Szczegóły

Tytuł artykułu

Dilemmas in the editing of historical sources: factors influencing translation using the example of texts from the turn of the 18th and 19th centuries

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2021

Numer

No 4

Afiliacje

Balogh, Michał : Uniwersytet Warszawski ; Balogh, Michał : Université Panthéon-Sorbonne, Paris

Autorzy

Słowa kluczowe

editing ; historical sources ; translation ; partitions of Poland

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

578-592

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliografia

ARCHIVE COLLECTIONS

- Archiwum Główne Akt Dawnych [AGAD]
- Archiwum Ghigiottiego [AG]
- Archiwum Publiczne Potockich [APP]
- Korespondencja Stanisława Augusta [KSA]
- Nuncjatura Stolicy Apostolskiej [NSA]
- Zbiór Popielów [ZP]


PRIMARY SOURCES

ASKENAZY SZ. (1918–1919): Napoleon a Polska, vol. 1–3, Kraków-Warszawa.
BAJER J. (2020) (ed.): Correspondance du roi Stanislas-Auguste et de Luigi Malabaila di Canale (1765–1773), Warszawa.
CHODŹKO L. (1829): Histoire des Légions polonaises en Italie, sous le commandement du général Dombrowski, Paris.
CZARTORYSKI A.J. (1887): Mémoires de Adam Czartoryski et correspondance avec l’Empereur Alexandre I. Preface de Charles de Mazade, vol. I–II, Paris.
ID. (1888): Memoirs of Prince Adam Czartoryski: And His Correspondence with Alexander I. With documents relative to the prince's negotiations with Pitt, Fox, and Brougham, and an account of his conversations with Lord Palmerston and other English statesmen in London in 1832, A. GIELGUD (ed.), vol. I–II, London.
ID. (1912–1913): Miemuary kniazia Adama Czartoriżskowo i jewo pieriepiska s impieratorom Aleksandrom I, Pieriewod s francuzskogo A. Dmitriewoj. Riedakcja i wstupitielnaja statia A. KIZWALTER (ed.), vol. I–II, Moskwa.
ID. (1904–1905): Pamiętniki księcia Adama Czartoryskiego, L. GADON, K. DE MAZADE (eds.), t. I– II, Kraków.
ID. (1986): Pamiętniki i memoriały polityczne 1776–1809, J. SKOWRONEK (ed.), Warszawa.
DANILCZYK A., KORDEL J., ANIPIARKOU V., ŁUCZAK S. (2019) (eds.): Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772–1794, Warszawa.
DEMBIŃSKI B. (1902) (ed.): Źródła do dziejów drugiego i trzeciego rozbioru Polski, Lwów.
DĘBOWSKI M. (2013) (ed.): Pamiętniki króla Stanisława Augusta: antologia, Warszawa.
DUKWICZ D., ZIELIŃSKA E. (2017) (eds.): Entretiens du roi Stanislas-Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg (1773–1775), Warszawa.
HANDELSMAN M. (1914) (ed.): Instrukcye i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807– 1813, vol. 1–2, Kraków.
JOBERT A. (1979): Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773–1794). Jej dzieło wychowania obywatelskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków.
JUSUPOVIĆ M., DANILCZYK A. (2016) (eds.), Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Wiedeń, vol. I (1788–1790), vol. II (1791–1792), Warszawa.
KALINKA W. (1868) (ed.): Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Dokumenta do historyi drugiego i trzeciego podziału, Poznań.
KOCÓJ H. (2007) (ed.): Austria wobec Konstytucji 3 maja w świetle relacji posła austriackiego Benedykta de Cachégo, Kraków.
ID. (2006) (ed.): Berlin wobec Konstytucji 3 maja, Kraków. ID. (2009) (ed.): Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 maja, Kraków.
ID. (2016) (ed.): Dyplomaci sascy wobec Sejmu Wielkiego, Kraków.
KOSIŃSKI W. (1877) (ed.): Amilkar Kosiński we Włoszech 1795–1803 r. Zbiór materyałów do historyi Legionów Polskich we Włoszech, Poznań.
KOSTKIEWICZOWA T. (2015): Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte, Warszawa.
KOZŁOWSKI W.M. (1899) (ed): Listy Kniaziewicza do Dąbrowskiego i Kościuszki, Lwów.
KUKIEL M. (1912): Próby powstańcze po trzecim rozbiorze, Kraków-Warszawa.
LEGRAND É. (1872) (ed.): Lettres de Constantin Stamaty a Panagiotis Kodrikas sur la Révolition Française. Janvier 1793, Paris.
LUTOSTAŃSKI K. (1918) (ed.): Les partages de la Pologne et la lutte pour l’indépendance, vol. 1–2, Lausanne.
MOŚCICKI H. (1947) (ed.): Pisma Tadeusza Kościuszki, Warszawa.
OGIŃSKI M. (1826–1827): Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais depuis 1788 jusqu'a la fin de 1815, vol. 1–4, CHODŹKO L. (ed.) Paris-Gèneve.
PACHOŃSKI J. (1969): Legiony Polskie. Prawda i legenda, 1794–1807, vol. 1, Warszawa.
POSTÉN L. (1989) (ed.): Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego w Warszawie, Warszawa.
REYCHMAN J. (1956): Z nieznanej korespondencji Descorchesa i La Roche’a z 1794/95, „Przegląd Historyczny”, 1/47: 161–165.
ROGALSKI A. (2015) (ed.): Listy Napoleona i Józefiny, Poznań.
SIEVERS J.J. (1992), Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, GROCHULSKA B., UGNIEWSKI P. (eds.), Warszawa. STANISLAS AUGUSTE (2012): Mémoires, GRZESKOWIAK-KRWAWICZ A., TRIAIRE D. (eds.), Paris.
SKAŁKOWSKI A.M. (1908): O cześć imienia polskiego, Warszawa–Lwów. ID. (1912): O kokardę Legionów, Lwów. ID. (1948–1950) (ed.): Archiwum Wybickiego, vol. 1–2, Gdańsk.
THEINER A. (1864) (ed.): Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarium, vol. 4, Romae.
ZIELIŃSKA E., DANILCZYK A. (2013–2017) (eds.): Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1780, 1781, 1782), ed., Warszawa [3 volumes].
ZIELIŃSKA Z. (2015) (ed.): Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II et ses plus proches collaborateurs (1764–1796), Kraków. Listy znakomitych Polaków wyjaśniające historyą Legionów Polskich (1831), Kraków.


