Details

Title

Green areas and recreational and leisure potential on the example of Krakow

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2021

Volume

vol. XLIX

Affiliation

Kochel, Laura : Cracow University of Economics, College of Public Economy and Administration, Department of Spatial Development ; Zieliński, Miłosz : Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Chair of Landscape Architecture

Authors

Keywords

accessibility ; recreational and leisure areas ; green areas ; available green space

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

47-78

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Bibliography


Bajorek-Zydroń, K., Wężyk, P. (red.), (2016), Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MONIT-AIR — „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”, Kraków: Urząd Miasta Krakowa.
Bartkowicz, B. (1974), Wypoczynek codzienny mieszkańców nowych osiedli na przykładzie Krakowa, Warszawa: PWN.
Bartkowicz, B. (2018), ‘Kraków — miasto-ogród z naturalnego rozwoju’, [w:] Mańkowska-Grin E. (red.) Drzewa, Kraków: EMG.
Böhm, A. (1994), Architektura krajobrazu — jej początki i rozwój, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Clément, G. ‘Manifest trzeciego krajobrazu’, Autoportret 3[66] 2016, oryg., Manifeste du Tiers paysage, Saint Germain sur Ille: Éditions du commun.
Chmielewski, J.M. (2010), Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Chmielewski, J.M. (2016), Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Czarnecki, W. (1965), Planowanie miast i osiedli, Tom I, wiadomości ogólne, planowanie przestrzenne, wydanie drugie rozszerzone, Warszawa: PWN.
Czarnecki, W. (1968) Planowanie miast i osiedli, Tom III, Krajobraz i tereny zielone, wydanie drugie rozszerzone, Warszawa: PWN.
Czerwieniec, M., Lewińska, J. (2000), Zieleń w mieście, Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
Dąbrowska-Milewska, G. ‘Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych — wybrane zagadnienia’, Architecturae et Artibus, 1/2010.
Deelstra, T., Boyd, D., van den Biggelaar, M. ‘Multifinctional land use: an opportunity for promoting urban agriculture in Europe’, Urban Agriculture Magazine, 4, 2001.
Dylewski, R., Nowakowski, M., Szopa, M. (2003), Poradnik urbanisty. Standardy, przykłady, przepisy, Warszawa: TUP.
Gałecka-Drozda, A. (2014), Tereny otwarte jako element struktury przestrzennej wielkiego miasta ze szczególnym uwzględnieniem Poznania, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem A. Zachariasz, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury.
Gałecka-Drozda, A., Zachariasz, A. ‘Tereny postagrarne w największych miastach Polski’, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 38/2017.
Gerrig, R.J., Zimbardo, Ph.G. (2006), Psychologia i życie, Warszawa: PWN.
Giecewicz, J. ‘Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta’ Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, T. 1, 2005, PAN: Oddział w Lublinie.
Gzell, S. (2021), ‘Kompozycja urbanistyczna a piękno miasta w tekstach i rozmowach z Wojciechem Kosińskim’, [w:] Jasiński, M., Skaza M. (red.), Architektura Miasto Piękno, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 79–88.
Hunter, M.R., Gillespie, B.W., and Chen Yu-Pu Chen, S. ‘Urban Nature Experiences Reduce Stress in the Context of Daily Life Based on Salivary Biomarkers’, Frontiers in Psychology, 04, 2019.
Informacja o wynikach kontroli, Zarządzanie zielenią miejską, Najwyższa Izba Kontroli, LKR.430.005.2017, Nr ewid.158/2017/P/17/077/LKR.
Jakubowski, K. (2020), Czwarta przyroda, Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miejskich, Kraków: Fundacja Dzieci w Naturę.
Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019–2030, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, 2019, Zarządzenie nr 2282/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2019 roku w sprawie określenia kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019–2030.
