Nauki Humanistyczne i Społeczne

Studia Socjologiczne

Redakcja

Wydawcy
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Komitet Socjologii PAN
Wydział Filozofii i Socjologii UW

Rada redakcyjna
Paul Blokker
Michael Burowoy
Krzysztof Jasiewicz
Krzysztof Koseła
Ireneusz Krzemiński
Jan Kubik
Jolanta Kulpińska
Joanna Kurczewska
Janusz Mucha
David Ost
Grażyna Skąpska
Kazimierz M. Słomczyński
Antoni Sułek
Marek S. Szczepański
Piotr Sztompka


Redaktor naczelny: Jacek Wasilewski (ISP PAN) e-mail: jwasilew@swps.edu.pl
Sekretarz redakcji: Barbara Gruszka (IFiS PAN) e-mail: bgruszka@ifispan.waw.pl

Redaktorzy tematyczni:
Wojciech Adamek (UJ) – klasyczna myśl socjologiczna oraz dział recenzji, listów i polemik
Marta Bucholc (UW, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) – socjologia humanistyczna
Henryk Domański (IFiS PAN) – redaktor statystyczny, socjologia struktur społecznych i mobilności
Anna Horolets (UW) – antropologia społeczna
Piotr Jabkowski (UAM) - redaktor statystyczny; metodologia badań ilościowych, badania jakości życia
Katarzyna Kajdanek (UWr) - socjologia miasta, socjologia przestrzeni, społeczności lokalne
Łukasz Krzyżowski (AGH, University of Western Australia) – demografia społeczna, migracje, metodologia badań jakościowych
Magdalena Nowicka (Humboldt Universitat zu Berlin) – socjologia etniczności, tożsamość zbiorowa, teoria socjologiczna
Marta Olcoń-Kubicka (IFiS PAN) – socjologia ekonomiczna
Krzysztof Pietrowicz (UMK) - współczesne teorie socjologiczne, socjologia nauki, technologii i Internetu
Mikołaj Stanek (Universidad de Salamanca) – socjologia religii, analizy demograficzne
Tomasz Szlendak (UMK) – socjologia kultury, rodziny i obyczajów

Zespół recenzentów
Łukasz Aftelowicz (UMK)
Agata Bachórz (UG)
Ewa Banaszak (UWr)
Joanna Bielecka-Prus (UMC-S)
Irena Borowik (UJ)
Zuzanna Brzozowska (Vienna Institute of Demography)
Stanisław Burdziej (UMK)
Michał Cebula (UWr)
Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS)
Marek Czyżewski (UŁ)
Piotr Długosz (UR)
Rafał Drozdowski (UAM)
Grzegorz Ekiert (Harvard University)
Kaja Gadowska (UJ)
Jacek Gądecki (AGH)
Małgorzata Głowacka-Grajper (UW)
Jolanta Grotowska-Leder (UŁ)
Aleksandra Grzymała-Kazłowska (UW)
Honorata Jakubowska (UAM)
Krzysztof Jasiecki (UW)
Krzysztof Jasiewicz (Washington & Lee University)
Marta Juza (UP w Krakowie)
Michał Kaczmarczyk (UG)
Sławomir Kapralski (UP w Krakowie)
Hubert Kaszyński (UJ)
Aleksandra Kołtun (UMCS)
Kazimierz Krzysztofek (Uniwersytet SWPS)
Jan Kubik (University College London)
Katarzyna Leszczyńska (AGH)
Aleksandra Lis (UAM)
Grzegorz Lissowski (UW)
Daria Łucka (UJ)
Irena Machaj (Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski)
Ewa Michna (UJ)
Adam Mrozowicki (UWr)
Lech M. Nijakowski (UW)
Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ)
Antonina Ostrowska (IFiS PAN)
Dominika Polkowska (UMCS)
Dorota Praszałowicz (UJ)
Adam Przeworski (New York University)
Robert Pyka (UŚ)
Dorota Rancew-Sikora (UG)
Tomasz Sahaj (AWF Poznań)
Piotr Sałustowicz (Uniwersytet SWPS)
Joanna Sikorska (IFiS PAN)
Krystyna Slany (UJ)
Kazimierz M. Słomczyński (IFiS PAN, Ohio State University)
Marta Smagacz-Poziemska (UJ)
Paweł Starosta (UŁ)
Antoni Sułek (UW)
Marek S. Szczepański (UŚ)
Iwona Taranowicz (UWr)
Kazimiera Wódz (UŚ)
Iwona Zielińska(APS)
Maria Zielińska (UZ)
Aldona Żurek (UAM)

