Szczegóły

Tytuł artykułu

Zagadnienia prasowe w dziennikach Michała Römera z lat 1911–1945. Część 2: kwiecień 1920 – luty 1945

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2021

Wolumin

t. 24

Numer

No 4

Afiliacje

Woźniakowski, Krzysztof : Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, PL 30-084 Kraków (Prof. em.)

Autorzy

Słowa kluczowe

Polska – historia – XX w. ; Litwa – historia – XX w. ; prasa polska – historia – XX w. ; prasa litewska – historia XX w. ; prasa białoruska – historia – XX w.

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

19-36

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliografia

Römer M., Dzienniki, t. I –VI, Warszawa 2017–2018.
Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. III: 1865–1918, wol. I, Warszawa 2000, wol. III, Warszawa 2017.
Jurkowski R., „Gazeta Wileńska” i „Głos Kijowski” (Z dziejów polskiej prasy radykalno-‑liberalnej na Litwie i Ukrainie w 1906 roku), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1987, nr 4, s. 59–84.
Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980.
Sawicki J., Michał Römer a problemy narodowościowe na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Toruń 1998.
Sawicki J., „Przegląd Wileński” w latach 1911–1915. Cz. 1–2, „Zapiski Historyczne” 1994, z. 4, s. 41–56; 1995, z. 1, s. 30–62.
Smalianczuk A., W poszukiwaniu idei narodowej. „Krajowość” początku XX w. jako próba ideologii „Polaków litewskich”, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2017, nr 49, s. 1–11.
Solak Z., Między Polską a Litwą. Życie i działalność Michała Römera 1880–1920, Kraków 2004.
Zienkiewicz T., Informacje o litewskim życiu kulturalnym w „Gazecie Wileńskiej” (1906), [w:] W kręgu kultury litewskiej, red. nauk. W. Piłat, Olsztyn 1991, s. 117–127.
Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius 1997.

Data

2021.11.16

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rhpp.2021.138328 ; ISSN 1509-1074
×