Details

Title

Ship Recycling (Part 2). Hong Kong Convention in Polish translation

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2021

Issue

No XLI

Affiliation

Łuczywek, Cezary : Deputy Managing Director w przedsiębiorstwie zarządzającym statkami (ship manager) Green Management Gdynia

Authors

Keywords

Hong Kong Convention ; ship recycling ; hazardous material ; ship recycling facility ; ship recycling plan ; ship recycling facility plan ; international certificate on inventory of hazardous materials ; international ready for recycling certificate

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

53-113

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Bibliography

Ahmed I., Towards a Safe and Sustainable Industry of Ship Breaking: International Initiatives and South Asian Response, Journal of Maritime Law&Commerce, vol. 51, nNo. 3, July, 2020, s. 226; https://www.jmlc.org/Ahmed.pdf [dostęp 1.09.2021 r.]
Contradiction in Term: European Union must align its waste ship exports with international law and green deal, September 2020, s. 3; https://shipbreakingplatform.org/wp-content/uploads/2020/09/Report-EU-SRR-Ban-Amendment-BAN-EEB-GP--SBP.pdf [dostęp 1.09.2021 r.]
Gopal M., Beached Waste and Wasted Beaches: A Critical Analysis of the New Ship Recycling Law in India; rsrr.in/wp-content/uploads/2021/05/Meera-Gopal.pdf [do-stęp 1.09.2021 r.]
Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009. https://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/ships/HongKong-Convention.pdf [dostęp 1.09.2021 r.]
Mikelis N., Developments in Ship Recycling in 2019, The Maritime Executive; https://maritime-executive.com/editorials/developments-in-ship-recycling-in-2019 [dostęp 1.12.2020 r.]
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listo-pada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE, Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, s. 1
UNCTAD, Review of Maritime Transport 2020, s. 45; https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf [dostęp 1.09.2021 r.]

Date

2021.11.17

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/pm.2021.139480

Aims and scope

„Prawo Morskie” to wydawane od 1986 r. polskie czasopismo naukowe poświęcone upowszechnianiu wyników badań naukowych w dziedzinie prawa morskiego, prawa morza i prawa środowiska morskiego. Zawiera systematycznie prezentowane wyniki badań i analiz, które mają istotne znaczenie dla teoretyków i praktyków zajmujących się naukowo oraz zawodowo prawem morskim, a także dla administracji morskiej i innych podmiotów związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską. Czasopismo naukowe „Prawo Morskie” jest również przydatnym źródłem zdobywania i pogłębiania wiedzy dla doktorantów i studentów.

Kolegia Redakcyjne:
- Janusz Gilas, Jan Hołowiński, Jan Sandorski (1986-1989)
- Janusz Gilas, Kazimierz Kruczalak, Jan Sandorski (1990)
- Janusz Gilas, Zdzisław Brodecki, Jan Sandorski (1991-1998)
- Zdzisław Brodecki, Janusz Gilas, Mirosław H. Koziński (1999-2000)
- Zdzisław Brodecki, Mirosław H. Koziński, Andrzej Makowski (2000-2001)
- Zdzisław Brodecki, Mirosław H. Koziński, Andrzej Straburzyński (2002)
- Mirosław H. Koziński, Wojciech Adamczak, Zdzisław Brodecki, Andrzej Straburzyński (2003)
- Mirosław H. Koziński, Zdzisław Brodecki, Janina Ciechanowicz-McLean, Andrzej Straburzyński (2003)
- Mirosław H. Koziński, Zdzisław Brodecki, Andrzej Straburzyński (2004)
- Mirosław H. Koziński, Leonard Łukaszuk, Andrzej Straburzyński (2005-2006)

Redaktorzy naczelni:
- Mirosław H. Koziński (2007-2015)
- Dorota Pyć od 2016 r.


W 1986 r. został wydany pierwszy tom „Prawa Morskiego”, który jest zbiorem prac poświęconych prawu morskiemu opartych na referatach wygłaszanych w Komisji Prawa Morskiego PAN w Oddziale Gdańskim w latach 1981-1984. Komisja Prawa Morskiego rozpoczęła działalność w 1981 r. i należy do najstarszych komisji tego oddziału. W 2021 r. Komisja obchodziła 40-lecie. W ramach Komisji badania prowadzą specjaliści prawa prywatnego i publicznego podejmujący tematy istotne dla teorii i praktyki prawa morskiego, w tym wychodzące naprzeciw potrzebom polskiej legislacji morskiej. Pierwszy tom „Prawa Morskiego”, jak i każdy następny, stanowią wyraz ugruntowanego przekonania, że prawo morskie to kompleksowa gałąź prawa, w obrębie której należy prowadzić studia m.in. nad: problemami prawa morza, zagadnieniami cywilistycznymi i administracyjnymi przewozów morskich i ochrony środowiska morskiego, problemami pracy na morzu, a także zagadnieniami karnistycznymi działalności ludzkiej na morzu. Drugi tom „Prawa Morskiego” pod redakcją naukową Jana Łopuskiego zatytułowany „Maritime Law and New International Economic Deal” ukazał się w 1988 r. i zawiera artykuły opublikowane w całości w języku angielskim. Kolejne tomy „Prawa Morskiego” często zawierają artykuły naukowe oparte na tekstach wykładów i referatów wygłaszanych w Komisji Prawa Morskiego PAN, która w 1987 r. rozpoczęła współpracę z powołaną wówczas Komisją Kodyfikacyjną Prawa Morskiego. Od początku, od kiedy „Prawo Morskie” zaczęło być wydawane jako jedyne czasopismo naukowe w Polsce poświęcone prawu morskiemu, rozwijało się ono skupiając wybitnych prawników morskich, którzy na jego łamach ukazywali wszelkie zawiłości prawa morskiego oraz zachodzące w nim zmiany. W ciągu ponad trzydziestu pięciu lat wydano czterdzieści jeden tomów „Prawa Morskiego”, a czasopismo to znalazło swoje stałe poczytne miejsce w katalogu prawniczej literatury naukowej.

„Prawo Morskie” jest czasopismem recenzowanym. Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne.
×