Details

Title

Nowa ludowa historia: charakterystyka i społeczno-polityczne korzenie współczesnych narracji o historii chłopów polskich

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2021

Numer

No 2

Affiliation

Gospodarczyk, Marta : Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Warszawski ; Kożuchowski, Łukasz : Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Authors

Keywords

polityka historyczna ; chłopi ; historia ludowa ; subaltern studies

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

177-198

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Bauman, Zygmunt. 2018. Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Przekład Karolina Lebek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Bończa-Tomaszewski, Nikodem. 2005. Polskojęzyczni chłopi? Podstawowe problemy nowoczesnej historii chłopów polskich. Kwartalnik Historyczny, 2: 91–111.
3. Brodowska, Helena. 1967. Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim. 1864–1904. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
4. Brodowska, Helena. 1984. Chłopi o sobie i Polsce. Rozwój świadomości społeczno-narodowej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
5. Brodowska, Helena. 1992. Problemy badawcze świadomości chłopów w okresie zaborów. A cta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 45: 9–21.
6. Brożek, Piotr. 2015. Niepamięć. https://www.youtube.com/watch?v=aDiVKzl9hTU.
7. Burszta, Józef. 1950. Wieś i karczma. Rola karczmy w życiu wsi pańszczyźnianej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
8. Chibber, Vivek. 2013. Postcolonial Theory and the Specter of Capital. London: Verso Books.
9. Czapliński, Przemysław. 2020. Antybaśń o Szeli. Czas Kultury. https://czaskultury.pl/czytanki/antybasn-o-szeli/
10. Dunin, Kinga. 2020. Po co nam ludowa historia Polski? Krytyka Polityczna. https://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/kinga-dunin-czyta/adam-leszczynski-ludowa-historia-polski-recenzja/.
11. Gdula, Maciej. 2018. Nowy autorytaryzm. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
12. Gmitruk, Janusz. 2000. Bataliony chłopskie 1940–1945. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
13. Grabski, Władysław. 1929. Historja wsi w Polsce. Warszawa.
14. Grochowski, Piotr. 2009. Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
15. Groniowski, Krzysztof. 1963. Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 roku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
16. Groniowski, Krzysztof. 1966. Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871–1914. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
17. Grynwaser, Hipolit. 1935. Kwestja agrarna i ruch włościan w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Studjum archiwalne. Warszawa.
18. Grynwaser, Hipolit. 1938. Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861–62 w świetle źródeł archiwalnych. Warszawa.
19. Guzowski, Piotr. 2008. Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Kraków: Wydawnictwo Avalon.
20. Kieniewicz, Stefan. 1951. Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
21. Kochanowicz, Jacek. 1992. Spór o teorię gospodarki chłopskiej. Gospodarstwo chłopskie w teorii ekonomii i historii gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
22. Kolasa-Nowak, Agnieszka. 2018. Od idei „homo sovieticus” do „mentalności folwarcznej” Polaków. O używaniu przeszłości w dyskursie socjologicznym i publicznym. Res Historica 46: 301–320. DOI: 10.17951/rh.2018.46.301–320.
23. Kopczyński, Michał. 2018. Historia gospodarcza ciała. Studia z dziejów biologicznego standardu życia na ziemiach polskich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki.
24. Kopczyński, Michał. 1998. Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku. Warszawa: Krupski i S-ka.
25. Korczyński, Piotr. 2020. Śladami Szeli. Diabły polskie. Warszawa: Wydawnictwo RM.
26. Krisań, Maria. 2008. Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX – początku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton oraz Instytut Historii PAN.
27. Krisań, Maria. 1998. Listy do gazety „Zaranie” z lat 1909–1915. Dzieje Najnowsze, 30, 4: 21–28.
28. Kruk-Siwiec Justyna. 2019. Obrońcy i ciemiężyciele, czyli o dualistycznym modelu historii chłopów (i niektórych jego niedostatkach z perspektywy historii literatury). Terminus, 21, z. 1, 50: 41–65.
29. Księżyk, Rafał. 2018. Prof. Sulima: Nadchodzi nowa chłopomania. Pismo, 10.
30. Kuciel-Frydryszak, Joanna. 2018. Służące do wszystkiego. Warszawa: Marginesy.
31. Kula, Witold. 1983 (1962). Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Próba modelu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
32. Leder, Andrzej. 2013. P rześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
