Details

Title

Gdańsk Address Books in the Years 1793–1807

Journal title

Libri Gedanenses

Yearbook

2021

Volume

vol. 38

Affiliation

Paluchowski, Piotr : Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk

Authors

Keywords

administration ; Ferdinand Troschel ; Gdańsk ; 18th/19th c. ; address books ; officials

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

143-165

Publisher

Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska

Bibliography

Źródła

Adreßbuch der Königl. West‑Preußischen See- und Handelstadt Danzig und der combinirten Städte Stolzenberg fürs Jahr 1797, Danzig 1797, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, sygn.. Uph o. 4837 i Od 693 8° [druk zaginiony], Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. Sz 6774 [strata wojenna].
Adreßbuch der Königl. West‑Preußischen See und Handelstadt Danzig und der combinirten Städte Stolzenberg, Danzig 1796, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, sygn. Uph o. 4836 i Od 693 8° [druk zaginiony], Dänische Königliche Bibliothek, sygn. 161, 280c-1796.
Adreßbuch der Königl. West‑Preußischen See und Handelstadt Danzig und der combinirten Städte Stolzenberg fürs Jahr 1800, Danzig 1800, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, sygn. Uph o. 4838 i Od 693, 8° [druk zaginiony], Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. Sz 6774 [strata wojenna].

Dantziger Kühr: wie die Bürgermeistere, Burggraffen, Rahtsherren, Richtere undt Schöppen der Königlichen Stadt Dantzig... gekohren, auch wie und wannein Jeder gestorben sey... Von Anno 1342 biss Anno 1684, Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 300, R/G,20.
Fasti Vrbis Gedanensis Praeconsulorum et Consulorum nec non Scabinorum ab A. Christiano 1342, Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 300, R/G,21.

„Danziger Intelligenz-Blatt“, No. 104, 1813.
„Danziger Nachrichten und Anzeigen“, St. 1, 6, 7, 8, 1796; St. 75, 76, 77, 1797; St. 28, 29, 1800.
„Königlich Preußische Danziger Nachrichten und Anzeigen zum Nutzen und Besten des Publikums“, St. 39, 51, 1795.

Literatura

Baszanowski J., Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601–1846, Gdańsk 1995.
Biernat C., Zabór Gdańska przez Prusy i prawno-ustrojowe tego konsekwencje, [w:] Historia Gdańska, t. 3, cz. 2: 1793–1815, red. E. Cieślak, Gdańsk 1993, s. 26–37.
Catalogus Civium Gedanensium. Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814, t. 3: Księga obywatelska (główna) z lat 1732–1792, edycja A. Groth, D. Kaczor, E. Łączyńska-Bartoszek, wstęp i opracowanie D. Kaczor, Gdańsk 2019.
Catalogus Civium Gedanensium. Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814, t. 8: Księga obywatelska (indeksowa) z lat 1768–1794 oraz 1807–1814, edycja A. Groth, D. Kaczor, E. Łączyńska- Bartoszek, wstęp i opracowanie D. Kaczor, Gdańsk 2019.
Cyrson E., Ustrój Gdańska w latach 1793–1807, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 19, 1967, z. 1, s. 109–134.
Das Danziger Adreßbuchwesen, von R. Wenzel, Hamburg 2004.
Duisburg F.K.G. von, Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der freien Stadt Dantzig, Dantzig 1809.
Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1700–1910, bearb. unter der Leitung von P. Geils, W. Gorzny, Teil 2: Ad-Ala, München 1979.
Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012.
Historia Gdańska, t. 5: Bibliografia Gdańska, red. E. Cieślak, oprac. J. Kucharski, P. Szafran, Sopot 1997.
Keyser E., 125 Jahre Danziger Adreßbuch, [w:] Das Danziger Adreßbuchwesen,.., s. XLIX–LI.
Keyser E., 125 Jahre Danziger Adreßbuch, „Freie Stadt- Heimatblätter der Danziger Zeitung” [dodatek do „Danziger Zeitung” z datą 4 Juni 1921], [brak numeru], s. 81–82.
Kizik E., Gdańskie karczmy i zajazdy na przełomie XVIII i XIX wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 2, red. tenże, Gdańsk 2011, s. 212–217.
Kościelak S., Przejawy sekularyzacji i religijność w Gdańsku na przełomie XVIII i XIX w. w świetle relacji pamiętnikarskich i prasowych, „Studia Historica Gedanensia”, t. 7, 2016, s. 75–103.
Maciejewski T., Ustawodawstwo przeciwpożarowe w dawnym Gdańsku (1454–1793), „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, t. 20, 2017, s. 38;
Maciejewski T., Ustrój konstytucyjny i sądowy napoleońskiego (1807–1814) i wersalskiego (1920–1939) Wolnego Miasta Gdańska w rozwoju prawno-historyczno-porównawczym, Gdańsk 2017.
Millack W., Französische Propaganda in Danzig 1807–13, „Zeitschrift des Westpreuβischen Geschichtsvereins”, H. 65, 1925, s. 91–109.
Paluchowski P., Das itzt-lebende Dantzig… – drukowane spisy gdańskich urzędników z lat 1741–1810, „Libri Gedanenses” 37 (2020), s. 67–81.
Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska, red. B. Możejko, Gdańsk 2015.
R. v., Das Danziger Adreßbuch von 1797, [w:] Das Danziger Adreßbuchwesen…, s. LIII–LVII
R. v., Das Danziger Adreßbuch von 1797, „1. Beilage zu Nr 22419 der Danziger Zeitung” [dodatek do „Danziger Zeitung” z datą 14 Februar 1897 (Morgen-Ausgabe)], [s. 1–2]
Wendland [J.], 1807–1813. Aus dem „Gedenkbuch der Diakonen a. 1801” und aus dem „Memorial oder Aktenbuch der Kirchenvorsteher der Kirchen St. Johannis a. 1796”, „Mitteilungen des Westpreuβischen Geschichtsvereins”, J. 25, 1926, Nr. 3, s. 53–59.
Zdrenka J., Kürtag, [w:] Encyklopedia Gdańska…, s. 553.
Zdrenka J., Spisy Kiery, [w:] Encyklopedia Gdańska…, s. 942.
Zdrenka J., Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814. Spisy, Gdańsk 2008.
Zdrenka J., Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814. Biogramy, Gdańsk 2008.

Gliński M., Adolph Heinrich Ferdinand Troschel, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=TROSCHEL_ ADOLPH_HEINRICH_FERDINAND
Gliński M., Adolf Eugen Troschel, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=TROSCHEL_ADOLF_ EUGEN (dostęp: 6.10.2020).
Paluchowski P., Zjednoczone (Kombinowane) Miasto Chełm, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=ZJEDNOCZONE_MIASTO_CHEŁM
Szarszewski A, Fundacja Barbary Renner, https://www.gedanopedia.pl/index.php?title=FUNDACJA_ BARBARY_RENNER

Date

2022.01.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/libriged.2021.139667
×