Kontakt

00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23
e-mail: redakcja@studiasocjologiczne.pl

Instrukcje dla autorów

Informacje dla autorów


„Studia Socjologiczne” przyjmują do publikacji wyłącznie teksty oryginalne. Złożone teksty nie mogą być opublikowane wcześniej w innych miejscach, ani też w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem publikacji gdzie indziej, niezależnie od charakteru wydawnictwa oraz języka publikacji.
 
Od 2012 roku „Studia” będą publikowały także teksty w języku angielskim, jeśli zostaną nadesłane w płynnej angielszczyźnie, stosowanej w akademickich publikacjach z zakresu nauk społecznych (redakcja nie będzie ich korygowała językowo) i przejdą procedurę kwalifikacyjną, przy czym co najmniej jednym recenzentem będzie native-speaker.
 
Teksty powinny być nadsyłane pocztą elektroniczną (jako załączniki) na adres redakcja@studiasocjologiczne.pl . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wszystkie teksty (także recenzje książek) powinny być zatytułowane. Do artykułów i esejów recenzyjnych należy dołączyć abstrakt w języku polskim (do 150 słów) i kilka słów kluczowych. Abstrakt i słowa kluczowe oraz tytuł w języku angielskim można dosłać po zakwalifikowaniu tekstu do druku.
 
Wymagania techniczne
 
Wymagania techniczne są następujące: format A4; edytor Word; czcionka Times New Roman 12; odstępy między wierszami 1,5; marginesy 25 mm ze wszystkich stron; wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie); paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła; tytuł całości pogrubionymi literami i wyśrodkowany; pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem i poprzedzającym je, dodatkowym odstępem. Akapity należy rozpoczynać od wcięcia. Tabele, wykresy itp. wyłącznie czarno-białe należy dołączyć na końcu tekstu.
 
Tekstów nie należy podpisywać. Dane autora (imię i nazwisko, afiliacja, telefon, adres pocztowy i elektroniczny) powinny być załączone – w celu zapewnienia anonimowości – w osobnym pliku.  
 
Opiniowanie i kwalifikowanie tekstów do druku
 
1. Wraz z tekstem autor składa oświadczenie, że praca jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora(ów), że udział innych osób, które przyczyniły się do powstania tekstu został odnotowany (np. w formie przypisu lub podziękowania za udostępnienie danych, opracowanie metody pomiaru, konsultację metodologiczną itp.) oraz że wśród autorów nie jest wymieniona osoba, której wkład w powstanie tekstu jest nieznaczący (tzw. honorary authorship).
 
Wzór oświadczenia
 
2. Jeśli do powstania tekstu przyczyniło się udzielone autorowi(om) wsparcie (np. stypendium autorskie, grant badawczy itp.), to autor zobowiązany jest podać w tekście źródła finansowania publikacji.
 
3. Każdy nadesłany tekst jest opiniowany przez dwóch recenzentów w systemie double-blind review, czyli recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, a autor nie wie, kim są recenzenci. Dla tekstów anglojęzycznych co najmniej jednym recenzentem będzie native-speaker.

4. Recenzenci przedstawiają swoja opinię w formie pisemnej. Recenzja zawiera finalną konkluzję o przyjęciu tekstu do druku, o jego odrzuceniu lub o konieczności dokonania poprawek wskazanych w recenzji.
 
5. Główne kryteria brane pod uwagę przez recenzentów to:
 oryginalność i teoretyczna doniosłość problematyki (także koncepcji i metody badawczej)
 metodologiczna poprawność
 klarowny i logiczny styl wywodu
 jak dalece tekst wzbogaca (modyfikuje) dotychczasowe ustalenia teoretyczne, metody badawcze i wyniki badań
 poprawność formalna tekstu (zgodność z wymaganiami technicznymi określonymi przez redakcję).

