Details

Title

Selected issues from the current work of The International Maritime Organization (IMO)

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2021

Issue

No XLI

Affiliation

Lubowska, Aleksandra : Zastępca Kierownika Ośrodka ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A., Gdańsk ; Lubowska, Aleksandra : Przewodnicząca Krajowej Sekcji Bezpieczeństwa na Morzu w Ośrodku ds. IMO, Gdańsk ; Sypion-Babś, Karolina : specjalista Ośrodka ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A., Gdańsk ; Sypion-Babś, Karolina : Przewodnicząca Krajowej Sekcji Prawnej w Ośrodku ds. IMO, Gdańsk

Authors

Keywords

seafarers’ situation ; COVID-19 pandemic ; maritime safety ; protection of the marine environment ; IMO structure

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

117-136

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Bibliography

Lost-Siemińska D., Obowiązek stosowania najlepszej dostępnej technologii w ochronie środowiska morskiego, Prawo Morskie 2021, t. XL
Konwencja o pracy na morzu, Dz.U. z 2013 r. poz. 845 oraz z 2019 r. poz. 962
Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, Dz.U. z 1969 r. poz. 236, ze zm.
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, Dz.U. z 2016 r. poz. 869
Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, Dz.U. z 2001 r. poz. 1527
Międzynarodowa konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, Dz.U. z 1986 r. poz. 175, zmieniona Protokołem z 1996 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 146
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, Dz.U. z 2016 r. poz. 761
Pyć D., Ship Energy Efficiency Measures and Climate Protection, International Community Law Review, 2021, 23(2-3)
Pyć D., Międzynarodowa Organizacja Morska [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć, (red.) D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska, C.H.Beck Warszawa 2020

Date

2021.11.17

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/pm.2021.139481

Aims and scope

„Prawo Morskie” to wydawane od 1986 r. polskie czasopismo naukowe poświęcone upowszechnianiu wyników badań naukowych w dziedzinie prawa morskiego, prawa morza i prawa środowiska morskiego. Zawiera systematycznie prezentowane wyniki badań i analiz, które mają istotne znaczenie dla teoretyków i praktyków zajmujących się naukowo oraz zawodowo prawem morskim, a także dla administracji morskiej i innych podmiotów związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską. Czasopismo naukowe „Prawo Morskie” jest również przydatnym źródłem zdobywania i pogłębiania wiedzy dla doktorantów i studentów.

Kolegia Redakcyjne:
- Janusz Gilas, Jan Hołowiński, Jan Sandorski (1986-1989)
- Janusz Gilas, Kazimierz Kruczalak, Jan Sandorski (1990)
- Janusz Gilas, Zdzisław Brodecki, Jan Sandorski (1991-1998)
- Zdzisław Brodecki, Janusz Gilas, Mirosław H. Koziński (1999-2000)
- Zdzisław Brodecki, Mirosław H. Koziński, Andrzej Makowski (2000-2001)
- Zdzisław Brodecki, Mirosław H. Koziński, Andrzej Straburzyński (2002)
- Mirosław H. Koziński, Wojciech Adamczak, Zdzisław Brodecki, Andrzej Straburzyński (2003)
- Mirosław H. Koziński, Zdzisław Brodecki, Janina Ciechanowicz-McLean, Andrzej Straburzyński (2003)
- Mirosław H. Koziński, Zdzisław Brodecki, Andrzej Straburzyński (2004)
- Mirosław H. Koziński, Leonard Łukaszuk, Andrzej Straburzyński (2005-2006)

Redaktorzy naczelni:
- Mirosław H. Koziński (2007-2015)
- Dorota Pyć od 2016 r.


W 1986 r. został wydany pierwszy tom „Prawa Morskiego”, który jest zbiorem prac poświęconych prawu morskiemu opartych na referatach wygłaszanych w Komisji Prawa Morskiego PAN w Oddziale Gdańskim w latach 1981-1984. Komisja Prawa Morskiego rozpoczęła działalność w 1981 r. i należy do najstarszych komisji tego oddziału. W 2021 r. Komisja obchodziła 40-lecie. W ramach Komisji badania prowadzą specjaliści prawa prywatnego i publicznego podejmujący tematy istotne dla teorii i praktyki prawa morskiego, w tym wychodzące naprzeciw potrzebom polskiej legislacji morskiej. Pierwszy tom „Prawa Morskiego”, jak i każdy następny, stanowią wyraz ugruntowanego przekonania, że prawo morskie to kompleksowa gałąź prawa, w obrębie której należy prowadzić studia m.in. nad: problemami prawa morza, zagadnieniami cywilistycznymi i administracyjnymi przewozów morskich i ochrony środowiska morskiego, problemami pracy na morzu, a także zagadnieniami karnistycznymi działalności ludzkiej na morzu. Drugi tom „Prawa Morskiego” pod redakcją naukową Jana Łopuskiego zatytułowany „Maritime Law and New International Economic Deal” ukazał się w 1988 r. i zawiera artykuły opublikowane w całości w języku angielskim. Kolejne tomy „Prawa Morskiego” często zawierają artykuły naukowe oparte na tekstach wykładów i referatów wygłaszanych w Komisji Prawa Morskiego PAN, która w 1987 r. rozpoczęła współpracę z powołaną wówczas Komisją Kodyfikacyjną Prawa Morskiego. Od początku, od kiedy „Prawo Morskie” zaczęło być wydawane jako jedyne czasopismo naukowe w Polsce poświęcone prawu morskiemu, rozwijało się ono skupiając wybitnych prawników morskich, którzy na jego łamach ukazywali wszelkie zawiłości prawa morskiego oraz zachodzące w nim zmiany. W ciągu ponad trzydziestu pięciu lat wydano czterdzieści jeden tomów „Prawa Morskiego”, a czasopismo to znalazło swoje stałe poczytne miejsce w katalogu prawniczej literatury naukowej.

„Prawo Morskie” jest czasopismem recenzowanym. Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne.
×