Humanities and Social Sciences

Rocznik Slawistyczny

Content

Rocznik Slawistyczny | 2015 | No LXIV |

Editorial office

Redaktor
Jan Sokołowski (Wrocław)

Komitet Redakcyjny
Wiesław Boryś (Kraków)
Wojciech Chlebda (Opole)
Hanna Popowska-Taborska (Warszawa)
Zuzanna Topolińska (Skopje)

Sekretarz
Iwona Łuczków (Wrocław)

Rada Redakcyjna
Janusz Siatkowski (Warszawa) Przewodniczący
Diana Blagoeva (Sofia)
Victor A. Friedman (Chicago)
Antoni Furdal (Wrocław)
Stanisław Gajda (Opole)
Ilona Janyšková (Brno)
Małgorzata Korytkowska (Warszawa)
Roman Laskowski (Kraków)
Aleksandr M. Moldovan (Moskwa)
Włodzimierz Pianka (Warszawa)

Lista recenzentów (2012 – )
Diana Blagoeva (Sofia)
Wiesław Boryś (Kraków)
Wojciech Chlebda (Opole)
Adam Fałowski (Kraków)
Antoni Furdal (Wrocław)
Victor A. Friedman (Chicago)
Stanisław Gajda (Opole)
Ilona Janyšková (Brno)
Evgenija Karpilovs'ka (Kijów)
Małgorzata Korytkowska (Warszawa)
Aleksandr Moldovan (Moskwa)
Maryla Papierz (Kraków)
Włodzimierz Pianka (Warszawa)
Predrag Piper (Belgrad)
Hanna Popowska-Taborska (Warszawa)
Janusz Rieger (Warszawa)
Irena Sawicka (Warszawa)
Ewa Siatkowska (Warszawa)
Janusz Siatkowski (Warszawa)
Elżbieta Smułkowa (Warszawa)
Svetlana Tolstaya (Moskwa)
Zuzanna Topolińska (Skopie)
Tat'jana Vendina (Moskwa)
Jadwiga Waniakowa (Kraków)

 

Contact

Rocznik Slawistyczny
Redakcja
53-313 Wrocław
ul. Pocztowa 9
tel. (071) 37-54-566; fax (071) 37-54-559
rocznik.slawistyczny@uni.wroc.pl

 

 

 

 

Instructions for authors

PROCEDURA RECENZOWANIA

 1. Do druku w „Roczniku Slawistycznym” przyjmowane są oryginalne (wcześniej niepublikowane) artykuły są z zakresu językoznawstwa słowiańskiego. Przyjmujemy teksty napisane we wszystkich językach słowiańskich oraz w językach kongresowych.
 2. Osoby zgłaszające teksty do druku zobowiązane są do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność za podane dane ponosi autor zgłaszający tekst.
 3. Konsekwencje prawne nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest authorship, plagiat) ponoszą autorzy zgłaszanych artykułów. Redakcja „Rocznika Slawistycznego” dokłada wszelkich starań, aby wykryć i ujawnić przypadki nieuczciwych praktyk (m.in. plagiat, fałszowanie danych, wielokrotna publikacja, nieuprawnione cytowania).
 4. Komitet redakcyjny dokonuje wstępnej kwalifikacji tekstu pod względem zgodności z tematyką i profilem czasopisma oraz pod względem językowym. Prace niespełniające podstawowych warunków merytorycznych, językowych i formalnych publikacji naukowej są odrzucane, o czym niezwłoczne informowani są ich autorzy.
 5. W wypadku pozytywnej opinii komitet redakcyjny wyznacza dwóch recenzentów afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta autora (autorów) artykułu.
 6. Jeśli tekst nie został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, redakcja przed wysłaniem go do recenzentów zwraca się do autora (autorów) o dokonanie poprawek i uzupełnień.
 7. Recenzja jest anonimowa dla recenzentów i autorów, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom nazwisk autorów, ani nie informuje autorów, kto był recenzentem artykułu.
 8. Recenzja tekstów przygotowywana jest w formie pisemnej, opisowej i powinna zawierać jednoznaczną konkluzję, czy artykuł nadaje się do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych zdaniem recenzenta poprawek), czy też nie. Konkluzja musi być umotywowana.
 9. Proces recenzowania jest poufny. Lista współpracujących recenzentów umieszczona jest na stronie internetowej „Rocznika Slawistycznego”.
 10. Na podstawie otrzymanych recenzji komitet redakcyjny podejmuje dalsze decyzje:
  • Jeśli obie recenzje są pozytywne, ujawniane są one autorowi z prośbą o ustosunkowanie się do ewentualnych uwag krytycznych. Po otrzymaniu poprawionej wersji tekstu komitet redakcyjny ocenia ją i kwalifikuje do druku. W uzasadnionych wypadkach może się zwrócić do recenzentów o ponowną ocenę tekstu.
  • Jeśli recenzje kończą się sprzecznymi konkluzjami (a także w innych uzasadnionych wypadkach) komitet redakcyjny może powołać dodatkowego recenzenta.
 11. Ostateczna decyzja o akceptacji artykułu do druku lub o jego odrzuceniu należy do redakcji.
 12. Redakcja niezwłocznie komunikuje autorom swoją ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku.
 13. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).
 14. Redakcja nie odsyła tekstów niezamówionych.

