Nauki Humanistyczne i Społeczne

Ekonomista

Zawartość

Ekonomista | 2013 | No 6

Instrukcja dla autorów

 

Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej.
Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych w innych wydawnictwach.
Redakcja prosi o składanie opracowań w formie elektronicznej (dyskietka lub e-mail) oraz 2 egzemplarzy wydruku komputerowego. Wydruk powinien być wykonany na papierze A4 z podwójnym odstępem między wierszami, zawierającymi nie więcej niż 60 znaków w wierszu oraz 30 wierszy na stronie, w objętości (łącznie z tabelami statystycznymi, rysunkami i literaturą) do 30 stron. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły.
Wraz z tekstem należy złożyć jego streszczenie (w 2 egz.). Powinno ono zawierać główne tezy opracowania i być zrozumiałe bez czytania artykułu.
Symbole, znaki specjalne i in. powinny być objaśnione na marginesie w wposób bardzo czytelny z zaznaczeniem, które oznaczenia literowe mają być złożone pismem prostym, a które pochyłym lub półgrubym. Symbole algebraincze macierzy i wektorów należy podkreślić grubą linią. Konieczne jest rozróżnienie litery „l” od 1 i litery „O” od 0.
Przypisy wyjaśniające tekst należy zamieszczać na dole strony, a dane bibliograficzne w tekście - przez podawanie autorów i roku wydania dzieła, na końcu zdania w nawiasie. W bibliografii zamieszczonej na końcu tekstu (ułożonej w porządku alfabetycznym) należy podawać:
- w odniesieniu do pozycji książkowych - imię (lub inicjały imion) autora, nazwisko, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania;
- w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora naukowego podaje się po tytule dzieła;
- w odniesieniu do artykułów z czasopism - imię (lub inicjały imion) autora, nazwisko, tytuł artykułu, nazwę czasopisma ujętą w cudzysłów, rok wydania i kolejny numer czasopisma;
Powołując dane liczbowe należy podawać ich źródło pochodzenia (łącznie z numerem strony).
Opracowanie zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny do opublikowania na łamach „Ekonomisty”, lecz przygotowane przez autora w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań Redakcji.
Materiały zamieszczone w „Ekonomiście” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.
Autorzy nadsyłający do Redakcji teksty są proszeni o podawanie adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu i faxu) oraz o podanie danych do notatki afiliacyjnej: tytuł naukowy, nazwa szkoły wyższej lub innej jednostki (z którą autor się identyfikuje). Nazwa jednostki będzie umieszczona, wraz z imieniem i nazwiskiem autora, w publikowanym tekście.
Wraz z tekstem należy dostarczyć do Redakcji Oświadczenie Autora:

Niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem autorem/współautorem tekstu pt. ...
2. Tekst jest wolny od wad prawnych.
3. Tekst nieodpłatnie przekazuję do publikacji i rozpowszechniania, na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w dwumiesięczniku „Ekonomista”.
4. podpis ...
Teksty prosimy przysyłać na adres redakcji, lub e-mailem: redakcja@ekonomista.info.pl

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji