Details

Title

Procedures leading to acquirement of mineral raw materials from anthropogenic deposits

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2021

Volume

vol. 37

Issue

No 3

Affiliation

Uberman, Ryszard : Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland

Authors

Keywords

mineral waste ; anthropogenic mineral deposits ; mineral resources ; mineral recycled raw materials ; legal regulations and procedures

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

101-110

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Bibliography

Act 1980. Act of January 31, 1980 on Environmental Protection and Formation. (Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.) (Journal of Laws 1994. 49.196 as amended) (in Polish).

Act 1991. Act of March 9, 1991 on Amendments to the Mining Law (Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa górniczego) (Journal of Laws 1991.31.128) (in Polish).

Act 1997. Act of June 27, 1997 on Waste (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach) (Journal of Laws 1997.96.592) (in Polish).

Act 2001. The Act on Waste of April 27, 2001 (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) (Journal of Laws 2001.62.628) (in Polish).

Act 2008. Act of July 10, 2008 on Mineral Waste (Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych) (Journal of Laws 2008. 138. 865) (in Polish).

Act 2012. Act of December 14, 2012 on Waste (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) (Journal of Laws 2013. 21) (in Polish). Act 2021.

Act of April 27, 2021 on Waste (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2021 r. o odpadach) (Journal of Laws 2021. 62.628) (in Polish). GML 1994.

Act of February 4, 1994 Geological and Mining Law (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze) (Journal of Laws 1994.27.96) (in Polish). GML 2011.

Act of June 9, 2011, Geological and Mining Law (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze) (Journal of Laws 2011.63.981, as amended) (in Polish).

ML 1953. Decree of May 6, 1953. Mining Law (Dekret z 6 maja 1953 r. Prawo górnicze) (Journal of Laws 1953.29.113) (in Polish).

Nieć, M. ed. 2002. Rules Documenting Mineral Resources (Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych). Warszawa: Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Komisja Zasobów Kopalin (in Polish).

Nieć et al. 2018 – Nieć, M., Uberman, R. and Galos, K. 2018. Clastic sedimentary anthropogenic mineral deposits (Okruchowe antropogeniczne złoża kopalin). Górnictwo Odkrywkowe 3, pp. 31–37 (in Polish).

Pietrzyk-Sokulska et al 2018 – Pietrzyk-Sokulska, E., Radwanek-Bąk, B. and Kulczycka, J. 2018. Secondary mineral resources: problems of nomenclature and classification in connection with the implementation of the circular economy (Mineralne surowce wtórne – problemy polskiego nazewnictwa i klasyfikacji w związku z realizacją gospodarki w obiegu zamkniętym). Przegląd Geologiczny 3, pp. 160–165 (in Polish).

POLVAL 2021. Polish Code for Valuation of Mineral Assets. Kraków: PSWZK (in Polish, in print).

Rules on Documenting Mineral Resources 2002. Warszawa: Ministry of Environment Protection.

Salminen et al. 2021 – Salminen, J., Garbarino, E., Orveillon, G., Saveyn, H., Mateos Aquilino, V., Llorens Gonzalez, T., Garcia Polonio, F., Horckmans, L., D`hugues, P., Balomenos, E., Dino, G., De La Feld, M., Madai, F., Faldessy, J., Mucsi, G., Gombkoto‘, I. and Calleja, I. 2021. Recovery of critical and other raw materials from mining waste and landfills. EUR 29744 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, DOI: 10.2760/174367, JRC116131.

Strategy 2016. Strategy for responsible development (Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju). [Online] https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju [Accessed: 2021-08-04] (in Polish).

Suppes, R. and Heuss-Aßbichler, S. 2021. How to Identify Potentials and Barriers of Raw Materials Recovery from Tailings? Part I: A UNFC-Compliant Screening Approach for Site Selection. Resources 10(3), 26. DOI: 10.3390/resources10030026.

Szczęśniak, H. 1990. Hazards to natural environment resulting from accumulated mineral waste (Zagrożenia środowiska przyrodniczego w wyniku gromadzenia odpadów mineralnych). [In:] Rules for protection and formation of environment in areas with mineral deposits (Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach złóż kopalin). Vol. 18. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza w Warszawie (in Polish).

Uberman, Ry. 2017. Accompanying minerals in lignite deposits. Volume II. Legal, economic and mining aspects of the development of accompanying minerals (Kopaliny towarzyszące w złożach węgla brunatnego. Tom II. Prawno – ekonomiczne oraz górnicze aspekty zagospodarowania kopalin towarzyszących). Kraków: MEERI PAS, pp. 128 (in Polish).

Uberman, Ry. 2021. Mineral waste in light of the provisions of the Act on waste, the Act on extractive waste, and the Geological and mining law. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 37(1), pp. 117–140.

Winterstetter et al 2021 – Winterstetter, A., Heuss-Assbichler, S., Stegemann, J., Kral, U., Wäger, P., Osmani, M. and Rechberger, H. 2021. The role of anthropogenic resource classification in supporting the transition to a circular economy. Journal of Cleaner Production 297. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.126753.

Date

2021.09.29

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/gsm.2021.138661
×