Details

Title

“Though we set out under a humble name, our goal is the ocean”: The weekly Strumień, or the heady days of Warsaw modernism

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2021

Issue

No 2 (365)

Affiliation

Sadlik, Magdalena : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Authors

Keywords

Polish press at the turn of the 19th century ; Warsaw cultural periodicals ; Modernism ; aesteticism ; Wacław Gąsiorowski (1869–1939)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

217-235

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliography

● Bąbiak G., Bibliografia zawartości „Życia" warszawskiego i krakowskiego, „Strumienia" oraz „Chimery", Warszawa 2000.
● Czabanowska-Wróbel A., Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski, [w:] Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Kraków 2013.
● Grzymała-Siedlecki A., Witold Noskowski – Józef Ruffer – Stanisław Pieńkowski – Wacław Gąsiorowski, [w:], tenże, Nie pożegnani, Kraków 1972.
● Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, t. VIII: Rękopisy 15061–15320. Papiery Wacława Gąsiorowskiego, opracowała i przygotowała do druku Alina Łongiewska przy udziale Franciszki Sawickiej, pod redakcją Krystyny Korzon, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984.
● Łongiewska A., Archiwum Wacława Gąsiorowskiego w zbiorach Biblioteki Ossolineum, „Ze Skarbca Kultury” 1972, z. 23.
● Papiery Wacława Gąsiorowskiego [rękopisy 15061–15320], Biblioteka Zakładu Narodo-wego im. Ossolińskich, Wrocław.
● Pietrkiewicz J., 70 lat bujnego życia (Rozmowa z Wacławem Gąsiorowskim, autorem „Huraganu”), „Tydzień Literacki Polski Zbrojnej” 1939, nr 9, s. 3.
● Programy literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, wydanie trzecie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 2000.
● Ruszczyc M., Sława, Panie Wacławie! Polacy czasów niewoli, Warszawa 1987.
● Taborski R., „Strumień” W. Gąsiorowskiego i „Ateneum” C. Jellenty. Zapomniane czasopisma warszawskiego modernizmu, „Kronika Warszawy” 1973, z. 3.
● Taborski R., Warszawski dekadent i konspirator, Wacław Gąsiorowski, [w:] Pisarze Młodej Polski i Warszawa, pod red. D. Knysz-Tomaszewskiej, R. Taborskiego, J. Zacharskiej, Warszawa 1998.

Date

2021.12.09

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rl.2021.137307
×