Szczegóły

Tytuł artykułu

Kim jest androgyne? Figura androgyne – o „chorobliwym modernizmie” Kazimierza Lewandowskiego

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2021

Numer

No 4 (367)

Afiliacje

Ejzak, Bartosz : Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Uniwersytet Łódzki

Autorzy

Słowa kluczowe

Kazimierz Lewandowski ; Lais ; Szella ; Androgyne

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

479-492

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliografia

● Dąbrowski M., Makowiecki A., Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, Warszawa 2003.
● Eliade M., Mefistofeles i androgyn, tłum. B. Kupis, Warszawa 1999.
● Flacelière R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, tłum. Z. Bobowicz, J. Targalski, Warszawa 1985.
● Gajkowska C., hasło: Lewandowski Kazimierz Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVII, Kraków–Wrocław 1972, s. 207–208.
● Gutowski W., Mit androgyne w poematach prozą Stanisława Przybyszewskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1993, z. 39 (245), s. 69–87.
● Gutowski W., Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997.
● Jagodzińska J., Misterium romantyczne. Liturgiczno-rytualne wymiary świata przedstawio-nego w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, „Nie-boskiej Komedii” Zygmunta Krasińskiego i „Księdza Marka” Juliusza Słowackiego, Toruń 2006.
● Komornicka M., Baśnie; Psalmodye, Warszawa 1900.
● Lewandowski K., Lais, Kraków 1900.
● Lewandowski K., Szella, Kraków 1893.
● Łoch E., Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej, Lublin 2002.
● Okulicz-Kozaryn M., Endymion i endymionizm, „Ruch Literacki”, z. 1 (358), Kraków 2020, s. 3–16.
● Piwińska M., Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii, Warszawa 1981.
● Podraza-Kwiatkowska M., Młodopolska femina. Garść uwag, „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/ 6, s. 36–53.
● Podraza-Kwiatkowska M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 2001.
● Przybyszewski S., Androgyne, Kraków 1905.
● Ritz G., Nowy świat i dawny wizerunek kobiety. Polska awangarda po 1918 roku a kulturowe aspekty płci, tłum. M. Łukasiewicz, „Kresy” 1997, nr 31–32, s. 11–26.
● Ritz, G., Maria Komornicka: zagrożone autorstwo a kategoria „gender”, tłum. M. Łukasie-wicz, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 1, s. 33-51.

Data

2021.12.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2021.138741 ; ISSN 0035-9602
×