Kremer, P., Hamstead, Z.A., McPhearson T. ‘A social–ecological assessment of vacant lots in New York City’, Landscape and Urban Planning, vol. 120, 2013.
Kowalczyk, A. ‘Krajobraz otwarty jako przedmiot rekreacji człowieka’, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia przyrodnicze, zeszyt 8(13)1991.
Montgomery, Ch. (2015), Miasto szczęśliwe, Kraków: Wysoki Zamek.
Niemirski, W. (red.), (1973), Kształtowanie terenów zieleni, Warszawa: Wyd. Arkady.
Nowakowski, Z. (1987), Normy, wskaźniki i informacje dla potrzeb planowania przestrzennego, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
Ostrowski, W. (1975), Urbanistyka współczesna, Warszawa: Wyd. Arkady.
Orzeszek-Gajewska, B. (1984), Kształtowanie terenów zieleni w miastach, Warszawa: PWN.
Pawlik, W. (1977), Zasady programowania osiedlowych terenów sportowo-rekreacyjnych na obszarach zurbanizowanych, Warszawa–Poznań: PWN.
Piątkowska, K. (1983), Zieleń i wypoczynek, Warszawa: Instytut Kształtowania Środowiska.
Piątkowska, K., Scholtz, A., Wirszyłło, R. (1976), Rekreacja w osiedlu, Warszawa: Zakład wydawnictw CRS.
Podolak, E., Jaśkiewicz, M. (1998), ‘Problemy szczegółowego planowania miejscowego’, [w:] Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik, T. 1, Kraków, s. 270–271.
Poskrobko, B. ‘Zielona terapia i rekreacja jako nowy produkt turystyczny’, Problemy Turystyki i Rekreacji, z 3, 2013.
Ptaszycka, A. (1950), Przestrzenie zielone w miastach, Poznań: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Oddział w Poznaniu.
Ptaszycka, A. (1957), ‘Oblicze urbanistyczne współczesnego Krakowa (rozwój miasta w latach 1945–1955, perspektywy rozwojowe), [w:] Dąbrowski, J. (red.), Kraków, studia nad rozwojem miasta, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Ptaszycka, A. (1955), ‘Zieleń przyszłego Krakowa’, [w:] Dobrzecki, J. (red.) Zieleń Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Raszeja, E., Gałecka-Drozda, A. ‘Współczesna interpretacja idei poznańskiego systemu zieleni miejskiej w kontekście strategii miasta zrównoważonego’, Studia Miejskie, tom 19, 2015.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566, z późn. zm.).
Tołwiński, T. (1963), Urbanistyka, Zieleń w urbanistyce, Warszawa: PWN.
Wójtowicz, p. (2021), Najbardziej zielone miasta świata. Kraków na 5. Miejscu, ©inzynieria.com, https://inzynieria.com/budownictwo/rankingi/60537,najbardziej-zielone-miasta-swiata, (dostępne: 05.2021).
Ujma-Wąsowicz, K. (2012), Kształtowanie przestrzeni społeczno-rekreacyjnych w mieście, ewolucja problemu, Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.).
Schneider-Skalska, G. (2004), Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Skibniewska, H. (red.), (1979), Tereny otwarte w miejskim środowisku mieszkalnym, Warszawa: Wyd. Arkady.
Szulczewska, B. (red.), (2015), Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Zachariasz, A. (2006), Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych / Green areas as a modern town creating factor with a particular role of public parks, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Zachariasz, A. (2019), Zielony Kraków: dla przyjemności i pożytku Szanownej Publiczności, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Zachariasz, A. (2019a), ‘Development of The System of the Green Areas of Krakow from The Nineteenth Century to The Present, In The Context of Model Solutions’, IOP Conference Series Material Science and Engineering, DOI: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112097, (dostępne: 06.2021).
Ziobrowski, Z. (1992), Mierniki jakości przestrzeni miejskiej, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
Dane GIS https://zzm.krakow.pl/dla-mieszkancow/kriztz/mapy.html, (dostępne: 06.2021).

Date

2022.02.03

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/tkuia.2021.138703
×