Szczegóły

Tytuł artykułu

Pomnik ponad wiekami. Książka jako element kształtowania pamięci na przykładzie najstarszych zbiorów Biblioteki Gdańskiej

Tytuł czasopisma

Libri Gedanenses

Rocznik

2021

Wolumin

vol. 38

Afiliacje

Gryzio, Beata : Dział Zbiorów Specjalnych, PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk ; Gryzio, Beata : Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

Autorzy

Słowa kluczowe

biblioteki – historia ; Biblioteka Gdańska ; pamięć kulturowa ; Gdańsk ; 16–18 w.

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

7-27

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska

Bibliografia

Index librorum qui ex donatione munificentia et liberalitate philomusorum Bibliothcae Magnifici et Amplissimi Senatus Gedanensis inserti sunt, PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Cat. Bibl. 1.

Assmann A., Cultural memory and western civilization. Arts of memory, Cambridge 2011.
Brodnicki M., Athenae Gedanenses Ephraima Praetoriusa, Gdańsk, 2016.
Cieślak K., Kościół – cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV–XVIII), Gdańsk 1992.
Cubrzyńska-Leonarczyk, M., Proweniencja, [w:] Encyklopedia książki, t. 2, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017, s. 466a–467b.
Gmiterek H., Szymon Teofil Turnowski w obronie zgody sandomierskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Lublin” Polonia, Sectio F, t. 31/2 (1976), s. 13–40.
Günther O., Michael Krauses Gedenkbuch zur Geschichte des Danziger Franziskanerklosters (1574– 1586), „Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins“, Jg. 2 (1903) Nr 4, s. 55–59.
Hirsch T., Die Ober-Pfarrkirche von St. Marien in Danzig, Th. 1–2, Danzig 1843.
Jaśniewicz A., Portrety Giovanniego Bernardino Bonifacio (1517–1597), [w:] Włochy w Gdańsku, t. 1: Eseje, red. M. Kaleciński, Gdańsk 2019, s. 139–151.
Krollmann C., Geschichte der Stadtbibliothek zu Königsberg. Mit einem Anhang: Katalog der Bibliothek des M. Johannes Poliander, Königsberg 1929.
Kubicki R., W trosce o zbawienie – testamenty kupców Gdańska i Elbląga z drugiej połowy XV i początku XVI w., „Rocznik Zachodniopomorski”, R. 31[40] (2016) z. 1, s. 111–128.
Lepacka A.M., Giovanni Bernardino Bonifacio i jego przyjaciel Basilius Amerbach. Kwestia portretu renesansowego, [w:] Między Italią a Rzeczpospolitą. Giovanni Bernardino Bonifacio d’Oria (1517– 1597 – perpetuus viator, red. A. Baliński, B. Gryzio, M. Michalska, Gdańsk 2019, s. 107–132.
Müller M.G., Między niemieckim konfesjonalizmem a polską tolerancją. Konflikty wyznaniowe między luteranami a ewangelikami reformowanymi w Gdańsku w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, red. E. Kizik, S. Kościelak, Gdańsk 2017, s. 92–109.
Nowak Z., Kultura, nauka i sztuka w Gdańsku na przełomie dwóch epok [w:] Historia Gdańska, t. 2: 1454–1655, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, s. 352–402.
Nowak Z., Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem, Gdańsk 2008.
Oliński P., Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo), Toruń 2018.
Rollau J., Przywilej dotyczący klasztoru Szarych Mnichów na Przedmieściu Gdańska [1555], przeł. M. Gaworska, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 5: Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, Gdańsk 2012, s. 19–20.
Schelwig S., O początkach biblioteki gdańskiej. List i rozprawa, tłum. Z. L. Pszczółkowska, Gdańsk 1992.
Schwartz F., Die Anfange der Danziger Stadtbibliothek, „Zentralblatt fur Bibliothekswesen“, Jg. 52 (1935) Heft 4.
Szteinke A.J. OFM, Rękopisy doby staropolskiej prowincji małopolskiej reformatów w Bibliotece Głównej Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler, M. Kuran, współpr. D. Szymczak, Łódź 2013, s. 15–25.

Data

2022.01.18

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/libriged.2021.139663 ; ISSN 0075-9163
×