Details

Title

The Position of the Protolibrarian in the Cursus Honorum of Gdańsk Patricians

Journal title

Libri Gedanenses

Yearbook

2021

Volume

vol. 38

Affiliation

Michalska, Maria : Dział Zbiorów Specjalnych, PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk

Authors

Keywords

protolibrarian ; Gdańsk patricians ; Library of the Council of the City of Gdańsk ; libraries – management ; libraries – organisation ; Gdańsk ; 16th–18th c.

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

29-65

Publisher

Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska

Bibliography

Index librorum qui ex donatione, munificentia et liberalitate philomusorum Bibliothecae Magnifici et Amplissimi Senatus Gedanensis inserti sunt, PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Cat. Bibl. 1.
Hanow M. Ch., Proto-scholarcharum et proto-bibliotecariorum Gymnasii Academici Gedanensis meritorum memoria saecularis saeculi eiusdem secundi, paucis adumbrata et exhibita ipso Athenaei die natali Idibus Jun. MDCCLVIII, [w:] Acta jubilaei secundi Gymnasii Gedanensis anno Domini MDCCLVIII die XIII Junii solenniter celebrati publicis impensis prelo subiecta, [Gedani1759].


Hanow M. K., Wspomnienie zasług protoscholarchów i protobibliotekarzy Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego wielce znakomitych, szlachetnych i gorliwych, przygotowane i przedstawione dokładnie w dniu jubileuszu Gimnazjum, 13 czerwca Roku Odkupienia Pańskiego 1758, oprac. i tłum. R. Dzięgielewski, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 3: Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku, red. Z. Nowak, Gdańsk 2008, s. 473–532.

