Szczegóły

Tytuł artykułu

Cost-Saving Minting Technology: Recurrent Overstriking of Bracteates

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2022

Wolumin

Rok LXVI

Afiliacje

Svensson, Roger : The Research Institute of Industrial Economics (IFN), P.O. Box 55665, SE–10215 Stockholm, Sweden

Autorzy

Słowa kluczowe

bracteates ; minting technology ; overstriking ; bending ; soft material ; leaf-thin flan ; goldsmith ; half-bracteates

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

215-229

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/wn.2022.141941 ; ISSN 0043-5155

O czasopiśmie

Podstawową rolą „Wiadomości Numizmatycznych” jest wyznaczanie naukowego poziomu badań numizmatycznych w Polsce i wprowadzanie ich wyników do szeroko pojętej refleksji humanistycznej w wymiarze międzynarodowym. I chociaż w „Wiadomościach Numizmatycznych” od samego początku pojawiały się artykuły w językach kongresowych, co zapewniło czasopismu dobrą rozpoznawalność poza granicami Polski, to aby wzmocnić oddziaływania międzynarodowe, począwszy od tomu za 2020 rok, teksty w dziale „Artykuły” są publikowane w całości w języku angielskim (lub innym kongresowym), z obszernym polskim streszczeniem. Teksty w dziale „Materiały”, mające charakter źródłoznawczy, pozostaną w języku polskim, z obszernym streszczeniem angielskim. Co sześć lat, na Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny, wydawany jest zeszyt w językach kongresowych pt. „Polish Numismatic News".

Autorami artykułów są przede wszystkim badacze z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz muzealnych. „Wiadomości Numizmatyczne” są czasopismem recenzowanym. Nazwiska recenzentów publikowane są zbiorczo w każdym numerze. Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu leży każdorazowo w gestii Redakcji „Wiadomości Numizmatycznych”.

Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne. Redakcja czasopisma hołduje zasadom rzetelności i przejrzystości naukowej, wobec czego nie akceptujemy jakichkolwiek form plagiatu i widmowego pisarstwa ( ghostwriting, honorary authorship). W celu przeciwdziałania im, stosowne zapisy zostały wprowadzone do umów autorskich.

Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji na łamach czasopisma są skanowane w celu wykrycia ewentualnego plagiatu przy użyciu programu iThenticate.

Rada naukowa

Rada Naukowa

• dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, ORCID 0000-0002-4272-4117

• prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ORCID 0000-0002-6698-1396

• dr Peter Ilisch, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

• prof. Kenneth Jonsson, Instytut Archeologii i Kultury Antycznej, Uniwersytet Sztokholmski (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholm University), ORCID 0000-0002-7112-3206

• prof. Mykolas Michelbertas, Uniwersytet w Wilnie (emeritus)

• prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ORCID 0000-0001-9148-2751

• prof. Petr Vorel, Wydział Sztuki i Filozofii, Uniwersytet w Pardubicach (Faculty of Arts and Philosophy and the University of Pardubice), ORCID 0000-0002-6452-479X

• prof. Roman Zaoral, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Karola w Pradze (Faculty of Humanities, Charles University, Prague), ORCID 0000-0001-7432-0929

 

×