33. Leszczyński, Adam. 2020. L udowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
34. Linkiewicz, Olga. 2018. Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków: Universitas.
35. Łuczewski, Michał. 2017. Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
36. Łuczewski, Michał. 2016. Kontrrewolucyjne pojęcie. “Polityka historyczna” w Polsce. Stan Rzeczy, 10: 221–257.
37. Łuczewski, Michał. 2012. O dwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
38. Madurowicz-Urbańska, Helena. 1976. Życiorys naukowy Fr. Bujaka. W: H. Madurowicz-Urbańska, red. Franciszek Bujak, Wybór pism, tom I. Warszawa: PWN.
39. Matyja, Rafał. 2009. Konserwatyzm po komunizmie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
40. Mędrzecki, Włodzimierz. 1994. W społecznościach lokalnych i w parafii. Kobiety w życiu publicznym wsi polskiej na przełomie wieków. W: A. Żarnowska, A. Szwarc, red. Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku. Warszawa: DiG, 163–168.
41. Mędrzecki, Włodzimierz. 2002. Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
42. Mędrzecki, Włodzimierz. 1995. Kobieta wiejska w Królestwie Polskim. Przełom XIX i XX wieku. W: A. Żarnowska, A. Szwarc, red. Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku. Warszawa: DiG, 93–98.
43. Modzelewski, Karol. 1987. Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
44. Myśliwski, Wiesław. 2003. Kres kultury chłopskiej. Warszawa-Bochnia: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza.
45. Nowak, Andrzej. 2020. Prof. Andrzej Nowak: „Elity” liczą, że poprzez agresywne, wulgarne ataki uda się zmusić rząd do odejścia. To nie jest demokratyczna droga. wPolityce.pl, 18.12.2020. https://wpolityce.pl/polityka/531524-nasz-wywiad-prof-andrzej-nowak-kult-chamstwa?fbclid=IwAR1f9ogvSQ8JVMapKctUjhufRYrKJ NaTiS_Wi5f2lZitNI3Yt2T-Ek6jqao. Dostęp: 27.1.2020.
46. Piątkowski, Wiesław. 1956. Dzieje ruchu zaraniarskiego. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
47. Przybysz, Kazimierz, Andrzej Wojtas. 1985. Bataliony Chłopskie. Tomy 1-3. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
48. Puczek, Jan. 2015. Uwagi do artykułu Adriana Uljasza Jura Gajdzica (1777–1840). Chłopski bibliofil i pamiętnikarz z ziemi cieszyńskiej. Gdański Rocznik Ewangelicki, 9: 277–281.
49. Rak, Radek. 2019. Baśń o wężowym sercu albo Wtóre słowo o Jakóbie Szeli. Warszawa: Powergraph.
50. Rauszer, Michał. 2020. Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich. Warszawa: Wydawnictwo RM.
51. Sadura, Przemysław, Sławomir Sierakowski. 2019. Polityczny cynizm Polaków. Raport z badań socjologicznych. Warszawa: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Fundacja Pole Dialogu.
52. Sowa, Jan. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas.
53. Świętochowski, Aleksander. 1925. Historja chłopów polskich w zarysie. 1. W Polsce Niepodległej. Lwów.
54. Świętochowski, Aleksander. 1928. Historja chłopów polskich w zarysie. 2. W Polsce Podległej. Lwów.
55. Tazbir, Janusz. 1978. Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji. Warszawa: Wiedza Powszechna.
56. Tyszka, Krzysztof. 2004. Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
57. Uljasz, Adrian. 2013. Jura Gajdzica (1777–1840). Chłopski bibliofil i pamiętnikarz z ziemi cieszyńskiej. Gdański Rocznik Ewangelicki, 7: 42–54.
58. Urbanik-Kopeć, Alicja. 2018. Anioł w domu, mrówka w fabryce. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
59. Warren, Rosie, ed. 2017. The Debate on ‘Postcolonial Theory and the Specter of Capital’. London: Verso Books.
60. Wilczyńska, Elwira. 2019. Diabli z czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
61. Wiślicz, Tomasz. 2019. Nowe tendencje w historiografii polskiej po 1989 roku. Raport diagnostyczny. XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Lublin 2019, http://xxpzhp.umcs.lublin.pl/Referaty/Tomasz-Wislicz-Nowe-tendencje-w-historiografii-polskiej-po-1989-roku1.pdf [dostęp 27.01.2021].
62. Wiślicz, Tomasz. 2004. Szkoła „Annales” wobec wyzwań schyłku XX wieku. Krytyka i próby reform. Kwartalnik Historyczny, CXII, z. 2: 79–109.
63. Wiślicz, Tomasz. 2001. Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku. Warszawa: Neriton oraz Instytut Historii PAN.
64. Wiślicz, Tomasz. 2020. Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w. Kraków-Warszawa: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
65. Wycech, Czesław. 1966. Wincenty Witos w świetle własnej twórczości pisarskiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
66. Znaniecki, Florian, William Thomas. 1976. Chłop polski w Europie i Ameryce. Tomy 1–5. Przekład Maryla Metelska, Endla Oengo-Knoche, Stanisław Helsztyński, Irena Wyrzykowa, Anna Bartkowicz. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Date

2021.06.29

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2021.137293
×