METHODICAL TEXTS

DYMMEL P. (1995), Edytorstwo historyczne - stan i potrzeby, in: STASZEWSKI J. (red.), Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, vol. 1, part 2, Gdańsk-Toruń.
ID. (2000), Zagadnienia edytorskie źródeł do historii kościoła w Polsce: przewodnik bibliograficzny, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 73: 33–143.
HANDELSMAN M. (2010): Historyka, Warszawa.
KOŁODZIEJCZYK D. (2013): Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego, Warszawa.
KONOPCZYŃSKI W. (1919): Potrzeby naukowe w zakresie wydawnictw źródłowych do dziejów Polski, (okres od 1648 do 1795) in: „Nauka Polska”, vol. 2.
ID. (2015): Historyka, Warszawa.
LEPSZY K. (1953): Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, Wrocław.
PERŁAKOWSKI A. (2015) (ed.): Edytorstwo źródeł - ograniczenia i perspektywy, Kraków.
ID. (2018) (ed.): Edytorstwo źródeł: różne drogi – wspólny cel, Kraków.
ID. (2011) (ed.): Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI–XVIII w.), Kraków.
TANDECKI J., KOPIŃSKI K. (2014), Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa.
ZIELIŃSKA Z. (2011), Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II – problemy edytorskie, „Wiek Oświecenia” 27: 11–25.

Data

2022.01.25

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/kn.2021.139561 ; ISSN 0023-5911

O czasopiśmie

Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym środowisku naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej oraz słowiańskiej. Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.


Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Od 2024 roku, w związku z decyzją Polskiej Akademii Nauk, czasopismo wydawane jest tylko w formie elektronicznej. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.


W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, serbsko-chorwackim, ukraińskim i polskim – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.
Czasopismo zamieszcza także teksty okazjonalne, poświęcone upamiętnieniu zasłużonych naukowców polskich i zagranicznych lub znaczących dokonań w dziedzinach szeroko pojętej lingwistyki i neofilologii.

Zadaniem „Kwartalnika Neofilologicznego” jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.


Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych, glottodydaktycznych oraz translatorycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do językoznawców i filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Rada naukowa

Rada Naukowa – Advisory Board

prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Warszawski/emeritus przewodniczący/chairman

Alessandro Amenta, Università di Roma „Tor Vergata”

Laura Auteri, Università degli Studi di Palermo

Giulia Baselica, Università degli Studi di Torino

Zofia Berdychowska, Uniwersytet Jagielloński

Bartłomiej Błaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Bogacki, Uniwersytet Warszawski

Silvia Bonacchi, Uniwersytet Warszawski

Piotr Cap, Uniwersytet Łódzki

Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski

Henryk Chudak, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Czarnecki, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Norbert Fries, Humboldt-Universität zu Berlin/emeritus

Janusz Golec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sambor Grucza, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Jamrozik, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Kątny, Uniwersytet Gdański/emeritus

Lech Kolago, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Barbara Kowalik, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Krzeszowski, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Maria K. Lasatowicz, Uniwersytet Opolski/emeritus

Magdalena Latkowska, Uniwersytet Warszawski

Wiesław Malinowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Małgorzewicz, Uniwersytet Wrocławski

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Magdalena Olpińska-Szkiełko, Uniwersytet Warszawski

Hubert Orłowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/emeritus

Olja Perisic, Università degli Studi di Torino

Dennis Preston, Oklahoma State University/emeritus

Wacław Rapak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Odile Schneider-Mizony, Université de Strasbourg

Shaoxiang Hua, Chengdu University

Piotr Stalmaszczyk, Uniwersytet Łódzki

Aleksander Szwedek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/emeritus

Teresa Tomaszkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Tylusińska-Kowalska, Uniwersytet Warszawski

Judyta Zbierska-Mościcka, Uniwersytet Warszawski

Jianhua Zhu, Tongji University w Szanghaju,

Jerzy Zybert, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Indeksowanie w bazach

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×