Details

Title

Cultural Context in Ukrainian Language Teaching in Poland

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Kononenko, Iryna : Uniwersytet Warszawski, Warszawa ; Mytnik, Irena : Uniwersytet Warszawski, Warszawa ; Romaniuk, Svitlana : Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Authors

Keywords

language teaching ; the Ukrainian language ; intercultural communication ; cultural context ; grammatical‑lexical exercises

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

124-135

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Bibliography

1. ANTONIW, O./ ROMANIUK, S./ SYNCZAK, O. (2014): Україна – Польща. Dialog kultur. Warszawa.
2. AHTOHIB, O. (2014): «Лінгвоукраїнознавчий словник власних назв у процесі навчання української мови як іноземної», Studia Ucrainica Varsoviensia, 2, 15–21.
3. DAKOWSKA, M. (2007): Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa.
4. DAKOWSKA, M. (2014): O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej, Warszawa.
5. DELURA, S./ JEŻ, M./ KONONENKO, I./ MYTNIK, I./ ROMANIUK, S./ SAMADOWA, A./ SANIEWSKA, M./ WASIAK, E./ ZAMBRZYCKA, M. (2014): Z ukraińskim na ty, cz. 2, Warszawa.
6. DELURA, S./ DROBISZEWSKA, U./ KONONENKO, I./ MYTNIK, I./ ROMANIUK, S., SANIEWSKA, M./ WASIAK, E./ ZAMBRZYCKA, M. (2013): Z ukraińskim na ty, cz. 1, Warszawa.
7. GRUCZA, F. (1989): „Język a kultura, bilingwizm a bikulturyzm: lingwistyczne i glottodydaltyczne aspekty interlingwalnych i interkulturowych różnic oraz zbieżności”, w: GRUCZA, F. (red.): Bilingwizm, bikulturyzm – implikacje glottodydaktyczne, Warszawa, 9–49.
8. HUMBOLDT VON, W. (2001): Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości. Tłum. Elżbieta Kowalska, Lublin.
9. JAKUBOWSKA-KRAWCZYK, K./ ROMANIUK, S./ SANIEWSKA, M. (2018): Українською про культуру, Warszawa.
10. KOHOHEНKO, В./ KOHOHEНKO, I. (2010): Контрастивна граматика української та польської мов, Київ.
11. KOHOHEНKO, I./ (2017): Українська та польська мови: контрастивне дослідження / Język ukraiński i polski: studium kontrastywne, wyd. 2, Warszawa.
12. KOHOHEНKO, I./ CПІBAK, O. (2008): Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів, Київ.
13. KOHOHEНKO, I./ MИTHІK, I./ POMAНЮK, C. (2019): «Розвиток мовних компетенцій студентів на кафедрі україністики Варшавського університету», в: MАЦЮК, Г./ MИТНІК, I. (ред.): Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика. Language in Society: Semantics, Syntax, Pragmatics, Lublin, 43–56.
14. KOЧAH, I. (2012): «Становлення і розвиток методики викладання української мови як іноземної». Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 7, 17–24.
15. KONONENKO, I./ MYTNIK, I./ WASIAK, E. (2010): Słownik tematyczny polsko-ukraiński, Warszawa.
16. KOSTRO-OLECHOWSKA, K. (2014): „Różnice kulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego licealistów z polskimi korzeniami ze Wschodu, Języki obce w szkole, 1, 109–112.
17. KRAMSCH, C. (1993): Context and Culture in Language Teaching, Oxford.
18. KRAMSCH, C. (1998): Language and Culture, Oxford.
19. MAЦЮK, Г./ MИTHІK I. (2019): «Динаміка комунікативної компетентності фахівця україніста в контексті вимог сучасного соціокультурного і політичного середовищ України та Польщі», in: NOVIKOVA, O./ SCHWEIER, U. (eds.): ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”, 101–110.
20. MAŁECKI, W. (2012): „Wilhelm von Humboldt jako prekursor antropologii hermeneutycznej”, Analiza i egzystencja, 19, 1–86.
21. MIHUŁKA, K. (2012): „Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego”, Języki obce w szkole, 2, 106–117.
22. MIHUŁKA, K. (2014): „Dylematy współczesnej dydaktyki: język – kultura, interlingwalizm – interkulturowość”, Języki obce w szkole, 3, 78–87.
23. MIODUNKA, W. (red.) (2009): Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków.
24. POMAHЮK, C./ CAHЕBCЬKA, M. (2014): «Від Рукавички до GMO: вибір текстів на заняття з української мови для іноземців», Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 10, 187–194.
25. ROMANIUK, S./ SANIEWSKA, M. (2014): „Rzadko nauczany język sąsiada”, Języki obce w szkole, 4, 43–47.
26. ROMANIUK, S./ SANIEWSKA, M. (2017): Українською без табу, Warszawa.
27. SAPIR, E. (1978): Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa.
28. STRELAU, J. (2003): Psychologia, Gdańsk.
29. VOCKELL, E. (2006): Educational Psychology: A Practical Approach, West Lafayette.
30. WIERZBICKA, A. (1997): Understanding Cultures through Their Key Words. English, Russian, Polish, German and Japanese, Oxford.
31. WIERZBICKA, A. (2007): Różne języki – różne kultury, Warszawa.
32. ЖAЙBOPOHOK, В. (2007): Українська етнолінгвістика. Нариси, Київ.

Date

2021.05.20

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.137038

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 124-135
×