Details

Title

The Vanishing World and Revolution. Modern Language of Art in Anticipation of Change

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2021

Volume

No XLVI

Affiliation

Markowska, Anna : Uniwersytet Wrocławski

Authors

Keywords

image of God ; Communist revolution ; modern Polish painting ; Adam Chmielowski ; Andrzej Wróblewski

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-25

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Bibliography

Adam Chmielowski, Brat Albert 1846–1916. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, oprac. Jerzy Sienkiewicz, Warszawa 1939.

Bauman Zygmunt, Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość, przeł. Karolina Lebek, Warszawa 2018.

Beaumont Justin, Eder Klaus, Concepts, Processes and Antagonisms of Postsecularity, [w:] The Routledge Handbook of Postsecularity, red. Justin Beaumont, London–New York 2019, s. 3–24.

Bilska Małgorzata, Nic na pokaz. Fenomen brata Alberta, Poznań 2017.

Buc Philippe, Pułapki rytuału. Między wczesnośredniowiecznymi tekstami a teorią nauk społecznych, przeł. Michał Tomaszek, Warszawa 2011.

Bunsch Adam, Przyszedł na ziemię święty, Kraków 1947.

Dąbrowski Jakub, Demenko Anna, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku, t. 1: Aspekty prawne, Warszawa 2014.

de Lubac Henri, Dramat humanizmu ateistycznego, przeł. Arkadiusz Ziernicki, Kraków 2004.

Deus otiosus. Nowoczesność w perspektywie postsekularnej, red. Agata Bielik-Robson, Maciej A. Sosnowski, Warszawa 2013.

Dzwonkowski Roman, Straty osobowe Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego pod okupacją sowiecką w latach 1939–1941 i 1944–1945, [w:] Polska 1935–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. Tomasz Szarota, Wojciech Materski, Warszawa 2009, s. 327–332.

Eagleton Terry, Culture and the Death of God, New Haven–London 2014.

Faron Assumpta, Ecce Homo. Historia obrazu, Kraków 1998.

Fineman Mia, Ecce Homo Prostheticus, „New German Critique”, 1999 (Winter), 76, s. 85–114.

Grabowski Waldemar, Raport. Straty ludzkie poniesione przez Polskę w latach 1939–1945, [w:] Polska 1935–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. Tomasz Szarota, Wojciech Materski, Warszawa 2009, s. 13–38.

Jabłońska-Deptuła Ewa, Zakony diecezji przemyskiej 1772–1938, „Nasza Przeszłość”, 46, 1976, s. 207–268.

Kantor Tadeusz, Porębski Mieczysław, Grupa młodych plastyków po raz drugi. Pro domo sua, „Twórczość”, 1946, 9, przedruk: W kręgu lat czterdziestych. Rysunki, grafiki, akwarele i formy przestrzenne, cz. 1, red. Józef Chrobak, Kraków 1990, s. 99.

Kantor Tadeusz, Surrealizm, „Przekrój”, 1948, 21 (163), s. 12–14.

Kemp Martin, Christ to Coke. How Image Becomes Icon, New York 2012.

Korsak Karol, Sztuka religijna w dawnych wiekach, Poznań–Warszawa–Lublin 1949.

Koza Paweł, Brat Albert i radykalna praca socjalna, „Zeszyty Pracy Socjalnej” 2015, 2 (20), s. 57–70.

Kula Marcin, Communism as Religion, „Totalitarian Movements and Political Religions”, 6, 2005, 3, s. 371–381.

Kula Marcin, Religiopodobny komunizm, Kraków 2003. Latour Bruno, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. Maciej Gdula, Warszawa 2011.

Lenin Włodzimierz I., O stosunku partii robotniczej do religii, „Praletarij”, 13 V 1909, za: idem, Dzieła wszystkie, t. 17, Warszawa 1986, za: www.marxists.org/polski/lenin/1909/05/o_st_par.htm (dostęp: 29 III 2021).

Malewska Hanna, Mity, „Życie Literackie”, 1946, 3–4, s. 1–2.

Michalski Konstanty, Brat Albert, Kraków 1946.

Michalski Konstanty, Data urodzin brata Alberta, Kraków 1947.

Nowaczyński Adolf, Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia. Brat Albert, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin [b.d.].

Piotrowski Piotr, Artysta między rewolucją a reakcją. Studium z zakresu etycznej historii sztuki awangardy rosyjskiej, Poznań 1993.

Rousseau Jean-Jacques, Umowa społeczna, przeł. Antoni Peretiatkowicz, Kęty 2007.

Ryszkiewicz Andrzej, Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm, Warszawa 1989.

Ryś Grzegorz, Ecce Homo, Kraków 2013.

Santiago José, From „Civil Religion” to Nationalism as the Religion of Modern Times. Rethinking a Complex Relationship, „Journal for the Scientific Study of Religion”, 48, 2009, 2, s. 394–401.

Sloterdijk Peter, Krytyka cynicznego rozumu, przeł. Piotr Dehnel, Wrocław 2008.

Stiker Henri-Jacques, A History of Disability, transl. William Sayers, Ann Arbor 1999.

Stoichita Victor I., Krótka historia cienia, przeł. Piotr Nowakowski, Kraków 2001.

Świadectwo oddania bez reszty. Karol Wojtyła o bł. bracie Albercie Chmielowski, red. Kazimierz Bukowski, Kraków 1984.

Turowski Andrzej, Między sztuka a komuną. Teksty awangardy rosyjskiej 1910–1932, Kraków 1998.

Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957), red. Magdalena Ziółkowska, Wojciech Grzybała, Ostfildern– Warszawa 2014.

Wojtyła Karol, Brat naszego Boga, Kluczbork 1996. Wojtyła Karol, Dzieła literackie i teatralne, t. 1: Juwenilia 1938–1946, red. Jacek Popiel, Kraków 2019, s. 220–276.

Wystawa grafiki meksykańskiej, [katalog wystawy], Muzeum Narodowe w Warszawie 1949.

Zaremba Marcin, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.

Date

2021.11.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhs.2021.138206
×