Details

Title

Harmfulness of Ostrinia Nublialis Hbn. on some Non-bt Versus Genetically Modified Bt Maize (Zea Mays L.) Cultivars in Poland in 2006-2007

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2010

Volume

vol. 50

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2010

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-010-0019-z ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2010; vol. 50; No 1

References

Adamczewski K. (2002), Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH, 20. ; Baute T. (2002), Use of transgenic <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner corn hybrids to determine the direct economic impact of the European corn borer (Lepidoptera: Crambidae) on field corn in Eastern Canada, J. Econ. Entomol, 95, 1, 57. ; Bereś P. (2006), Efekty chemicznego zwalczania omacnicy prosowianki (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) w południowo-wschodniej Polsce w latach 2003-2005, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 46, 2, 464. ; Bereś P. (2008), Omacnica prosowianka zagrożeniem dla kukurydzy, Ochrona Roślin, 7/8, 16. ; Bereś P. (2005), Przydatność kruszynka (<i>Trichogramma</i> spp.) w ochronie kukurydzy przed omacnicą prosowianką (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) w gospodarstwach ekologicznych, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 45, 1, 47. ; Bereś P. (2007), Podatność kukurydzy Bt oraz jej form wyjściowych na uszkodzenia powodowane przez omacnicę prosowiankę (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.), Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47, 4, 117. ; Bereś P. (2008), Preventing spread of <i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn. by cultivation of Bt transgenic maize - First field experiments in southeastern Poland, IOBC/WPRS Bull, 33, 31. ; Bereś P. (2007), Ochrona kukurydzy przed agrofagami w integrowanej produkcji, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47, 4, 275. ; Brooks G. (2005), Wpływ użytkowania roślin genetycznie zmodyfikowanych na produkcję roślinną w gospodarstwach rolnych w Polsce, Biotechnologia, 1, 7. ; Chiang H. C. (ed.). 1973. Report of the international project of <i>Ostrinia nubilalis</i>, Phase I, Results 1969 and 1970. Inform. Centre of the Min. of Agric. and Food, Budapest: 29-47. ; Dąbrowski Z. (1989), Metodyka prac badawczych nad odpornością roślin uprawnych na szkodniki. Materiały 29, Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 38, 1, 44. ; Guthrie W. (1989), Methodologies used for screening and determining resistance in maize to the European corn borer, null, 109. ; James C. (2008), Global status of commercialized transgenic crops. ISAAA Briefs 21, 22. ; Kaiser-Alexnat R. (2005), Selection of resistant European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i>) to Bt-corn and preliminary studies for the biochemical characterization, Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes IOBC/WPRS Bull, 28, 3, 115. ; Kania C. (1962), Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959 (cz. I), Pol. Pismo Entomol., Seria B, 1-2, 25-26, 53. ; Lisowicz F. (2001), The occurrence and economically important maize pests in south-eastern Poland, J. Plant Protection Res, 41, 250. ; Lisowicz F. (2003), The occurrence and the effects of European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) control on corn crop in Przeworsk region in 2001-2002, J. Plant Protection Res, 43, 4, 91. ; Lisowicz F. (2004), Technologia Produkcji Kukurydzy, 52. ; Ortega A. (1980), Breeding Plants Resistant to Insects, 421. ; Ostlie K. (1997), Bt Corn and European Corn Borer, 16. ; Papst C. (2005), Mycotoxin produced by <i>Fusarium</i> spp. in isogenic Bt vs. non-Bt maize hybrids under European corn borer pressure, Agron. J, 97, 219. ; Tekiela A. (2009), Reduction of mycotoxin threats to mammals and birds through cultivation of <i>Bt</i> maize cultivars in Poland, IOBC/WPRS Bull, 33, 111. ; Twardowski J. (2008), Impact of transgenic Bt corn on European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hübner) in Lower Silesia, Poland. Preliminary results, IOBC/WPRS Bull, 33, 129.
×