ZALECENIA REDAKTORSKIE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA DO DRUKU ARTYKUŁÓW DO „ROCZNIKA SLAWISTYCZNEGO”

 1. Objętość artykułów przesyłanych do druku (łącznie z przypisami, bibliografią i streszczeniem) nie powinna przekraczać 20. stron znormalizowanego maszynopisu, a recenzji – 5. stron.
 2. W wypadku użycia znaków specjalnych (np. zapisów fonetycznych czy alfabetów niełacińskich) prosimy dołączyć plik z fontami oraz artykuł zapisany w formacie PDF (lub wydruk).
 3. Edytor: Word, tekst zapisany w formacie *.rtf lub *.doc. Plik proszę nazwać nazwiskiem autora (np., kowalski.rtf, kowalski.doc).
 4. Marginesy: 2,5 cm (wszystkie).
 5. Numeracja stron ciągła: dół strony w prawym rogu.
 6. Justowanie do dwóch marginesów. Proszę nie stosować automatycznego (i ręcznego) podziału wyrazów. Proszę nie stosować spacji w celu wyrównywania tekstu lub przesuwania pojedynczych liter do następnego wersu, a także przy druku rozstrzelonym. Druk rozstrzelony można stosować wyłącznie z zastosowaniem edytora Word. Rozstrzelenie – 2 punkty.
 7. W lewym górnym rogu proszę umieścić imię i nazwisko autora, poniżej nazwę reprezentowanego ośrodka naukowego i nazwę miasta (czcionka Times New Roman 12 p.).
 8. Tytuł artykułu: środek, druk półtłusty (bold), czcionka 14 p.
 9. Tekst artykułu:
  Czcionka: Times New Roman 12 punktów.
  Interlinia: 1,5
  Omawiane w artykule wyrazy, zwroty, zdania oraz zwroty obcojęzyczne należy wyodrębniać kursywą.
  Objaśnienia znaczeń wyrazów należy podawać w łapkach (np. ‘włosy’).
  Cytaty należy umieszczać w cudzysłowie. Dłuższe cytaty (2 wiersze i więcej) proszę podawać w nowym akapicie czcionką 11 punktów.
  W tekście proszę podawać inicjały i nazwiska (a nie same nazwiska), np. „Zdaniem R. Jakobsona ....”, a nie „Zdaniem Jakobsona ...”.
 10. W tekstach stosujemy przypisy bibliograficzne w wersji tzw. oksfordzkiej, tj. w nawiasach zwykłych, np. (Jakobson 1989) lub (Jakobson 1989 : 272) oraz przypisy tekstowe (wyjaśniające, polemiczne), które należy umieszczać na dole strony, nie na końcu tekstu (tzw. przypisy dolne, czcionka 10 punktów). Obowiązuje numeracja ciągła przypisów w obrębie całego tekstu. Prosimy o ograniczenie ilości przypisów dolnych na rzecz cytowania w tekście głównym, zgodnie z następującą konwencją: R. Jakobson (1989 : 272) zauważa …..
 11. Na odrębnej kartce proszę dołączyć krótkie streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim. Proszę podać również tytuły artykułu w języku angielskim.
 12. Bibliografię podajemy w porządku alfabetycznym. Do zapisu stosujemy oryginalne alfabety (łacinka, cyrylica), tzn. nazwiska autorów oraz tytuły książek i artykułów podajemy w oryginalnej ortografii. W bibliografii proszę umieszczać tylko prace cytowane w artykule.
  PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH:
  • Monografie:
   Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.
   Логический анализ языка 1997: Логический анализ языка. Язык и время, ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко, Москва.
   Маслов Ю.С., 2004, Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание, Москва.
  • artykuły w wydawnictwach zwartych:
   Jadacka H., 2003, Zagadnienie motywacji słowotwórczej w opisie gniazdowym, [w:] Słowotwórstwo gniazdowe. Historia. Metoda. Zastosowania, red. M. Skarżyński, Kraków.
   Камынина А.А., 1974, Об отношении деепричастия к глаголу по признаку временного значения, [в:] Исследования по славянской филологии. Сборник, посвященный памяти академика В. В. Виноградова, ред. В. А. Белошапкова, Н. И. Толстой, Москва.
  • artykuły w wydawnictwach ciągłych (tytuł czasopisma w cudzysłowie):
   Kochman S., 1972, Z historii wyrazów rosyjskich (bytnost’, voobraženije, vražddennyj, ponjatije, ponjatnost’) , „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, t. 8.
   Зорихина-Нильссон Н. Б., 2002, Еще раз о семантике высказываний с союзом пока, „Scando-Slavica”, vol. 48.
  • opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych powinien zawierać dodatkowo informacje o typie nośnika (w nawiasach kwadratowych), np. [CD-Rom], [online]. Opis dokumentów dostępny, ch on-line powinien zawierać adres, pod którym można znaleźć pozycję w sieci, oraz datę dostępu w nawiasach kwadratowych. W przypadku powoływania się na stronę internetową podajemy adres strony oraz datę dostępu, np.:
   św. Augustyn, 1929 / MMXX, Wyznania, z łaciny tłum. oraz wstępem i komentarzem opatrzył J. Czuj, Poznań. Edycja komputerowa online http://filozofiauw.wdfiles.com/local-files/teksty-zrodlowe/Augustyn-%20Wyznania.pdf [dostęp 1.10.2009].
   Крапивина К.А., Храковский В.С., 2008, Таксисная конструкция с лексической единицей в ... бытность, „Русский язык в научном освещении”, 1 (15), http://www.ruslang.ru/doc/rjano15.pdf [dostęp 12.11.2010]

This page uses 'cookies'. Learn more