Szczegóły

Tytuł artykułu

Między tekstem krytycznym a życiopisaniem Iwaszkiewicz czyta Herberta (z Miłoszem w tle)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2021

Numer

No 4 (367)

Afiliacje

Gębicz, Joanna : Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Autorzy

Słowa kluczowe

Jarosław Iwaszkiewicz ; Czesław Miłosz ; Zbigniew Herbert ; krytyka autorska ; życiopisanie ; literatura polska XX wieku

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

533-549

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliografia

● Bereza H., Alfabetyczność: teksty o literaturze i życiu, wyb. i red. P. Orzeł, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2018.
● Bereza H., Życiopisanie, [w:] E. Stachura, Poezja i proza, t. 5, Czytelnik, Warszawa 1984.
● Bernacki M., Szekspir jako"milczący świadek" ideowego sporu między Zbigniewem Herbertem i Czesławem Miłoszem: próba afektywnej lektury"Trenu Fortynbrasa" Zbigniewa Herberta, [w:] Ślady Szekspira: jego dzieło w literaturze i teatrze, red. M. Stankiewicz--Kopeć, K. Zabawa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2018.
● Franaszek A., Herbert. Biografia, T. 1, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2018.
● Franaszek A., Miłosz. Biografia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2012.
● Galant J., Najgorsza jest niepewność. Portret artysty czasu przełomu, [w:] Powroty Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 1999.
● Gębicz J., Sztuka w życiu, życie sztuką, „Konteksty Kultury” 2018, z. 1.
● Gędas K., Anioł pocieszenia o oczach szklistych jak czereśnie: Jerzy Liebert w świetle wspomnień i krytyki literackiej Jarosława Iwaszkiewicza, „Irydion: literatura, teatr, kultura” 2016, t. 2.
● Gędas K., Epistola: In Carcere et Vinculis Oskara Wilde’a w recepcji Jarosława Iwaszkiewicza, „Tekstualia: palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe” 2020, nr 3.
● Gędas K., „Król-Duch” Juliusza Słowackiego w recepcji Jarosława Iwaszkiewicza, „Colloquia Litteraria” 2015, nr 2.
● Gędas K., Recenzje literackie Jarosława Iwaszkiewicza, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2020.
● Gędas K., Reymont Iwaszkiewicza, „Colloquia Litteraria” 2018, nr 1.
● Herbert Z., Iwaszkiewicz J., Listy, „Zeszyty Literackie” 2003, nr 4.
● Iwaszkiewicz J., Dzienniki 1911–1955, Czytelnik, Warszawa 2010.
● Iwaszkiewicz J., Dzienniki 1956–1963, Czytelnik, Warszawa 2010.
● Iwaszkiewicz J., Guziki żołnierskiego płaszcza, „Życie Warszawy” 1970, nr 39.
● Iwaszkiewicz J., Hamlet, „Twórczość” 1974, nr 4.
● Iwaszkiewicz J., Listy do Felicji, Czytelnik, Warszawa 1979.
● Iwaszkiewicz J., Ludzie i książki, Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza”, Warszawa 1971.
● Iwaszkiewicz J., O czytaniu, „Życie Warszawy” 1957, nr 238.
● Iwaszkiewicz J., Przedmowa, [w:] W. Szekspir, Romeo i Julia; Hamlet, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954.
● Iwaszkiewicz J., Rozmowy o książkach, Czytelnik, Warszawa 1961.
● Iwaszkiewicz J., Rozmowy o książkach, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1968.
● Iwaszkiewicz J., Rozmowy o książkach, Czytelnik, Warszawa 1983.
● Iwaszkiewicz J., Rozmowy o książkach: nowy wybór z lat 1954–1979, Czytelnik, Warszawa 2010.
● Kwiatkowski J., Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, Czytelnik, Warszawa 1975.
● Markowska H., Siena w literaturze polskiej XX wieku: Iwaszkiewicz – Miłosz – Herbert, „Pamiętnik Literacki” 2017, z. 2.
● Miłosz C., Herbert Z., Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2006.
● Miłosz C., Iwaszkiewicz J., Portret podwójny, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2011.
● Płachecki M., Wprowadzenie do krytyki autorskiej, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1976, nr 4–5 (28–29).
● Romaniuk R., Inne życie, t. 1, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2012.
● Romaniuk R., Pojechać do Wilka, [w:] J. Iwaszkiewicz, Droga. Proza i wiersze, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2020.
● Ruszar J.M., Hamlet w pułapce losu (według Zbigniewa Herberta), [w:] Ślady Szekspira: jego dzieło w literaturze i teatrze, red. M. Stankiewicz-Kopeć, K. Zabawa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2018.
● Szydłowska W., Camus, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.
● Świątkowska W., Hamlet.pl: myślenie Hamletem w powojennej kulturze polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
● Trznadel J., Polski Hamlet, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1989.
● Wyka K., Wstęp, [w:] K.K. Baczyński, Utwory zebrane, t.1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
● Zagórski J., Śmierć Słowackiego, „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 14–15.

Data

2021.12.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2021.138744 ; ISSN 0035-9602
×