Bellwon J., Księgozbiór Ludwika Ajchlera zachowany w zbiorach Biblioteki Gdańskiej, „Libri Gedanenses”, t. 2/3 (1969), s. 5–33.
Bibliografia [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1…, s. 401–408.
Bieńkowska B., From Negation to Acceptance. The Reception of the Heliocentric Theory in Polish Schools in the 17th and 18th Centuries, [w:] Reception of Copernicus Heliocentric Theory, ed. J. Dobrzycki, s. 79–116.
Binkowska D., Ludzie Biblioteki. Christian Gottfried Ewerbeck (1761–1837), [w:] Między Gdańskiem a Santiago. 600-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku, red. B. Siek, A. Szarszewski, P. Paluchowski, Gdańsk 2015, s. 229–241.
Bogucka M., Przemiany społeczne i ustrojowe (1570–1655), [w:] Historia Gdańska, t. 2: 1454–1655, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, s. 543–578.
Budzyński J., Dawne humanistyczne Gimnazjum Akademickie w Gdańsku w XVI i XVII wieku, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 4: W progach muz i Minerwy, red. Z. Głombiowska, Gdańsk 2008, s. 7–69;
Christian Gabriel Schröder (von Schröder), [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 256.
Dzienis H., Gerhard Cimmermann i jego księgozbiór ofiarowany Bibliotece Rady Miasta Gdańska, „Libri Gedanenses”, t. 33 (2016), s. 5–27.
Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1: Szkice z dziejów, red. E. Kotarski, Gdańsk 2008.
Gdańskie Gimnazjum Akademickie. Księga pamiątkowa dla uczczenia czterechsetnej rocznicy założenia Gimnazjum Gdańskiego 1558–1958, Gdynia 1959.
Hirsch T., Geschichte des Academischen Gymnasiums in anzig in ihren Hauptzügen dargestellt, Danzig 1837.
Kaczor D., Christian Schröder, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 215–217.
Kaczor D., Gottfried Bentzmann, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 243–245.
Kaczor D., Johann Ernst Schmieden, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 222–225.
Kaczor D., Samuel Wolff, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 240–242.
Kizik E., Koszty utrzymania Gimnazjum Akademickiego, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie…, s. 43–65.
Kościelak S., Abraham Groddeck, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 245–246.
Kościelak S., Dzieje wyznaniowe Gdańska od XVI do początku XIX wieku, [w:] Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 1: Eseje, red. E. Kizik, S.Kościelak, Gdańsk 2017, s. 64–91.
Kościelak S., Johann Gottfried von Diesseldorf, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 240–242.
Kościelak S., Salomon Gabriel Schumann, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 242–243.
Kronika Biblioteki Gdańskiej 1596–2016, red. A. Baliński, A. Frąckowska, M. Otto, Gdańsk 2017.
Kubik K., Wybór źródeł do dziejów oświaty i nauki Pomorza Gdańskiego w XVII i XVIII wieku, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” R. 6 (1963) nr 11, s. 31–103.
Kubik K., Mokrzecki L., Trzy wieki nauki gdańskiej. Szkice z dziejów od XVI do XVIII wieku, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
Lis S., 1681 (2) Protobibliotekarz Johann Ernest Schmieden, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 58–59.
Madeja-Grzyb M., 1655 Protobibliotekarz Adrian Engelcke, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 40–41.
Mokrzecki L., Gdańskie Gimnazjum Akademickie – zarys dziejów, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1…, s. 13–41.
Mokrzecki L., Refleksje o Gimnazjum Gdańskim w dobie I Rzeczypospolitej, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 5: Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, Gdańsk 2012, s. 37–52.
Nowak Z., Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596–1817, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1…, s. 109–132.
Nowak Z., Gdańszczanie na studiach w Królewcu w XVI i XVII wieku, „Rocznik Gdański”, R. 57 (1997) z. 2, s. 121–134.
Nowak Z., Michała Krzysztofa Hanowa wspomnienie zasług protobibliotekarzy gdańskich XVII i XVIII w., [w:] Bibliologia dyscypliną integrującą. Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej, red. M. Mlekicka, Warszawa 1993, s. 145–151 („Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, tom specjalny).
Ogonowska E., Engelke (Engelcke) Adrian, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1: A–F, red. S. Gierszewski, Gdańsk 1992, s. 389.
Otto M., [nota katalogowa], [w:] Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 2: Katalog, red. P. Paluchowski, A. Larczyńska, M. Płóciennik, Gdańsk 2017, s. 231.
Otto M., 1632 Pierwsza aukcja dubletów, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 22–23.
Otto M., 1654 Protobibliotekarz Gabriel Schumann, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 38–39.
Otto M., 1661 Protobibliotekarz Joachim Schrader, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 44–45.
Otto M., 1662 Protobibliotekarz Benjamin Engelcke, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 46–47.
Otto M., 1665 Protobibliotekarz Christian Schröder, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 48–49.
Otto M., 1692 Protobibliotekarz Daniel Schlieff, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 70–71.
Otto M., 1706 Protobibliotekarz Gottfried Reyger, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 78–79.
Otto M., 1717 Protobibliotekarz Johann Gottfried von Diesseldorff, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 82–83.
Otto M., 1720 Protobibliotekarz Salomon Gabriel Schumann, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 84–85;
Otto M., 1722 Protobibliotekarz Gottfried Bantzmann, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 86–87.
Otto M., 1723 Protobibliotekarz Abraham Groddeck, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 88–89.
Otto M., 1730 Protobibliotekarz Albrecht Rosenberg, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 92–93.
Otto M., 1749 Protobibliotekarz Johann Siegmund Ferber, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 96–97.
Otto M., 1751 Protobibliotekarz Georg Simon von Bömeln, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 98–99.
Otto M., 1752 Protobibliotekarz Christian Gabriel Schröder, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 100–101.
Otto M., 1753 Protobibliotekarz Johann Hieronymus Broen, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 102–103.
Otto M., 1774 (1) Protobibliotekarz Samuel Wolff, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 86–87.
Otto M., 1780 Protobibliotekarz Michael Groddeck, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 112–113.
Otto-Michalska M., Wytworny język inwentarza. O zapisach donacyjnych w „Index librorum qui ex donatione, munificentia et liberalitate philomusorum Bibliothecae Magnifici et Amplissimi Senatus Gedanensis inserti sunt”, „Studia Classica et Neolatina”, t. 16 (2018), s. 173–182.
Pawlak M., Gimnazja akademickie Elbląga, Gdańska i Torunia. Podobieństwa i różnice, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 5: Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, Gdańsk 2012, s. 179–196.
Pelczar M., Kościół św. Jakuba – Biblioteką Miejską, [w:] Szpital i kościół św. Jakuba. 600 lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku, red. A. Sroka OFM Cap., Toruń 2009, s. 241–259.
Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku, red. B. Możejko, Gdańsk 2015.
Podlaszewska K., Schmieden Jan Ernest, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4: R–Ż, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 163–164.
Pszczółkowska Z.L., Custodes librorum Gedanensium, [w:] „W kręgu książki”, nr 12, Gdańsk 1989, s. 49–67.
Ratajczak Z., Kilka uwag o donatorach Biblioteki Rady Miejskiej Gdańska, „Libri Gedanenses”, t. 4/5 (1973), s. 31–43.
Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1–4, red. S. Gierszewski, Z. Nowak, Gdańsk 1992– 1997, Suplement 1–3, red. Z. Nowak, J. Borzyszkowski, Gdańsk 1998–2012.
Trzoska J., Groddeck Abraham, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2: G–K, red. Z. Nowak, Gdańsk 1994, s. 112–113.
Trzoska J., Groddeck Michał, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2: G–K, red. Z. Nowak, Gdańsk 1994, s. 116–117.
Weichbrodt D., Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig: in Stamm- und Namentafeln vom 14.–18. Jahrhundert, Bd. 1–5, Klausdorf/Schwentine [1986–1993].
Welti M., Die Bibliothek des Giovanni Bernardino Bonifacio, Marchese d’Oria 1517–1597. Der Grundstock der Bibliothek Danzig der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Bern 1985.
Zdrenka J., Rats- und Gerichtspatriziat der Altstadt (1377–1792) und der Jungstadt (1387–1454/1455) Danzig, Hamburg 1991.
Zdrenka J., Rats- und Gerichtspatriziat der Rechten Stadt Danzig, Bd. 1: 1342–1525, Hamburg 1991. Zdrenka J., Rats- und Gerichtspatriziat der Rechten Stadt Danzig, Bd. 2: 1526–1792, Hamburg 1989.

Date

2022.01.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/libriged.2021.139664
×