Szczegóły

Tytuł artykułu

Ograniczenia przyrodnicze górnictwa surowców skalnych między Cieszynem a Skoczowem w ostatnim stuleciu

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 28

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Skoczów ; Cieszyn ; piaskowce gadulskie ; wapienie cieszyńskie ; ochrona środowiska ; GIS

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

43-66

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10269-012-0012-4 ; ISSN 0860-0953

Źródło

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2012; vol. 28; No 2; 43-66

Referencje

Bilans… 1971-2009 - Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce. 1971-2009, PIG, Warszawa. ; Bromowicz J., Gucik S., Magiera J., Moroz-Kopczyńska M., Nowak T.W., Peszat C., 1976 - Piaskowce karpackie, ich znaczenie surowcowe i perspektywy wykorzystania. Kwartalnik AGH Geologia 2, 2, 3-95. ; Bromowicz J. (1977), Atlas surowcowo-geologiczny Bielskiego Okręgu Eksploatacji Surowców Skalnych. Arch. Katedry Geologii Złożowej i Górniczej. ; Bromowicz J. (1998), Objaśnienia do Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski w skali 1:50 000. Arkusz Bielsko-Biała (1012). ; Bromowicz J. (2005), Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej. ; Bromowicz J. (2011), Kamienie dekoracyjne i architektoniczne eksploatowanych złóż Polski południowo-wschodniej, Prace Nauk. Inst. Górn. Polit. Wroc., Studia i Materiały, 39, 132, 35. ; Burtanówna J. (1937), Mapa geologiczna Karpat Śląskich (wraz z obja-śnieniem). ; Czeżowski A. (1946), Kamieniołomy. Obróbka i przeróbka kamienia. ; Dębski W. (1963), Monografia złóż materiałów kamiennych i ich przydatność do celów drogowych. Okręg południowy Polski. ; Galos K. (1998a), Objaśnienia do Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski w skali 1:50 000. Arkusz Skoczów (1011). ; Galos K. (1998b), Objaśnienia do Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski w skali 1:50 000. Arkusz Cieszyn (1010). ; Golonka J. (2007), Stratygrafia polskich Karpat fliszowych pomiędzy Bielskiem-Białą a Nowym Targiem, Kwartalnik AGH Geologia, 33, 4/1, 5. ; Golonka J. (2008), Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej części Karpat Zewnętrznych, Kwartalnik AGH Geologia, 34, 3/1, 9. ; Grabowski J. (2008), Skały cieszynitowe, Kwartalnik AGH Geologia, 34, 3/1, 123. ; Kamieński M. (1949), Skały budowlane w Polsce. Biul, 57. ; Kamieński M. (1968), O wykształceniu i własnościach technicznych piaskowców godulskich. Zeszyty Nauk, 12. ; Kleczkowski A. (1991), Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce - własności hydrogeologiczne, jakość wód, badania modelowe i poligonowe. Centralny Program Badań Podstawowych. 04.10, Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego, 55. ; Kobylec K. (2008), Tendencje w gospodarowaniu piaskowcami budowlanymi w Polsce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 4/4, 175. ; Książkiewicz M. (1933), Przyczynek do znajomości kredy płaszczowiny godulskiej w Beskidach Zachodnich, Rocznik PTG, 9, 88. ; Książkiewicz M. (1953), Karpaty Fliszowemiedzy Olzą a Dunajcem, Regionalna geologia Polski. Karpaty, I, 2, 305. ; Książkiewicz M. (1972), Budowa geologiczna Polski, Tektonika, 4, 3, 7. ; Książkiewicz M. (1977), Geology of Poland, IV, 476. ; Lindner L. (1992), Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia. ; Nowak J. (1927), Przew. Kongr. II Zjazdu Stow. Geogr. w Polsce. ; Paulo A. (1996), ProgramOchrony ŚrodowiskaWojewództwa Bielskiego do roku 2015. ; Peszat C. (1967), Rozwój litologiczny i warunki sedymentacji wapieni cieszyńskich, Prace Geol. PAN, 44. ; Peszat C. (1971), Przewodnik XLIII Zjadu PTG. ; Pietrzyk-Sokulska E. (2001), Waloryzacja obszarów występowania i eksploatacji złóż zwięzłych surowców skalnych na przykładzie Beskidów Zachodnich. Studia, Rozprawy, Monografie 98. ; Ryłko W. (1998), Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200 000. Arkusz Cieszyn. ; Słomka T. (1986), Analiza sedymentacji warstw cieszyńskich metodami statystyki matematycznej, Ann. Geol. Pol, 56, 227. ; Słomka T. (1995), Głębokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat, Prace Geol. PAN, 139, 1. ; Ślączka A. (1998), A Guidebook to Excursions in the Polish Flysch Carpathians, 6. ; Waloryzacja przyrodnicza obszaru NATURA 2000, Dolina Górnej Wisły. OTOP. Bytom, 2006. ; Waśkowska-Oliwa A. (2008), Stanowiska najstarszych skał osadowych w polskich Karpatach fliszowych jako obiekty geoturystyczne, Kwartalnik AGH Geologia, 34, 3/1, 83. ; Zaręczny S. (1894), Atlas geologiczny Galicji. Tekst do zeszytu trzeciego. ; <a target="_blank" href='http://www.cieszyn.pl'>http://www.cieszyn.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.clarklabs.org'>http://www.clarklabs.org</a> ; <a target="_blank" href='http://www.ekoportal.gov.pl'>http://www.ekoportal.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.gdos.gov.pl'>http://www.gdos.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.geosilesia.us.edu.pl'>http://www.geosilesia.us.edu.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.maps.google.pl'>http://www.maps.google.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.imgw.pl'>http://www.imgw.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.katowice.lasy.gov.pl'>http://www.katowice.lasy.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.katowice.uw.gov.pl'>http://www.katowice.uw.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.ksswisla.pl'>http://www.ksswisla.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.lasy.gov.pl'>http://www.lasy.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.mos.gov.pl'>http://www.mos.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.pgi.gov.pl'>http://www.pgi.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.silesia-region.pl'>http://www.silesia-region.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.zpk.com.pl'>http://www.zpk.com.pl</a>
×