMK.
60. Troeltsch E. (2006), Religia, kultura, filozofia, przeł. A. Przyłębski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
61. Urbaniak M. (2014), Hermeneutyka a kierunki myśli współczesnej. Rozumienie kultury w filozoficznej hermeneutyce, filozofii przyrody i (post)strukturalizmie, Kraków: Universitas.
62. Vattimo G. (1996), Hermeneutyka – nowa „koiné”, przeł. B. Stelmaszczyk, „Teksty Drugie” 1, s. 121–131.
63. Vattimo G. (2003), Dialektyka, różnica, myśl słaba, przeł. M. Surma, A. Zawadzki, „Teksty Drugie” 5, s. 124–136.


Date

2021.05.14

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2021.136787 ; ISSN 1230-1493

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2021; No 1; 201-209
×