,

Dodatkowo, w zależności od charakteru nadesłanego tekstu, brane są pod uwagę:
 inspiracja do dyskusji naukowej
potencjał dydaktyczny tekstu
 bazowanie na oryginalnych danych empirycznych.  

6. Redakcja „Studiów Socjologicznych” przywiązuje dużą wagę do standardów rzetelności naukowej i respektowania zasad dobrych praktyk w nauce. Wszystkie przejawy naruszania etyki działalności naukowej będą dokumentowane i upubliczniane.
 
 
 
Abstrakt
 
Abstrakt powinien ułatwić czytelnikowi dotarcie do tekstu i zachęcać do sięgnięcia po cały artykuł. Prezentuje on pytanie badawcze, cel i zakres pracy (np. „wykorzystanie przemocy bezpośredniej w stosunkach pracy jako narzędzie kształtowania lojalności pracownika wobec pracodawcy”), następnie wskazuje wykorzystane dane, metodę i zakres badania (np. „na podstawie analizy treści 50 wywiadów biograficznych”, „w badaniach sondażowych na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków”), wreszcie zaś przedstawia najważniejsze tezy i wyniki.
 
Abstrakt nie powinien powtarzać ani parafrazować tytułu tekstu (np. tytuł: „Przemiany obyczajowości seksualnej na wsi polskiej w XX wieku”, pierwsze zdanie abstraktu: „Omawiam przemiany norm obyczajowych związanych z zachowaniami seksualnymi w środowiskach wiejskich w Polsce po roku 1900”). Nie powinien zawierać definicji, cytatów ani elementów argumentacji. Ma być zwięzły, pozbawiony efektów stylistycznych i powtórzeń. Zachęcamy do pisania zdaniami prostymi lub współrzędnie złożonymi, bez zdań wtrąconych. Nieprecyzyjny, nietrafny lub nierzetelny abstrakt utrudnia odtworzenie na jego podstawie treści tekstu, a tym samym zmniejsza szansę odzewu ze strony czytelników.
 
Abstrakt powinien być napisany w trzeciej osobie. W treści abstraktu powinny być użyte słowa kluczowe.
 
Słowa kluczowe
 
Autor powinien wskazać około pięciu słów kluczowych. Pierwszym może być szczegółowa nazwa subdyscypliny socjologicznej, do której należy praca. Słowa kluczowe nie powinny być zbyt ogólne (np. globalizacja, kapitalizm, praca, historia, zmiana społeczna). Słowami kluczowymi mogą być nazwy własne. Słowa kluczowe powinny być tak dobrane, by czytelnik mógł znaleźć tekst wyszukując go według słów kluczowych w elektronicznej bazie czasopism (np. alienacja, Japonia, menedżer, Sennet, stosunki pracy).
 
Ponieważ abstrakty i słowa kluczowe są tłumaczone na angielski, autor powinien brać pod uwagę ich przekładalność. Zachęcamy do używania możliwie standardowej, powszechnie stosowanej terminologii zarówno polskiej, jak i angielskiej, unikania neologizmów, metafor etc.
 
Rekomendowany format not bibliograficznych na końcu tekstu
 
Szczepański, Jan. 1969. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
 
Wejland, Andrzej P. 1991. Ukryte porównania. „Studia Socjologiczne” 1-2: 91-108.
 
Janicka, Krystyna. 1970. Społeczne aspekty ruchliwości geograficznej. W: W. Wesołowski (red.). Zróżnicowanie społeczne. Wrocław: Ossolineum, s. 375-400.
 
Malewska, Hanna i Violaine Londe-Tarbes. 1996. Społecznicy, ich tożsamość i zaangażowanie. „Studia Socjologiczne” 2: 35-54.
 
Lahman, David, Joe Oppenheimer i Piotr Świstak. 1996. Formalna teoria wyboru racjonalnego. „Studia Socjologiczne” 3-4: 13-72.
 
Przy tym systemie not bibliograficznych odsyłacz w tekście ma następującą postać: (Szczepański 1969: 31). Jeśli w tekście są przypisy, powinny być one nieliczne, krótkie i umieszczone na końcu, przed bibliografią.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji