Szczegóły

Tytuł artykułu

Między dystansem a wspólnotowością. Specyfika religijności wśród mieszkańców wsi Pomorza Zachodniego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Analiza socjologiczna

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2023

Numer

No 4

Afiliacje

Szauer, Remigiusz : Uniwersytet Szczeciński

Autorzy

Słowa kluczowe

socjologia religii ; religijność wiejska ; wieś ; wspólnotowość

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

199-226

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliografia

1. Adamus-Darczewska, Krystyna. 1968. Z zagadnień aktywności społeczno-gospodarczej parafii w Polsce. Roczniki Socjologii Wsi, 8: 53–68.
2. Altermatt, Urs. 1995. Katolicyzm a nowoczesny świat. Przekład Czesław Porębski. Kraków: Wydawnictwo Znak.
3. Baniak, Józef. 1990. Religijność miejska w warunkach uprzemysłowienia i ruralizacji na przykładzie Kalisza. Studium socjologiczne. Poznań–Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
4. Bański, Jerzy. 2014. Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych. Przegląd Geograficzny, 86, 4: 441–470.
5. Blackshaw, Tony. 2010. Key Concepts in Community Studies. London: Sage.
6. Bystroń, Jan. 1936. Kultura ludowa. Warszawa: Nasza Księgarnia.
7. CBOS. 2014. Religijność polskiej wsi. Komunikat z badań BS/3/2014.
8. CBOS. 2020. Religijność Polaków w ostatnich 20 latach. Komunikat z badań 63/2020.
9. CBOS. 2022. Polski pejzaż religijny – z bliższego planu. Komunikat z badań 91/2022.
10. Ciupak, Edward. 1965. Kult religijny i jego społeczne podłoże; studia nad katolicyzmem polskim. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
11. Ciupak, Edward. 1961. Parafianie? (Wiejska parafia katolicka). Warszawa: Książka i Wiedza.
12. Ciupak, Edward. 1960. Kultura religijna wsi. Warszawa: Iskry.
13. Czarnowski, Stefan. 1946. Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego. W: S. Czarnowski, red. Kultura. Bydgoszcz: Spółdzielnia Wydawnicza Książka, 121–152.
14. Delanty, Gerard. 2003. Community. London–New York: Routledge.
15. Dingemans, Louis, Jean Rémy. 1966. Kryteria żywotności katolicyzmu. W: B. Cywiński, red. Ludzie, wiara – Kościół - Analizy socjologiczne. Warszawa: Biblioteka Więzi.
16. Dulczewski, Zygmunt. 2001. Mój dom nad Odrą. Problem autochtonizacji. Poznań ARP Promocja 21.
17. Firlit, Elżbieta. 2004. Parafia w społecznej świadomości. W: W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba. Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 143–176.
18. Firlit, Elżbieta. 1998. Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji systemowej (studium socjologiczne). Warszawa: Elipsa.
19. Gajos, Leszek. 2007. Religijność mieszkańców podkarpackiej i zachodnioukraińskiej wsi w kontekście jednoczącej się Europy. Nadzieje i obawy związane z otwieraniem się wsi na nowe wartości. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, red. Religia i religijność w warunkach globalizacji. Kraków: Nomos, 324–346.
20. Gałęski, Bogusław. 1966. Socjologia wsi. Podstawowe pytania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
21. Glock, Charles Y., Rodney Stark. 1965. Religion and society in tension. San Francisco: Rand McNally.
22. Gorlach, Krzysztof. 2006. Nowa polska socjologia wsi: kontynuacja czy zmiana? Roczniki Socjologii Wsi. Studia i materiały, 27: 42–61.
23. Gorlach, Krzysztof. 2004. Socjologia obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
24. GUS (Główny Urząd Statystyczny). 1987. Rocznik statystyczny. Warszawa: GUS.
25. Hodge, David, Paul Cardenas, Harry Montoya. 2001. Spirituality and religious participation as protective factors among rural youths. Social Work Research 25, 3: 153–161.
26. Jamniak, Bartosz. 2020. Religijność i moralność katolików wiejskich. Studium socjologiczne na przykładzie parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Świerznie. Rozprawa doktorska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, 2020. https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/26227. Dostęp 4.03.2023.
27. Kaczmarek, Kamil M. 2009. Religijność a zróżnicowanie społeczne, a więc czy klasy mają znaczenie. W: K. Podemski, red. Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 373-390.
28. Klekotko, Marta. 2018. Między lokalnością a wspólnotowością, czyli o wspólnototwórczych właściwościach scen miejskich. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 64: 5–19.
29. Knapik, Wioletta. 2010. Rola parafii w życiu wiejskich społeczności lokalnych. W: J. Baniak, red. Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 305–318.
30. Kongregacja do Spraw Duchowieństwa. 2020. Instrukcja. Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wrocław: Wydawnictwo TUM.
31. Królikowska, Anna M. 2014. Elementy „ludowe” w religijności współczesnej? Opuscula Sociologica, 4, 10: 5–16.
32. Majka, Józef. 1971. Socjologia parafii. Zarys problematyki. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.
33. Mariański, Janusz.1991. Religijność w procesie przemian. Szkice socjologiczne. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
34. Nelsen, Hart M., Raymond H. Potvin. 1977. The Rural Church and Rural Religion: Analysis of Data from Children and Youth The Annals of the American Academy of Political and Social Science. The New Rural America, 429: 103–114.
35. Nowakowski, Stefan. 1960. Przeobrażenia społeczne wsi opolskiej. Poznań: Instytut Zachodni.
36. Ossowski, Stanisław. 1967. Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim. W: S. Ossowski, Dzieła. T. 3. Warszawa: PWN, 251–300.
37. Ott, Michael R. 2007. The Future of Religion: Toward a Reconciled Society. Boston: Brill-Haymarket Press.
38. Piwowarski, Władysław. 1983. Kościół ludowy a duszpasterstwo. W: W. Piwowarski, red. Religijność ludowa. Ciągłość i zmiana. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 333–367.
39. Piwowarski, Władysław. 1963. Księża w opinii parafian wiejskich. Homo Dei, 2: 107–113.
40. Podedworna, Hanna. 2017. Zmiana paradygmatu rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 63: 129– 140.
41. Potocki, Andrzej. 1987. Parafie bieszczadzkie. Przemyśl: Biblioteczka Przemyska.
42. Sadłoń, Wojciech. 2019. Zwierciadło polskiej wsi. Ciągłość i zmiana wiejskich parafii katolickich. W: M. Halamska, M. Stany, J. Wilkin, red. Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi, T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 351–388.
43. Stark, Rodney, Charles Y. Glock. 1998. Wymiary zaangażowania religijnego. W: W. Piwowarski, red. Socjologia religii. Antologia tekstów. Kraków: Wydawnictwo Nomos, 182–187.
44. Starosta, Paweł. 1989. Koncepcje zmiany wiejskiej społeczności lokalnej w tradycji socjologii polskiej. W: B. Jałowiecki, K. Z. Sowa, P. Dudkiewicz. Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 144–177.
45. Starosta, Paweł. 1994. Kształtowanie się wiejskich i małomiasteczkowych zbiorowości lokalnych w Polsce. Przegląd Socjologiczny, 44: 53–60.
46. Szauer, Remigiusz. 2022. Z dystansem i w potrzebie. Religijność i moralność mieszkańców diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium socjologiczne. Warszawa: ISKK.
47. Terelak, Albert, Sebastian Kołodziejczak. 2016. Wspólnota działania jako przejaw oraz czynnik rozwoju społecznego: autochtonizacja, integracja społeczna, rozwój podmiotowości wiejskich społeczności lokalnych Pomorza Zachodniego. W: G. Skąpska, Ż. Stasieniuk, red. Co po kryzysie? Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 303–337.
48. Thomas, William I., Florian Znaniecki. 1976. Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 1–5. Przekład Irena Wyrzykowska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
49. Tӧnnies, Ferdinand. 2008. Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury. Przekład Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
50. Wierzbicki, Zbigniew. 1976. Tradycyjna religijność wiejska. Studium porównawcze. Rocznik Nauk Społecznych, 7: 115–176.
51. Winter, Michael. 2008. The sociology of religion and rural sociology. Sociologia Ruralis 31, 2‐3: 199–208.

Data

2023.12.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/sts.2023.148180 ; ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×